linguatools-Logo
181 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
stoplicht Bremsleuchte 85 Bremslicht 1 Ampeln 1 LZ-Anlage
Lichtzeichen
Lichtsignal
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignal
Stoplicht
Bremslichtlampe
Verkehrssignal
Stoppleuchte
Verkehrssignallicht
Verkehrsampel

Verwendungsbeispiele

stoplichtBremsleuchte
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Stoplichten van categorie S4 kunnen een variabele lichtsterkte produceren, onafhankelijk van de andere lichten.
Bremsleuchten der Kategorie S4 können ihre Helligkeit unabhängig von anderen Leuchten verändern.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verklikkerlicht facultatief; indien aanwezig moet dit verklikkerlicht een verklikkerlicht voor de werking zijn dat bij een storing in de werking van de stoplichten een niet-knipperend lichtsignaal te zien geeft.
Kontrollleuchte zulässig als Funktionskontrollleuchte in Form eines nichtblinkenden Warnlichts, das bei einer Funktionsstörung bei den Bremsleuchten aufleuchtet.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Alle stoplichten moeten tegelijk gaan branden wanneer het remsysteem daartoe het signaal geeft zoals gedefinieerd in de Reglementen nrs. 13 en 13-H.
Alle Bremsleuchten müssen gleichzeitig aufleuchten, wenn das Bremssystem das entsprechende in den Regelungen Nr. 13 und 13-H beschriebene Signal abgibt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
stoplicht”: een licht dat wordt gebruikt om de weggebruikers die zich achter het voertuig bevinden kenbaar te maken dat de longitudinale beweging van het voertuig opzettelijk wordt vertraagd;
Bremsleuchte“ ist die Leuchte, die dazu dient, anderen Verkehrsteilnehmern hinter dem Fahrzeug anzuzeigen, dass die Längsbewegung des Fahrzeugs absichtlich verzögert wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De stoplichten hoeven niet te werken indien de inrichting waarmee de motor aan- en/of af wordt gezet zich in een zodanige stand bevindt dat de motor niet in werking kan zijn.
Die Bremsleuchten brauchen nicht aufzuleuchten, wenn die Einrichtung, mit der der Motor angelassen und/oder abgestellt wird, sich in einer Stellung befindet, in der der Motorbetrieb nicht möglich ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Wanneer stoplichten en richtingaanwijzers echter gegroepeerd zijn, mogen horizontale of verticale rechte lijnen door de projecties van de zichtbare vlakken van deze functies op een vlak dat loodrecht staat op de referentieas niet meer dan twee grenslijnen snijden die een scheiding vormen met naastgelegen gebieden van een andere kleur.
Wo jedoch Bremsleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger zusammengebaut sind, darf jede horizontale oder vertikale gerade Linie, die durch die Projektionen der sichtbaren leuchtenden Flächen dieser Funktionen auf eine Ebene senkrecht zur Bezugsachse geht, nicht mehr als zwei Grenzlinien, die angrenzende Flächen verschiedener Farben trennen, durchschneiden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een lichtsterkte van 60 cd is evenwel toegelaten voor naar achteren gerichte parkeerlichten die met stoplichten zijn samengebouwd (zie punt 7.1.2) beneden een vlak dat een hoek van 5° in benedenwaartse richting met het horizontale vlak vormt.
bei ineinander gebauten nach hinten wirkenden Parkleuchten (Absatz 7.1.2) und Bremsleuchten ist jedoch eine Lichtstärke von 60 cd für die Parkleuchten unterhalb einer Ebene zulässig, die unter der horizontalen Ebene liegt und mit dieser einen Winkel von 5° bildet;
   Korpustyp: EU DGT-TM
ambergeel, de achterste zijretroflector mag echter rood zijn als deze is gegroepeerd met of een deel van het lichtdoorlatend gedeelte gemeenschappelijk heeft met het achterlicht, het achtermarkeringslicht, het mistachterlicht, het stoplicht, het rode achterste zijmarkeringslicht of de achterretroflector, niet-driehoekig.
allerdings kann der hinterste seitliche Rückstrahler rot sein, wenn er mit der Schlussleuchte, der hinteren Umrissleuchte, der Nebelschlussleuchte, der Bremsleuchte oder der roten hintersten Seitenmarkierungsleuchte zusammengebaut ist oder mit diesen eine teilweise gemeinsame Lichtaustrittsfläche hat
   Korpustyp: EU DGT-TM
ambergeel, het achterste zijmarkeringslicht mag echter rood zijn als het is gegroepeerd, gecombineerd of samengebouwd met het achterlicht, het markeringslicht, het mistachterlicht of het stoplicht of als het gegroepeerd is met of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte gemeenschappelijk heeft met de achterretroflector.
allerdings kann die hinterste Seitenmarkierungsleuchte rot sein, wenn sie mit der Schlussleuchte, der hinteren Umrissleuchte, der Nebelschlussleuchte oder der Bremsleuchte zusammengebaut, kombiniert oder ineinandergebaut ist oder mit dem hinteren Rückstrahler zusammengebaut ist oder mit diesem eine teilweise gemeinsame Lichtaustrittsfläche hat;
   Korpustyp: EU DGT-TM
31976 L 0758: Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten, stoplichten, dagrijlichten en zijmarkeringslichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 54), gewijzigd bij:
31976 L 0758: Richtlinie 76/758/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Umrissleuchten, Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten, Leuchten für Tagfahrlicht und Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 54), geändert durch:
   Korpustyp: EU DGT-TM

