Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=Invasion&lang=l1
linguatools-Logo
98 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Invasion invaze
vpád

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


British Invasion Britská invaze
Alliierte Invasion in Italien Vylodění v Itálii

98 weitere Verwendungsbeispiele mit "Invasion"

138 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Invasive Candidiasis bei erwachsenen Patienten:
Invazivní kandidóza u dospělýh pacientů:
   Korpustyp: Fachtext
Invasive Aspergillose bei erwachsenen Patienten:
Invazivní aspergilóza u dospělých pacientů:
   Korpustyp: Fachtext
Diese Infektion wird als invasive Aspergillose bezeichnet .
Tento typ infekce se nazývá invazivní aspergilóza .
   Korpustyp: Fachtext
Invasive Candidiasis ist eine lebensgefährliche Krankheit .
Invazivní kandidóza je život ohrožující choroba .
   Korpustyp: Fachtext
- Invasive Aspergillose bei Patienten, deren Erkrankung therapieresistent ist gegenüber
- invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo
   Korpustyp: Fachtext
Therapieresistente invasive Mykosen (IFI)/Patienten mit IFI und Unverträglichkeit
Refrakterní invazivní mykotické infekce (IMI) / Pacienti s IMI a sníženou tolerancí léčby
   Korpustyp: Fachtext
Informationen aus klinischen Studien Candidämie und invasive Candidose:
Informace z klinických studií Kandidémie a invazivní kandidóza:
   Korpustyp: Fachtext
Davon hatten 37 Patienten eine invasive Candidiasis, 10 Patienten eine invasive Aspergillose und ein Patient hatte eine ösophageale Candidiasis.
Z nich 37 mělo invazivní kandidózu, 10 invazivní aspergilózu a 1 esofageální kandidózu.
   Korpustyp: Fachtext
Aktivität auf Tumorzellen; synergistischer zytostatischer Effekt mit anderen anti-tumorösen Arzneimitteln und Anti-Adhäsions/Invasions-Wirkung.
nádorové buňky, synergický cytostatický účinek spolu s ostatními protinádorovými léky, antiadhezivní/ antiinvazivní působení.
   Korpustyp: Fachtext
Prevenar war bei der Vorbeugung gegen durch S . pneumoniae hervorgerufene invasive Krankheiten wirksam .
Přípravek Prevenar byl účinný v prevenci invazivního onemocnění vyvolaného S . pneumoniae .
   Korpustyp: Fachtext
Während der Behandlung sollten invasive zahnärztliche Maßnahmen bei diesen Patienten nach Möglichkeit vermieden werden .
Pokud je to u těchto pacientů možné , neměly by být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zásahy .
   Korpustyp: Fachtext
15 Nur in der ersten Studie wurden invasive hämodynamische Parameter beurteilt .
Invazivní hemodynamické parametry byly stanoveny pouze v první studii .
   Korpustyp: Fachtext
Während der Behandlung sollten invasive zahnärztliche Maßnahmen bei diesen Patienten nach Möglichkeit vermieden werden .
Pokud je to u těchto pacientů možné , neměly by být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zákroky .
   Korpustyp: Fachtext
Invasive hämodynamische Parameter wurden zu Beginn und nach 12 Wochen der Behandlung ermittelt .
Invazívní hemodynamické parametry byly hodnoceny při výchozím stavu a po 12 týdnech léčby .
   Korpustyp: Fachtext
Opportunistische Infektionen, einschließlich invasive Pilzinfektionen wurden bei Patienten beobachtet, die Humira erhielten.
U pacientů užívajících přípravek Humira byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních fungálních infekcí.
   Korpustyp: Fachtext
Brustkrebs im Frühstadium ist definiert als nicht metastasiertes primäres invasives Karzinom der Brust .
Časný karcinom prsu je definován jako nemetastazující primární invazivní karcinom prsu .
   Korpustyp: Fachtext
Während der Behandlung sollten bei diesen Patienten invasive dentale Eingriffe möglichst vermieden werden .
Pokud je to možné , je nutno se u těchto pacientů během léčby vyhnout stomatologickým výkonům .
   Korpustyp: Fachtext
Tuberkulose, opportunistische Infektionen (einschließlich invasive Protozoen-, Bakterien- und atypischer Mycobakterien-Infektionen)*
Tuberkulóza, oportunní infekce (včetně invazivních plísňových, protozoálních, bakteriálních a atypických mykobakteriálních infekcí) *.
   Korpustyp: Fachtext
Nach Markteinführung waren etwa die Hälfte aller weltweit gemeldeten Fälle von opportunistischen Infektionen invasive Pilzinfektionen.
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku.
   Korpustyp: Fachtext
Tuberkulose, opportunistische Infektionen (einschließlich invasive Pilz-, Protozoen-, Bakterien- und atypische Mycobakterien-Infektionen)*
Tuberkulóza, oportunní infekce (včetně invazivních plísňových, protozoálních, bakteriálních a atypických mykobakteriálních infekcí) *.
   Korpustyp: Fachtext
Von den übrigen 9 Patienten verstarben 5 Patienten und 4waren auf eine invasive Beatmung angewiesen.
Zbývajících 9 pacientů buď zemřelo (5 pacientů) nebo se stali závislými na invazivní ventilaci (4 pacienti).
   Korpustyp: Fachtext
CIN 3 und AIS sind als unmittelbare Vorstufen für ein invasives Zervixkarzinom allgemein anerkannt.
CIN 3 a AIS jsou přijaty jako bezprostřední prekurzory invazivního cervikálního karcinomu.
   Korpustyp: Fachtext
April 1999 52 invasive Erkrankungen, verursacht durch Serotypen des Impfstoffes, auf.
V zaslepeném sledovacím období až do 20. dubna 1999 bylo zjištěno celkem 52 případů invazivních onemocnění, vyvolaných sérotypy obsaženými ve vakcíně.
   Korpustyp: Fachtext
Der Impfstoff kann keine Diphtherie-, Tetanus (Wundstarrkrampf)-, Pertussis (Keuchhusten)-, Hepatitis-B- oder invasive Haemophilus influenzae Typ b-Erkrankungen verursachen.
dávivý (černý) kašel, hepatitidu B ani nákazu bakterií Haemophilus influenzae typu b.
