linguatools-Logo
16 Verwendungsbeispiele

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

levensbeschouwing Weltanschauung 9 christliche Weltanschauung 1 Lebens- Weltsicht 1 Eingebung 1 Weltsicht 1 Glauben 1 Lebenseinstellung 1 Lebensfragen 1

Verwendungsbeispiele

levensbeschouwing Weltanschauung
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Dergelijke praktijken, die overigens al langer aan de gang zijn, kunnen door mensen met een christelijke levensbeschouwing niet worden geduld.
Das wird schon seit Langem praktiziert und ist etwas, das Personen mit einer christlichen Weltanschauung nicht unterstützen können.
   Korpustyp: EU
Ongelijke behandeling op basis van godsdienst, levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid is momenteel echter alleen verboden in de beroepssfeer.
Ungleichbehandlung aufgrund von Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung ist derzeit nur am Arbeitsplatz verboten.
   Korpustyp: EU
Deze levensbeschouwing verlangt evenwel tegelijk een menswaardige behandeling van gevangenen binnen het kader van de rechtsstaat.
Gleichwohl verlangt diese christliche Weltanschauung zugleich eine dem Rechtsstaat verpflichtete, menschenwürdige Behandlung von Gefangenen.
   Korpustyp: EU
Bij nieuwe noden wordt vaak de eerste hulp geboden door mensen of groepen van mensen die zich door hun levensbeschouwing of religieuze overtuiging geroepen voelen om hieraan iets te doen.
Oft bieten zuerst Einzelpersonen oder Gruppen, die sich durch ihre Weltanschauung oder ihre religiöse Überzeugung dazu berufen fühlen, Opfern von Frauenhandel erste Hilfeleistungen an.
   Korpustyp: EU
De Raad zou van de gelegenheid gebruik willen maken om de aandacht te vestigen op het algemeen wettelijke kader voor de bestrijding van discriminatie in werk en beroep op grond van geloofsovertuiging, levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
Der Rat möchte die Gelegenheit nutzen, auf den allgemeinen gesetzlichen Rahmen für die Bekämpfung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf aus Gründen der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung aufmerksam zu machen.
   Korpustyp: EU
Wij hebben deze stap kunnen nemen omdat we geloven in democratie, in vrijheid, in respect voor de mensenrechten, in goed bestuur, in de rechtsstaat en in een seculiere Unie waarin het geloof en de levensbeschouwing van allen wordt gerespecteerd.
Wir konnten diesen Schritt tun, weil wir an die Demokratie, an die Freiheit, an die Wahrung der Menschenrechte, an eine verantwortungsvolle Staatsführung, an den Rechtsstaat und eine weltliche Union glauben, die die Überzeugungen und Weltanschauungen aller respektiert.
   Korpustyp: EU
(DE) Het voorzitterschap is van mening dat discriminatie op grond van ras, etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwing, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid haaks staat op de basisprincipes van de Europese Unie.
Der Vorsitz ist der Auffassung, dass Diskriminierungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung mit den Grundprinzipien der Europäischen Union unvereinbar sind.
   Korpustyp: EU
Wat mijns inziens dringend prioriteit heeft, is dat we actie moeten ondernemen om een gelijke behandeling te garanderen voor alle burgers van de Europese Unie, ongeacht hun geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, godsdienst of levensbeschouwing, huidskleur, afkomst of etnische afstamming.
Besonders wichtig und dringlich ist meiner Meinung nach die Notwendigkeit, die Gleichbehandlung aller Bürger der Europäischen Union, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, Hautfarbe, Abstammung oder ethnischer Herkunft zu gewährleisten.
   Korpustyp: EU
In de wet en in de praktijk garanderen van het recht op volledige uitoefening van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, door alle individuen, zonder discriminatie en ongeacht hun taal, politieke overtuiging, huidskleur, geslacht, raciale of etnische oorsprong, religie of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.
Rechtliche und tatsächliche Wahrung sämtlicher Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Bürger, ohne Diskriminierung und unabhängig von Sprache, politischer Meinung, Rasse, Geschlecht, rassischer oder ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung.
   Korpustyp: EU DGT-TM

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


anschauung levensbeschouwing nomen Wel

1 weitere Verwendungsbeispiele mit "levensbeschouwing"

15 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Samen zullen we, welke politieke partij of levensbeschouwing we ook aanhangen, uw strijd voortzetten, zodat fundamentalistische tendensen worden teruggedrongen.
Alle gemeinsam werden wir Frauen über Partei- und Weltanschauungsgrenzen hinweg Ihren Kampf fortführen, um die Fundamentalisten zurückzudrängen.
   Korpustyp: EU