linguatools-Logo
62 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
voorhuid Vorhaut 68

Verwendungsbeispiele

voorhuidVorhaut
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.
Und am achten Tage soll man das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Voorhuid van Jezus
Heilige Vorhaut
   Korpustyp: Wikipedia
Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!
Da nahm Zippora einen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und rührte ihm seine Füße an und sprach: Du bist mir ein Blutbräutigam.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.
Und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum daß es meinen Bund unterlassen hat.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Het enige wat voor hem heilig is, is de voorhuid van Che Guevara.
Und das Einzige, das ihm heilig ist, ist Che Guevaras Vorhaut.
   Korpustyp: Untertitel
Toen zeide Saul: Aldus zult gijlieden tot David zeggen: De koning heeft geen lust aan den bruidschat, maar aan honderd voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreke aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen.
Saul sprach: So sagt zu David: Der König begehrt keine Morgengabe, nur hundert Vorhäute von den Philistern, daß man sich räche an des Königs Feinden. Denn Saul trachtete David zu fällen durch der Philister Hand.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen; want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israels heeft de voorhuid des harten.
Ägypten, Juda, Edom, die Kinder Ammon, Moab und alle, die das Haar rundumher abschneiden, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden haben unbeschnittenen Vorhaut; aber das ganze Israel hat ein unbeschnittenes Herz.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Ook zond David boden tot Isboseth, den zoon van Saul, zeggende: Geef mij mijn huisvrouw Michal, die ik mij met honderd voorhuiden der Filistijnen ondertrouwd heb.
Auch sandte David Boten zu Is-Boseth, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen: Gib mir mein Weib Michal, die ich mir verlobt habe mit hundert Vorhäuten der Philister.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Toen nam Abraham zijn zoon Ismael, en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees hunner voorhuid, even ten zelfden dage, gelijk als God met hem gesproken had.
Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die daheim geboren, und alle, die erkauft, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt die Vorhaut an ihrem Fleisch ebendesselben Tages, wie ihm Gott gesagt hatte.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner grimmigheid niet uitvare als een vuur, en brande, dat niemand blussen kunne, vanwege de boosheid uwer handelingen.
Beschneidet euch dem HERRN und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer in Juda und ihr Leute zu Jerusalem, auf daß nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, daß niemand löschen könne, um eurer Bosheit willen.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


voorhuid nomen Vorhau

13 weitere Verwendungsbeispiele mit "voorhuid"

49 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Loslaten. Voorhuid naar achteren.
Eiersack fallen lassen, Schwanzvorhaut zurückschieben!
   Korpustyp: Untertitel
De joden besnijden hun voorhuid.
Wir werden die Juden taufen. Sie konvertieren lassen?
   Korpustyp: Untertitel
- We begraven de voorhuid in de tuin.
Man vergräbt sie im Garten.
   Korpustyp: Untertitel
ln tegenstelling tot hem is mijn voorhuid verwijderd.
Ich wurde schon als Säugling beschnitten.
   Korpustyp: Untertitel
lk hoor je nooit eens tekeergaan tegen die voorhuid.
Ich höre nicht, dass du die Sacknaht hier anscheißt.
   Korpustyp: Untertitel
"Leilee, 9 jaar, gewicht 41 kilo. Geen schaamhaar, strakke voorhuid.
Leile, 9 Jahre, Gewicht 41 Kilo, keine Behaarung am Geschlechtsteil.
   Korpustyp: Untertitel
Natuurlijk, ik maak gewoon een kleine strik zonder voorhuid en schrijf er rond...
Ich mache einfach eine kleine Rosettenvorhaut und schreib außen drum herum,
   Korpustyp: Untertitel
Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer.
So beschneidet nun eure Herzen und seid fürder nicht halsstarrig.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;
sondern dagegen, da sie sahen, daß mir vertraut war das Evangelium an die Heiden, gleichwie dem Petrus das Evangelium an die Juden
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Bij gespeende jongen van de F1-generatie die voor dekking worden geselecteerd, wordt de leeftijd bij de opening van de vagina of de scheiding van de voorhuid bepaald.
Bei entwöhnten F1-Tieren, die für die Verpaarung ausgewählt wurden, ist das Alter zum Zeitpunkt der Vaginalöffnung und der Präputial-Separation zu bestimmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;
Das Zeichen der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf daß er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, daß ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit;
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
En zij zeiden tot hen: Wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden, die de voorhuid heeft; want dat ware ons een schande.
und sprachen zu ihnen: Wir können das nicht tun, daß wir unsere Schwester einem unbeschnittenem Mann geben; denn das wäre uns eine Schande.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel
Gij zult ook verzadigd worden met schande, voor eer; drinkt gij ook, en ontbloot de voorhuid; de beker der rechterhand des HEEREN zal zich tot u wenden, en er zal een schandelijk uitbraaksel over uw heerlijkheid zijn.
Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So saufe du nun auch, daß du taumelst! denn zu dir wird umgehen der Kelch in der Rechten des HERRN, und mußt eitel Schande haben für deine Herrlichkeit.
Sachgebiete: Religion    Korpustyp: Bibel