   Korpustyp: Fachtext
Nicht-invasive , leicht bis mäßig schmerzhafte Eingriffe und Untersuchungen bei Hunden oder Katzen , die eine Ruhigstellung , Sedierung und Analgesie erfordern .
Neinvazivní , mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění , sedaci a analgezii u psů a koček .
   Korpustyp: Fachtext
Insgesamt traten in einer verblindeten Nachbeobachtungszeit bis zum 20 . April 1999 52 invasive Erkrankungen , verursacht durch Serotypen des Impfstoffes , auf .
V zaslepeném sledovacím období až do 20 . dubna 1999 bylo zjištěno celkem 52 případů invazivních onemocnění , vyvolaných sérotypy obsaženými ve vakcíně .
   Korpustyp: Fachtext
Primärer Endpunkt der Zentralstudie war die Zeitdauer von der Diagnose bis zum Ereignis ( Tod und / oder invasive Beatmung ) .
Primárním výsledným parametrem hlavní studie byla doba od diagnózy do příhody ( úmrtí a/ nebo invazivní ventilace ) .
   Korpustyp: Fachtext
Der Impfstoff kann keine Diphtherie - , Tetanus ( Wundstarrkrampf ) - , Pertussis ( Keuchhusten ) - , Hepatitis-B - oder invasive Haemophilus influenzae Typ b-Erkrankungen verursachen .
Tato vakcína nemůže vyvolat záškrt , tetanus , dávivý ( černý ) kašel , hepatitidu B ani nákazu bakterií Haemophilus influenzae typu b .
   Korpustyp: Fachtext
Zur Vorbeugung gegen invasive Pilzinfektionen wird Posaconazole SP in der Dosis von 200 mg ( 5 ml ) dreimal täglich verabreicht .
V případě prevence invazivních mykóz se Posaconazole SP podává v dávce 200 mg ( 5 ml ) třikrát denně .
   Korpustyp: Fachtext
Bei den Patienten, die opportunistische Infektionen entwickelten, waren invasive Pilzinfektionen für mehr als die Hälfte der Todesfälle verantwortlich.
U pacientů, kteří prodělali oportunní infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů.
   Korpustyp: Fachtext
Zur Vorbeugung gegen invasive Pilzinfektionen wird Noxafil in der Dosis von 200 mg ( 5 ml ) dreimal täglich verabreicht .
V případě prevence invazivních mykóz se Noxafil podává v dávce 200 mg ( 5 ml ) třikrát denně .
   Korpustyp: Fachtext
Sehr junge und ältere Menschen sind am stärksten gefährdet durch invasive Pneumokokken-Infektionen, beispielsweise starke Blutvergiftung, Meningitis und Lungenentzündung.
Nejmladší a nejstarší osoby jsou nejnáchylnější k onemocnění invazivními pneumokokovými infekcemi, jako jsou závažná krevní infekce, meningitida a zápal plic.
   Korpustyp: Fachtext
Quintanrix wird angewendet zur Impfung von Kleinkindern unter einem Jahr gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten), Hepatitis B und Hib-bedingte " invasive" Erkrankungen (wie ln
Přípravek Quintanrix se používá k očkování dětí do jednoho roku věku proti záškrtu, tetanu, pertusi (černý kašel), hepatitidě B a " invazivním " onemocněním způsobeným bakterií Hib (např. bakteriální iž
   Korpustyp: Fachtext
In der Studie wurde die Anzahl der Kinder ermittelt , die während der Studiendauer von dreieinhalb Jahren eine durch S . pneumoniae hervorgerufene invasive Krankheit entwickelten .
Studie hodnotila počet dětí , u kterých se vyvinulo invazivní onemocnění vyvolané S . pneumoniae během 3, 5 roku trvání studie .
   Korpustyp: Fachtext
Prevenar bietet keinen Schutz gegen andere Streptococcus pneumoniae-Serotypen als die in dem Impfstoff enthaltenen sowie gegen andere Mikroorganismen , die invasive Erkrankungen oder Otitis media verursachen .
Prevenar nechrání proti těm sérotypům Streptococcus pneumoniae , které vakcína neobsahuje , ani proti jiným mikroorganizmům , které způsobují stejná invazivní onemocnění nebo zánět středního ucha .
   Korpustyp: Fachtext
Darüber hinaus ist zu erwarten , dass durch die im Impfstoff enthaltenen Serotypen der Schutz gegen Otitis media deutlich niedriger ist als der Schutz gegen invasive Erkrankungen .
Navíc pro sérotypy obsažené v očkovací látce se očekává podstatně nižší ochrana proti otitis media než proti invazivním onemocněním .
   Korpustyp: Fachtext
Diese Impfstoffe wirken gegen die Bakterientypen, die in der Regel invasive Infektionen bei Kindern verursachen, und auch gegen Bakterien, bei denen bereits Antibiotikaresistenzen aufgetreten sind.
Tyto vakcíny jsou účinné proti všem druhům bakterií, které jsou běžně označovány za původce dětských invazivních onemocnění, a také proti druhům, u nichž byla zaznamenána antimikrobiální rezistence.
   Korpustyp: Fachtext
Tuberkulose und andere bakterielle Infektionen einschließlich Sepsis und Pneumonie , invasive Pilzinfektionen und andere opportunistische Infektionen wurden bei mit Infliximab behandelten Patienten beobachtet , einige davon mit tödlichem Ausgang .
U pacientů léčených přípravkem Remicade byl zaznamenán výskyt tuberkulózy , bakteriálních infekcí včetně sepse a pneumonie , invazivních mykotických infekcí a dalších oportunních infekcí .
   Korpustyp: Fachtext
Tuberkulose und andere bakterielle Infektionen einschließlich Sepsis und Pneumonie , invasive Pilzinfektionen und andere opportunistische Infektionen wurden bei mit Infliximab behandelten Patienten beobachtet , einige davon mit tödlichem Ausgang .
U pacientů léčených infliximabem byly pozorovány tuberkulóza , bakteriální infekce včetně sepse a pneumonie , invazivní mykotické infekce a ostatní oportunní infekce . Některé z těchto infekcí byly fatální .