13 weitere Verwendungsbeispiele mit "stoplicht"

168 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

lk stond voor 't stoplicht.
Ich wartete beim Stopschild.
   Korpustyp: Untertitel
Hier hoort een stoplicht te staan.
Vielleicht schieße ich Silas ins Bein
   Korpustyp: Untertitel
Ze had het verdomde stoplicht kunnen halen.
Komm schon, du Miststück!
   Korpustyp: Untertitel
Wanneer het stoplicht binnen het voertuig is geïnstalleerd:
Ist sie innen angebracht,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ze hebben de verkeerslichten gehackt en het stoplicht gemanipuleerd.
Sie sind in das System zur Verkehrsteuerung eingebrochen und haben das "Gehen" Signal manipuliert.
   Korpustyp: Untertitel
En je mag niet naar rechts aan het stoplicht op Fifth, gewoon ter informatie.
Und an der Fünften kann man nicht rechts abbiegen. Nur damit du es weißt.
   Korpustyp: Untertitel
En, omdat we alleen 's nachts rijden, kunnen we gokken wanneer het stoplicht op groen springt.
- Und, weil wir nur nachts fahren, können wir wirklich die Ampelschaltung abpassen. Schau. Grün.
   Korpustyp: Untertitel
Langs het postkantoor, tweehonderd meter ver en links bij 't stoplicht.
Sie müssen da an der Post vorbei, 200 Meter runter und dann links.
   Korpustyp: Untertitel
"He, stoplicht, dank je wel, omdraaien, doing doing, hoefijzer, schildpad, ughadigadigadiga."
"He, schau hier her, doing doing, horseshoe, turtle, ughadigadigadiga."
   Korpustyp: Untertitel
Twee stoplichten van categorie S1 of S2 en één stoplicht van categorie S3 of S4 op alle voertuigcategorieën.
Zwei Einrichtungen der Kategorie S1 oder S2 und eine der Kategorie S3 oder S4 bei allen Fahrzeugklassen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Hij reed door een stoplicht, twee blokken ver, van de derde misdaadplaats aan het Seven Seas motel.
Er überfuhr ein Stopp-Schild 2 Blocks entfernt vom dritten Tatort beim "Seven Seas Motel".
   Korpustyp: Untertitel
Het zware treinongeval in Buizingen (België) van 15 februari wordt in verband gebracht met het ontbreken van een elektronisch veiligheidssysteem, waarbij treinen automatisch worden afgeremd als ze een stoplicht passeren.
Das schwere Zugunglück in Buizingen (Belgien) vom 15. Februar wird mit dem Fehlen eines elektronischen Sicherheitssystems in Verbindung gebracht, durch das Züge automatisch abgebremst werden, wenn sie ein Haltesignal überfahren.
   Korpustyp: EU
Oké, euh... Vandaag, bijvoorbeeld, besloten ze dat er een nieuw stoplicht moest komen. Mijn werk is om contracten met fabrikanten af te sluiten en de beste prijs te krijgen.
Okay, also heute zum Beispiel, hat die Stadt entschieden, dass sie eine neue Ampelanlage brauchen, also ist es mein Job, alle Verträge durchzugehen, von den Ampelherstellern und den besten Preis zu erzielen... für die Ampelanlage.
   Korpustyp: Untertitel