   Korpustyp: Fachtext
Bei europäischen Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren sollte Prevenar ungefähr 62 % bis 83 % der klinischen Isolate abdecken , die für invasive Pneumokokken-Erkrankungen verantwortlich sind .
U evropských dětí ve věku 2-5 let by měl Prevenar pokrývat 62 % až 83 % izolovaných kmenů odpovědných za invazivní pneumokoková onemocnění .
   Korpustyp: Fachtext
Die Wirksamkeit gegen invasive Erkrankung wurde in einer großangelegten , randomisierten , doppelblinden klinischen Studie in einer multiethnischen Bevölkerung in Nordkalifornien ( Kaiser Permanente Studie ) untersucht .
Účinnost proti invazivním onemocněním byla hodnocena v rozsáhlé randomizované dvojitě zaslepené klinické studii na multietnické populaci v severní Kalifornii ( Kaiser Permanente studie ) .
   Korpustyp: Fachtext
In Europa variieren die Schätzungen der Wirksamkeit bei Kindern unter 2 Jahren zwischen 51 % und 79 % , je nach Abdeckungsrate des Impfstoffes gegen Serotypen , die invasive Erkrankungen verursachen .
Pokud se hodnotí pokrytí vakcinačních sérotypů vyvolávajících invazivní onemocnění u dětí ve věku pod 2 roky , pak se účinnost vakcíny v Evropě pohybuje v rozmezí od 51 % do 79 % .
   Korpustyp: Fachtext
Bei europäischen Kindern von 2 bis 5 Jahren sollte Prevenar ungefähr 62 % bis 83 % der klinischen Isolate abdecken , die für invasive Pneumokokken-Erkrankungen verantwortlich sind .
U evropských dětí ve věku 2-5 let by měl Prevenar pokrývat 62 % až 83 % izolovaných kmenů odpovědných za invazivní pneumokoková onemocnění .
   Korpustyp: Fachtext
Prevenar bietet keinen Schutz gegen andere Streptococcus pneumoniae-Serotypen als die in dem Impfstoff enthaltenen , sowie gegen andere Mikroorganismen , die invasive Erkrankungen oder Mittelohrentzündung verursachen .
Prevenar nechrání proti jiným sérotypům Streptococcus pneumoniae , než těm , které jsou ve vakcíně obsaženy , ani proti jiným mikroorganizmům , které způsobují stejná invazivní onemocnění nebo zánět středního ucha .
   Korpustyp: Fachtext
Es können weitere diagnostische Maßnahmen wie invasive endoskopische Untersuchungen zur Diagnose , wie zum Beispiel Magengeschwür , Autoimmungastritis und bösartige Erkrankungen erforderlich sein .
Alternativní diagnosa invazivními endoskopickými metodami může být indikována za účelem zjištění dalších komplikací , například žaludečního vředu , autoimunní gastritidy a malignity .
   Korpustyp: Fachtext
Die Überlebensdauer ohne invasive Beatmung wurde jedoch in der historischen Population nicht aufgezeichnet , weshalb ein Vergleich dieses Endpunkts nicht möglich ist .
Nicméně přežití bez invazívní ventilace se v anamnestické populaci nezaznamenávalo a srovnání tohoto výsledného parametru nebylo možné .
   Korpustyp: Fachtext
Das immunologische Gedächtnis wird deshalb als ein wichtiger Mechanismus angesehen , der einen Langzeitschutz gegen invasive Hib -Erkrankungen in diesen Studien bewirkte .
Imunitní paměť může být důležitým mechanismem vysvětlujícím dlouhodobou ochranu proti Hib onemocnění popsanou v uvedených studiích .
   Korpustyp: Fachtext
Darüberhinaus wurde bei 9 Patienten der Voriconazol-Gruppe und bei fünf Patienten der Amphotericin / Fluconazol-Gruppe mykologisch eine invasive Mykose nachgewiesen .
9 pacientů ze skupiny léčené vorikonazolem a 5 pacientů ze skupiny léčené amfotericinem B a následně flukonazolem mělo mykologicky prokázanou infekci hlubokých tkání .
   Korpustyp: Fachtext
Es können weitere diagnostische Maßnahmen wie invasive endoskopische Untersuchungen zur Diagnose, wie zum Beispiel Magengeschwür, Autoimmungastritis und bösartige Erkrankungen erforderlich sein.
Alternativní diagnóza invazivními endoskopickými metodami může být indikována za účelem zjištění dalších komplikací, například žaludečního vředu, autoimunní gastritidy a malignity.
   Korpustyp: Fachtext
Invasive Eingriffe/Chirurgie Eine Initialdosis von 90 µg pro kg Körpergewicht sollte unmittelbar vor Beginn der Intervention als intravenöse Injektion erfolgen.
Invazivní metody/ operace Počáteční dávka 90 µg na kilogram tělesné hmotnosti by měla být podána těsně před výkonem.
   Korpustyp: Fachtext
Hemmung der Osteoblastenproliferation ; direkte zytostatische und pro-apoptotische Aktivität auf Tumorzellen ; synergistischer zytostatischer Effekt mit anderen anti-tumorösen Arzneimitteln und Anti-Adhäsions/ Invasions-Wirkung .
Inhibice osteoblastické proliferace , přímý cytostatický a pro-apoptotický účinek na nádorové buňky , synergický cytostatický účinek spolu s ostatními protinádorovými léky , antiadhezivní/ antiinvazivní působení .
   Korpustyp: Fachtext
Invasive Eingriffe/ Chirurgie Eine Initialdosis von 90 µg pro kg Körpergewicht sollte unmittelbar vor Beginn der Intervention als intravenöse Injektion erfolgen .
Invazivní metody/ operace Počáteční dávka 90 g na kilogram tělesné hmotnosti by měla být podána těsně před výkonem .
   Korpustyp: Fachtext
Die Überlebensdauer ohne invasive Beatmung konnte in der unbehandelten historischen Kohorte nicht aufgezeichnet werden, weshalb ein Vergleich dieses Endpunkts nicht möglich ist.
Nicméně přežití bez invazívní ventilace se v neléčené anamnestické kohortě nezaznamenávalo a srovnání tohoto výsledného parametru nebylo možné.
   Korpustyp: Fachtext
Zusätzliche Wirksamkeitsdaten zeigten, dass von den 16 Patienten, die zu Therapiebeginn nicht invasiv beatmet waren, 7 auch nach 104 Behandlungswochen keine invasive Beatmung benötigten.
Doplňující údaje o účinnosti ukázaly, že u 16 pacientů, kteří nepotřebovali invazivní ventilační podporu na začátku, bylo 7 v tomto stavu po 104 týdnech léčby.
   Korpustyp: Fachtext
Die Effektivität gegen invasive Erkrankungen wurde in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten geschätzt, wo die Serotypenabdeckung durch den Impfstoff 80 – 89% beträgt.
Výsledky hodnocení účinnosti vakcíny proti invazivním onemocněním byly získány na populaci USA, kde vakcína pokrývala 80– 89% sérotypů.
   Korpustyp: Fachtext
en Quintanrix bei der Erstimmunisierung von Säuglingen und Kleinkindern (im ersten Lebensjahr) gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B und eine Hib-bedingte invasive Erkrankung sowie der Auffrischungsimmunisierung bei Kleinkindern im zweiten Lebensjahr gegenüber den Risiken
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Quintanrix v rámci základní imunizace dětí (během prvního roku života) proti záškrtu, tetanu, pertusi, hepatitidě B a invazivnímu onemocnění, které je způsobeno Hib, a přeočkování malých dětí během druhého roku
   Korpustyp: Fachtext
Für Kinder aus anderen bestimmten Hochrisikogruppen für eine invasive Pneumokokken-Erkrankung ( wie z . B . Kinder mit einer anderen angeborenen oder erworbenen Milzfunktionsstörung , HIV-Infektion , Krebserkrankung , nephrotischem Syndrom ) sind noch keine Daten zur Sicherheit und Immunogenität verfügbar .
Údaje o bezpečnosti a imunogenicitě nejsou zatím k dispozici ani pro jiné specifické , vysoce rizikové skupiny dětí vzhledem k invazivnímu pneumokokovému onemocnění ( děti s jinou kongenitální nebo získanou dysfunkcí sleziny , infekcí HIV , maligním onemocněním , nefrotickým syndromem ) .
   Korpustyp: Fachtext
Dieser Kombinationsimpfstoff ist angezeigt zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Kindern gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten (Pertussis), alle bekannten Virus-Subtypen von Hepatitis B, Kinderlähmung (Poliomyelitis) sowie invasive Erkrankungen, die durch Haemophilus influenzae Typ b verursacht werden.
Tato kombinovaná vakcína je určena pro základní očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B způsobené všemi podtypy virů, proti dětské obrně a invazivním infekcím způsobeným Haemophilus influenzae typu b.
   Korpustyp: Fachtext
Für Kinder aus anderen bestimmten Hochrisikogruppen für eine invasive Pneumokokken-Erkrankung ( wie z . B . Kinder mit einer anderen angeborenen oder erworbenen Milzfunktionsstörung [ Asplenie ] , HIV-Infektion , Krebserkrankung , nephrotischem Syndrom ) sind noch keine Daten zur Sicherheit und Immunogenität verfügbar .
Údaje o bezpečnosti a imunogenicitě u dětí nejsou zatím k dispozici ani pro jiné specifické , vysoce rizikové skupiny dětí vzhledem k invazivnímu pneumokokovému onemocnění ( např . děti s jinou kongenitální nebo získanou dysfunkcí sleziny , infekcí HIV , maligním onemocněním , nefrotickým syndromem ) .
   Korpustyp: Fachtext
Wirksamkeitsanalysen zeigten keinen Unterschied zwischen den beiden Dosierungsgruppen , was die Überlebensdauer , Überlebensdauer ohne invasive Beatmung , Überleben ohne jede Art künstlicher Beatmung , Abnahme der LVM , Verbesserung der Wachstumsparameter und Erreichung von Meilensteinen in der motoroischen Entwicklung anbelangte .
Analýzy účinnosti neprokázaly žádné rozdíly mezi 2 skupinami dávkování co se týče přežití , přežití bez invazivního ventilátoru , přežití bez jakéhokoliv ventilátoru , snížení LVM , přírůstků v růstových parametrech a dosažení důležitých bodů motoriky .
   Korpustyp: Fachtext
Patienten wurden von der Studie ausgeschlossen , wenn ein invasives Ösophaguskarzinom vorhanden war , wenn sie eine Anamnese von Krebs , außer nicht melanomartigen Hautkrebs hatten oder wenn sie vorher eine Ösophagus-PDT erhalten hatten .
Pacienti byli ze studie vyloučeni , pokud se prokázala přítomnost invazivního karcinomu jícnu , pokud měli v anamnéze maligní nádorové onemocnění s výjimkou kožního nádoru nemelanomového typu nebo pokud již dříve absolvovali PDT v oblasti jícnu .
   Korpustyp: Fachtext
Grundimmunisierung gegen Diphterie , Tetanus , Derzeit genehmigte( s ) Pertussis , Hepatitis B und invasive Erkrankungen Anwendungsgebiet( e ) : durch Haemophilus influenzae Typ b bei Säuglingen ( während des 1 . Lebensjahres ) und zur Auffrischung bei Kleinkindern während des 2 . Lebensjahres
Základní imunizace malých dětí proti záškrtu , tetanu , Terapeutická( é ) indikace schválená( é ) dávivému kašli , hepatitidě B a invazivním v současné době : onemocněním vyvolávaným Haemophilus influenzae typu B ( během prvního roku života ) a k podání posilovací dávky u malých dětí ve druhém roce života .
   Korpustyp: Fachtext
Quintanrix ist ein Bakterien-Virus-Kombinationsimpfstoff , der zur Grundimmunisierung gegen Diphterie , Tetanus , Pertussis , Hepatitis B und invasive Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b bei Säuglingen ( während des 1 . Lebensjahres ) und zur Auffrischung bei Kleinkindern während des 2 . Lebensjahres entwickelt wurde .
Quintanrix je kombinovaná bakteriální a virová vakcína vyvinutá za účelem základní imunizace malých dětí proti záškrtu , tetanu , dávivému kašli , hepatitidě B a invazivním onemocněním vyvolávaným Haemophilus influenzae typu B ( během prvního roku života ) a k podání posilovací dávky u malých dětí ve druhém roce života .
   Korpustyp: Fachtext
Quintanrix ist zur Grundimmunisierung gegen Diphtherie , Tetanus , Pertussis , Hepatitis B und invasive Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b bei Säuglingen ( während des 1 . Lebensjahres ) und zur Auffrischimpfung bei Kleinkindern während des 2 . Lebensjahres indiziert .
Quintanrix je indikován k základní imunizaci malých dětí proti záškrtu , tetanu , dávivému kašli , hepatitidě B a invazivním onemocněním vyvolávaným Haemophilus influenzae typu b ( během prvního roku života ) a k podání posilovací dávky u malých dětí ve druhém roce života .
   Korpustyp: Fachtext
Quintanrix ist ein Impfstoff , der bei Kindern angewendet wird , um folgende fünf Krankheiten zu vermeiden : Diphtherie , Tetanus ( Wundstarrkrampf ) , Pertussis ( Keuchhusten ) , Hepatitis B und invasive Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b ( Hib ) , eine Bakterienart .
Quintanrix je vakcína , která se u dětí používá k zabránění vzniku pěti nakažlivých nemocí : záškrtu , tetanu , dávivého ( černého ) kašle , hepatitidy B a onemocnění vyvolaných bakterií Haemophilus influenzae typu b ( typ bakterie ) .
   Korpustyp: Fachtext
Die Behandlung mit Posaconazole SP sollte von einem Arzt mit Erfahrung in der Behandlung von Pilzinfektionen oder der Behandlung von Patienten , bei denen ein erhöhtes Risiko für invasive Pilzinfektionen besteht , eingeleitet werden .
Léčbu přípravkem Posaconazole SP by měl zahájit pouze lékař , který má zkušenosti s léčbou mykóz nebo s léčbou pacientů s vysokým rizikem invazivních mykóz .
   Korpustyp: Fachtext
Bei Patienten , die keine Therapieresistente invasive Mahlzeit und kein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen Mykosen ( IFI ) / Patienten mit können , ist Posaconazole in einer Dosierung von 200 mg IFI und Unverträglichkeit ( 5 ml ) viermal täglich einzunehmen .
U pacientů , kteří netolerují mykotické infekce jídlo nebo potravinový doplněk , by se měl Posaconazole SP ( IMI ) / Pacienti s IMI a podávat v dávce 200 mg ( 5 ml ) čtyřikrát denně .
   Korpustyp: Fachtext
2002 Patienten mit Candida-Infektionen (ein- schließlich Candidämie, invasive Candidose und ösophageale Candidose), 375 Patienten mit invasiver Aspergillose (hauptsächlich behandlungsresistente Infektionen) und 651 Fälle einer Prophylaxe sys- temischer Pilzinfektionen.
Bezpečnostní profil mikafunginu je založen na výsledcích klinických studií u celkem 3028 pacientů: šlo o 2002 pacientů s kandidovými infekcemi (včetně kandidémie, invazivní kandidózy a ezofageální kandidózy), 375 pacientů s invazivní aspergilózou (především refrakterní infekce) a 651 případů profylaxe systémových mykotických infekcí.
   Korpustyp: Fachtext
In kontrollierten und offenen Studien mit Humira wurden schwerwiegende Infektionen ( darunter in seltenen Fällen tödlich verlaufende Infektionen ) , einschließlich Fällen von Tuberkulose ( darunter miliare und extrapulmonale Lokalisationen ) und invasive opportunistische Infektionen ( z . B .
V kontrolovaných a otevřených studiích s přípravkem Humira byly hlášeny závažné infekce ( včetně fatalních infekcí , které se vyskytovaly vzácně ) , jako jsou tuberkulóza ( včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy ) a invazivní oportunní infekce ( např . diseminová histoplasmóza , pneumonie vyvolaná pneumocystis carini , aspergilóza a listerióza ) .
   Korpustyp: Fachtext
Die Anzahl der sekundären und darüber hinausgehenden Eingriffe war bei den InductOs-Patienten signifikant reduziert , insbesondere in Bezug auf hoch invasive Eingriffe wie Knochentransplantation oder Austausch der Fixiernägel ( p = 0, 0326 ) .
Počet sekundárních a následných zásahů byl signifikantně nižší u pacientů s přípravkem InductOs , především u invazivnějších zásahů , jako jsou kostní štěpy a výměna hřebů ( P=0, 0326 ) .
   Korpustyp: Fachtext
Brustkrebs im Frühstadium wurde in der HERA-Studie beschränkt auf operable , primäre invasive Adenokarzinome der Brust , mit positivem axillären Lymphknotenbefall oder negativem axillären Lymphknotenbefall , und mit Tumoren von mindestens einem Zentimeter Durchmesser .
Do studie HERA byly zahrnuty pouze operabilní , primární invazivní adenokarcinomy prsu s axillárními uzlinami jak pozitivními , tak negativními , pokud byl průměr nádoru nejméně 1 cm .
   Korpustyp: Fachtext
Dieser Kombinationsimpfstoff ist indiziert zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Kindern gegen Diphtherie , Tetanus , Keuchhusten ( Pertussis ) , alle bekannten Virus-Subtypen von Hepatitis B , Kinderlähmung ( Poliomyelitis ) sowie invasive Erkrankungen , die durch Haemophilus influenzae Typ b verursacht werden .
Tato kombinovaná vakcína je určena pro základní očkování a přeočkování dětí proti záškrtu , tetanu , černému kašli , hepatitidě B způsobené všemi podtypy virů , proti dětské obrně a invazivním infekcím způsobeným Haemophilus influenzae typu b .
   Korpustyp: Fachtext
Für Patienten , bei denen invasive dentale Eingriffe erforderlich sind , gibt es keine Daten , die darauf hinweisen , ob eine Unterbrechung der Bisphosphonat-Behandlung das Risiko einer Osteonekrose im Kieferbereich vermindert .
Neexistují data , která by dokládala , že vysazení bisfosfonátové léčby snižuje u pacientů vyžadujících stomatologický výkon riziko osteonekrózy čelisti .
   Korpustyp: Fachtext
Die Behandlung mit Noxafil sollte von einem Arzt mit Erfahrung in der Behandlung von Pilzinfektionen oder der Behandlung von Patienten , bei denen ein erhöhtes Risiko für invasive Pilzinfektionen besteht , eingeleitet werden .
Léčbu přípravkem Noxafil by měl zahájit pouze lékař , který má zkušenosti s léčbou mykóz nebo s léčbou pacientů s vysokým rizikem invazivních mykóz .
   Korpustyp: Fachtext
Die Wirksamkeit von Noxafil zur Vorbeugung gegen invasive Pilzinfektionen wurde bei 600 Patienten nach Stammzelltransplantation unter Verwendung von Fluconazol als Vergleichspräparat und bei 602 Patienten mit Blut - oder Knochenmarkkrebs untersucht , bei denen Noxafil mit Fluconazol oder Itraconazol verglichen wurde .
Pokud jde o prevenci invazivních mykóz , účinnost přípravku Noxafil byla zkoumána na 600 pacientech , jimž byly transplantovány kmenové buňky , a to porovnáním s flukonazolem , a na 602 pacientech s rakovinou krve nebo kostní dřeně , kdy byl porovnán s flukonazolem a itrakonazolem .
   Korpustyp: Fachtext
Bei Patienten , die keine Therapieresistente invasive Mahlzeit und kein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen Mykosen ( IFI ) / Patienten mit können , ist Noxafil in einer Dosierung von 200 mg ( 5 ml ) IFI und Unverträglichkeit viermal täglich einzunehmen .
U pacientů , kteří netolerují mykotické infekce jídlo nebo potravinový doplněk , by se měl Noxafil podávat ( IMI ) / Pacienti s IMI a v dávce 200 mg ( 5 ml ) čtyřikrát denně .
   Korpustyp: Fachtext
Dies schlägt sich in der Genehmigung eines eingeschränkteren Anwendungsgebiets nieder : Diagnose einer Helicobacter-pylori-Infektion des Magens und des Zwölffingerdarms zur Beurteilung von Eradikationstherapien oder wenn invasive Tests nicht durchgeführt werden können bzw . wenn aus invasiven Tests widersprüchliche Ergebnisse hervorgehen .
To odráží více omezenou přijatou indikaci , zejména pro stanovení gastroduodenální infekce Helicobacter pylori k vyhodnocení eradikační diety nebo pokud nemohou být provedeny invazivní testy anebo pokud výsledky invazivních testů nesouhlasí .
   Korpustyp: Fachtext
PROCOMVAX wird zur Impfung von Säuglingen im Alter von sechs Wochen bis 15 Monaten gegen durch Hib verursachte " invasive " Erkrankungen ( beispielsweise bakterielle Meningitis ) und gegen Infektionen mit dem Hepatitis B-Virus angewendet .
Přípravek PROCOMVAX se užívá k vakcinaci ( očkování ) proti invazivnímu onemocnění způsobenému bakterií Haemophilus influenzae typu b ( jako je například bakteriální meningitida ) a proti infekci vyvolané virem hepatitidy B u kojenců ve věku od 6 týdnů do 15 měsíců .
   Korpustyp: Fachtext
Wirksamkeitsanalysen zeigten keinen bedeutenden Unterschied zwischen den beiden Dosierungsgruppen, was die Überlebensdauer, Überlebensdauer ohne invasive Beatmung, Überleben ohne jede Art künstlicher Beatmung, Abnahme der LVM, Verbesserung der Wachstumsparameter und
Analýzy účinnosti neprokázaly významné rozdíly mezi 2 skupinami dávkování, co se týče přežití, přežití bez invazivního ventilátoru, přežití bez jakéhokoliv ventilátoru, snížení LVM, přírůstků v růstových parametrech a dosažení důležitých bodů motoriky.
   Korpustyp: Fachtext
• der CHMP war der Meinung, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Hexavac für die Grund- und Auffrischimpfung von Kindern gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B durch alle bekannten Viren-Subtypen, Poliomyelitis sowie invasive Infektionen durch Haemophilus influenzae Typ B nicht günstig sei,
• Výbor CHMP usoudil, že poměr přínosu a rizika přípravku Hexavac u základního očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, pertusi, hepatitidě B způsobované všemi známými podtypy virů, poliomyelitidě a invazivním infekcím způsobovaným virem Haemophilus influenzae typu b, není příznivý.
   Korpustyp: Fachtext
Klinische Erfahrungswerte Invasive Aspergillose Im Rahmen einer nicht komparativen Salvage-Therapiestudie wurde Posaconazol 800 mg/Tag in geteilten Dosen per os zur Behandlung bei Patienten mit gegenüber Amphotericin B (einschließlich liposomalen Formulierungen) oder Itraconazol therapierefraktärer invasiver Aspergillose oder bei Patienten mit einer Unverträglichkeit gegenüber diesen Arzneimitteln beurteilt.
Klinické zkušenosti Invazivní aspergilóza Účinnost perorálního posakonazolu 800 mg/ den v rozdělených dávkách byla hodnocena v nesrovnávací " salvage therapy " studii u invazivní aspergilózy pacientů s infekcí refrakterní k amfotericinu B (včetně lipozomální formulace) nebo itrakonazolu nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerovali.
   Korpustyp: Fachtext
Bei Kindern ist die Anwendung nur möglich, wenn invasive Tests (Entnahme einer Probe aus dem Magen mithilfe einer Sonde) nicht durchgeführt werden können oder zu unklaren Ergebnissen geführt haben, oder um zu überprüfen, ob H. pylori durch eine spezielle Behandlung der Infektion eliminiert werden konnte.
U dětí se může použít pouze v případech, kdy nelze provést invazivní testy (odebrání vzorku ze žaludku pomocí sondy) či jsou výsledky těchto testů sporné anebo s cílem zjistit, zda po zvláštní léčbě zaměřené na odstranění infekce došlo k eliminaci bakterie H. pylori.
   Korpustyp: Fachtext
50 % der 10 Patienten , die zu Therapiebeginn nicht invasiv beatmet waren , benötigten auch nach 52 Behandlungswochen keine invasive Beatmung , während alle 5 Patienten , die am Anfang invasiv beatmet wurden , während der gesamten Studie weiterhin künstlicher Beatmung bedurften ( ein Patient starb vor Woche 26 ) .
U 10 pacientů , kteří nepotřebovali invazivní ventilační podporu na začátku , bylo 50 % v tomto stavu po 52 týdnech léčby , zatímco všech 5 pacientů , kteří na začátku dostávali invazivní ventilační podporu , potřebovali ventilaci i nadále během studie ( jeden zemřel před týdnem 26 ) .
   Korpustyp: Fachtext
Weiters ist CEPROTIN indiziert zur Kurzzeitprophylaxe bei Patienten mit schwerem angeborenem Protein C Mangel, wenn einer oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen: • bevorstehende Operation oder invasive Therapie • am Beginn einer Cumarintherapie • wenn die Cumarintherapie allein nicht ausreicht • wenn eine Cumarintherapie nicht möglich ist.
Kromě toho je CEPROTIN indikován ke krátkodobé profylaxi u pacientů se těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C, platí- li jedna či více z níže uvedených podmínek: • hrozí chirurgická či invazívní léčba • během zahájení léčby kumarinovými deriváty • samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná • léčba kumarinovými deriváty není proveditelná
   Korpustyp: Fachtext
Weiters dient CEPROTIN zur Thromboseprophylaxe bei Patienten mit schwerem angeborenem Prote- in C Mangel, wenn einer oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen: • bevorstehende Operation oder invasive Therapie • am Beginn einer Cumarintherapie (Medikamente zur Blutverdünnung) • wenn die Cumarintherapie allein nicht ausreicht • wenn eine Cumarintherapie nicht möglich ist.
Kromě toho je CEPROTIN indikován k prevenci trombózy u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C, platí- li jedna či více z níže uvedených podmínek: • hrozí chirurgická či invazívní léčba • během zahájení léčby kumarinovými deriváty (antikoagulační léčba, ředění krve) • samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná • léčba kumarinovými deriváty není proveditelná
   Korpustyp: Fachtext
In kontrollierten und offenen Studien mit Humira wurden schwerwiegende Infektionen ( darunter in seltenen Fällen tödlich verlaufende Infektionen ) , einschließlich Fällen von Tuberkulose ( darunter miliare und extrapulmonale Lokalisationen ) und invasive opportunistische Infektionen ( z . B . disseminierte Histoplasmose , Pneumocystis carinii-Pneumonie , Aspergillose und Listeriose ) berichtet .
11 V kontrolovaných a otevřených studiích s přípravkem Humira byly hlášeny závažné infekce ( včetně fatálních infekcí , které se vyskytovaly vzácně ) , jako jsou tuberkulóza ( včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy ) a invazivní oportunní infekce ( např . diseminovaná histoplasmóza , pneumonie vyvolaná pneumocystis carini , aspergilóza a listerióza ) .
   Korpustyp: Fachtext
Nach der zweiten Dosis entwickelten 95% bis 99% der Kinder anti-PRP-Konzentrationen " 0,15 µg/ml; diese Konzentration gilt als ausreichend, um einen Kurzzeitschutz gegen Hib-bedingte invasive Erkrankungen aufzubauen; die GMTs lagen zwischen 2,5 µg/ml und 4,3 µg/ml.
Po dávce 2 došlo u 95% až 99% kojenců k dosažení hladiny protilátek anti- PRP " 0, 15 µg/ ml, což je hladina spojená s krátkodobou ochranou proti invazivnímu onemocnění Hib, a hodnota GMT byla v rozsahu od 2, 5 µ/ ml do 4, 3 µ/ ml.
   Korpustyp: Fachtext
Weiters dient CEPROTIN zur Thromboseprophylaxe bei Patienten mit schwerem angeborenem Prote -in C Mangel , wenn einer oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen : · bevorstehende Operation oder invasive Therapie · am Beginn einer Cumarintherapie ( Medikamente zur Blutverdünnung ) · wenn die Cumarintherapie allein nicht ausreicht · wenn eine Cumarintherapie nicht möglich ist .
Kromě toho je CEPROTIN indikován k prevenci trombózy u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C , platí-li jedna či více z níže uvedených podmínek : ˇ hrozí chirurgická či invazívní léčba ˇ během zahájení léčby kumarinovými deriváty ( antikoagulační léčba , ředění krve ) ˇ samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná ˇ léčba kumarinovými deriváty není proveditelná
   Korpustyp: Fachtext
Die Wirksamkeit von Posaconazole SP zur Vorbeugung gegen invasive Pilzinfektionen wurde bei 600 Patienten nach Stammzelltransplantation unter Verwendung von Fluconazol als Vergleichspräparat und bei 602 Patienten mit Blut - oder Knochenmarkkrebs untersucht , bei denen Posaconazole SP mit Fluconazol oder Itraconazol verglichen wurde .
Pokud jde o prevenci invazivních mykóz , účinnost přípravku Posaconazole SP byla zkoumána na 600 pacientech , jimž byly transplantovány kmenové buňky , a to porovnáním s flukonazolem , a na 602 pacientech s rakovinou krve nebo kostní dřeně , kdy byl porovnán s flukonazolem nebo itrakonazolem .
   Korpustyp: Fachtext
12 In kontrollierten und offenen Studien mit Trudexa wurden schwerwiegende Infektionen ( darunter in seltenen Fällen tödlich verlaufende Infektionen ) , einschließlich Fällen von Tuberkulose ( darunter miliare und extrapulmonale Lokalisationen ) und invasive opportunistische Infektionen ( z . B . disseminierte Histoplasmose , Pneumocystis carinii-Pneumonie , Aspergillose und Listeriose ) berichtet .
ist V kontrolovaných a otevřených studiích s přípravkem Trudexa byly hlášeny závažné infekce ( včetně fatálních infekcí , které se vyskytovaly vzácně ) , jako jsou tuberkulóza ( včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy ) a invazivní oportunní infekce ( např . diseminovaná histoplasmóza , pneumonie vyvolaná reg pneumocystis carini , aspergilóza a listerióza ) .
   Korpustyp: Fachtext
Dieser Kombinationsimpfstoff ist angezeigt Zur Zeit genehmigte( s ) Anwendungsgebiet( e ) : zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Kindern gegen Diphtherie , Tetanus , Keuchhusten ( Pertussis ) , alle bekannten Virus-Subtypen von Hepatitis B , Kinderlähmung ( Poliomyelitis ) sowie invasive Erkrankungen , die durch Haemophilus influenzae Typ b verursacht werden .
Tato kombinovaná vakcína je určena pro základní Terapeutická indikace schválená v současné očkování a přeočkování dětí proti záškrtu , tetanu , době : černému kašli , hepatitidě B způsobené všemi podtypy virů , proti dětské obrně a invazivním infekcím způsobeným Haemophilus influenzae typu b .
   Korpustyp: Fachtext
Weiters ist CEPROTIN indiziert zur Kurzzeitprophylaxe bei Patienten mit schwerem angeborenem Protein C Mangel , wenn einer oder mehrere der folgenden Faktoren zutreffen : · bevorstehende Operation oder invasive Therapie · am Beginn einer Cumarintherapie · wenn die Cumarintherapie allein nicht ausreicht · wenn eine Cumarintherapie nicht möglich ist .
Kromě toho je CEPROTIN indikován ke krátkodobé profylaxi u pacientů se těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C , platí-li jedna či více z níže uvedených podmínek : ˇ hrozí chirurgická či invazívní léčba ˇ během zahájení léčby kumarinovými deriváty ˇ samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná ˇ léčba kumarinovými deriváty není proveditelná
   Korpustyp: Fachtext
· der CHMP war der Meinung , dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Hexavac für die Grund - und Auffrischimpfung von Kindern gegen Diphtherie , Tetanus , Keuchhusten , Hepatitis B durch alle bekannten Viren-Subtypen , Poliomyelitis sowie invasive Infektionen durch Haemophilus influenzae Typ B nicht günstig sei ,
ˇ Výbor CHMP usoudil , že poměr přínosu a rizika přípravku Hexavac u základního očkování a přeočkování dětí proti záškrtu , tetanu , pertusi , hepatitidě B způsobované všemi známými podtypy virů , poliomyelitidě a invazivním infekcím způsobovaným virem Haemophilus influenzae typu b , není příznivý .
   Korpustyp: Fachtext
Das Produkt wird zur aktiven Immunisierung von Säuglingen ab dem Alter von 2 Monaten und Kleinkindern bis zum Alter von 2 Jahren verwendet, um invasive Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Neisseria meningitidis Gruppe C (MenC) zu verhindern; es wird als intramuskuläre Injektion verabreicht.
Přípravek se používá k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 2 měsíců a batolat do 2 let věku k prevenci invazivních onemocnění vyvolaných bakterií Haemophilus influenzae typu b (Hib) a bakterií Neisseria meningitidis skupiny C (MenC) a podává se formou intramuskulární injekce.
   Korpustyp: Fachtext
PROCOMVAX ist indiziert zur Impfung gegen invasive Erkrankungen , die durch Haemophilus influenzae Typ b verursacht werden , und gegen Infektionen , die durch alle bekannten Subtypen des Hepatitis B-Virus verursacht werden , bei Säuglingen/ Kleinkindern im Alter von 6 Wochen bis 15 Monaten .
PROCOMVAX je určen k vakcinaci proti invazivním onemocněním vyvolávaným Haemophilus influenzae typu b a proti infekcím vyvolávaným všemi známými podtypy viru hepatitidy B u dětí ve věku od 6 týdnů do 15 měsíců .
   Korpustyp: Fachtext
Nach der dritten Dosis entwickelten 92 % bis 99 % der Kinder anti-PRP-Konzentration " 1, 0 µg/ ml ; diese Konzentration gilt als ausreichend für einen Langzeitschutz gegen Hib-bedingte invasive Erkrankungen ; die GMTs lagen zwischen 7, 7 µg/ ml und 14, 0 µg/ ml .
6 protilátek anti-PRP " 1, 0 g/ ml , což je hladina spojená s dlouhodobou ochranou proti invazivnímu onemocnění Hib , a hodnota GMT byla v rozsahu od 7, 7 / ml do 14, 0 / ml .
   Korpustyp: Fachtext
Das genehmigte Anwendungsgebiet von Procomvax ist die Impfung gegen invasive Erkrankungen , die durch Haemophilus influenzae Typ b verursacht werden , und gegen Infektionen , die durch alle bekannten Subtypen des Hepatitis B-Virus verursacht werden , bei Säuglingen/ Kleinkindern im Alter von 6 Wochen bis 15 Monaten .
Schválenou indikací přípravku Procomvax je vakcinace proti invazivním onemocněním vyvolávaným Haemophilus influenzae typu b a proti infekcím vyvolávaným všemi známými podtypy viru hepatitidy B u dětí ve věku od 6 týdnů do 15 měsíců .
   Korpustyp: Fachtext
36 In kontrollierten und offenen Studien mit Trudexa wurden schwerwiegende Infektionen ( darunter in seltenen Fällen tödlich verlaufende Infektionen ) , einschließlich Fällen von Tuberkulose ( darunter miliare und extrapulmonale Lokalisationen ) und invasive opportunistische Infektionen ( z . B . disseminierte Histoplasmose , Pneumocystis carinii-Pneumonie , Aspergillose und Listeriose ) berichtet .
ist V kontrolovaných a otevřených studiích s přípravkem Trudexa byly hlášeny závažné infekce ( včetně fatalních infekcí , které se vyskytovaly vzácně ) , jako jsou tuberkulóza ( včetně miliární a mimoplicní tuberkulózy ) a invazivní oportunní infekce ( např . diseminová histoplasmóza , pneumonie vyvolaná reg pneumocystis carini , aspergilóza a listerióza ) .
   Korpustyp: Fachtext