Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=ball&lang=l1
linguatools-Logo
35 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp
Parlamentsdebatte (zurück:alle Korpustypen anzeigen)

Übersetzungen

[NOMEN]
Ball míč 525 ples
koule
míček
balón
bál
hod
Mini-Lektionen zum tschechischen Wortschatz, zur Grammatik und zur Alltagskultur. Jetzt zum Newsletter anmelden

Verwendungsbeispiele

Ball míč
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Sie fordert nur, den Ball für einen kurzen Zeitraum an die Kommission, den Rat und die USA abzugeben.
Žádáme pouze o vrácení míče na stranu Komise, Rady a USA na velmi krátkou dobu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Ball liegt nun in Ihrem Spielfeld, jetzt sind Sie am Zug.
Míč je na vaší straně a nyní je řada na vás, vy musíte přijmout opatření.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich sage also der Ratspräsidentin: Bitte stoßen Sie den Ball nicht wieder an; nehmen Sie ihn wieder zurück.
Proto bych paní úřadující předsedkyni Rady chtěl požádat, aby nenechala tento míč v hracím poli, ale aby si ho opět zvedla.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Man kann sagen, dass der Ball jetzt bei der Kommission liegt, die selbstverständlich auf unseren Beitrag und unsere Unterstützung rechnen kann, Frau Kommissarin.
Můžeme říci, že míč je teď na hřišti Komise, samozřejmě s naší pomocí a podporou, paní komisařko.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tausende von Menschen leiden bis heute unter den Auswirkungen von Streumunition: Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Zivilisten und insbesondere Kinder, die die Bomblets oft für Bälle oder Spielzeug halten.
Tisíce lidí jsou dodnes postiženy kazetovou municí: téměř výhradně civilisté, a zejména mnoho dětí, které si často spletou bomby s míči a hračkami.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Sie sind am Ball; sie müssen schnell reagieren und weitestgehend gewährleisten, dass diese wie auch die noch ausstehenden Maßnahmen auch wirklich dazu beitragen, die Krise in der Fischereiwirtschaft zu begrenzen.
Míč opravdu leží na jejich hřišti; musí jednat rychle a co nejdříve zajistit, aby tato opatření a opatření, která se dosud projednávají, skutečně pomohly zmírnit krizi v rybářském průmyslu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Heute liegt der Ball bei Israel, aber werden die Falken in beiden Lagern diesen Gottesfrieden akzeptieren, den beide Seiten fordern, ohne die Mittel bereit zu stellen?
Dnes je míč na izraelské straně sítě, ale přijmou hrdlořezi z každého tábora boží klid, který vyžadují obě strany, bez toho, aniž by si dodali zásoby.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Vor allem in Anknüpfung an einen Schlüsselaspekt des Berichts von Gianni Pittella komme ich zu der Schlussfolgerung, dass es viel Übereinstimmung gibt und wir nur in einem Punkt unterschiedliche Auffassungen vertreten, nämlich in der Frage der Verbrauchermobilität: Der Ball ist nun im Spielfeld der Industrie.
Konkrétně v reakci na klíčový bod zprávy pana Pittely mohu říci, že se v mnoha bodech shodneme a v mnoha nikoliv. Pokud jde o mobilitu zákazníků, je nyní míč na straně bank.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Da werden wir weiter am Ball bleiben und auch bei ähnlich gelagerten Fällen diesen Fragen ganz intensiv nachgehen und darauf bestehen, dass die Kommission in Übereinstimmung mit den Verordnungen und Regeln, wie wir sie 2007 beschlossen haben, dann auch entsprechend agiert.
V tomto ohledu zůstaneme u míče a budeme podrobně sledovat tyto otázky v podobných situacích a trvat na tom, aby Komise jednala v souladu s nařízeními a pravidly, které jsme schválili v roce 2007.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(EN) Herr Präsident! Darf ich der Ratspräsidentin sagen, dass es sehr nett ist, wenn sie den Ball wieder auf das Spielfeld wirft, ich ihr aber empfehle, den Ball wieder zurückzuholen und wegzuschließen?
Vážený pane předsedající, mohl bych paní úřadující předsedkyni Rady říci, že je od ní pěkné, že vhodila míč do hrací plochy, ale chtěl bych jí navrhnout, aby ho znova odložila.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

24 weitere Verwendungsbeispiele mit "ball"

514 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Wir bleiben am Ball.
Přičiníme se o to.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wir müssen wirklich am Ball bleiben.
Skutečně musíme být velmi ostražití a připravení.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Ball liegt jetzt auf der Seite des Rats.
Nyní je na tahu Rada.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Ball liegt jetzt eindeutig in Kroatiens Hälfte.
Nyní je na Chorvatsku, aby jednalo.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Das ist auch der Grund, warum wir am Ball bleiben werden.
A to je důvod, proč zůstaneme aktivní.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Aber der Ball liegt jetzt klar auf der Seite von General Motors.
Nyní je však na řadě společnost General Motors.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Daher ist der Ball meiner Ansicht nach nun im Spielfeld der einzelstaatlichen Behörden.
Proto jsem přesvědčen, že na tahu jsou nyní orgány členských států.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Aus diesem Grund werden wir heute den Ball ins Rollen bringen, so wie wir es gestern getan haben.
Z toho důvodu dnes, stejně jako včera, uvádíme věci do pohybu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Sie fordert nur, den Ball für einen kurzen Zeitraum an die Kommission, den Rat und die USA abzugeben.
Žádáme pouze o vrácení míče na stranu Komise, Rady a USA na velmi krátkou dobu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es gibt in dieser Hinsicht noch viel zu tun, aber das Parlament wird hier am Ball bleiben.
Je před námi stále dlouhá cesta, ale Parlament bude tuto věc trvale sledovat.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(ES) Herr Präsident, wir sind der Meinung, dass die neuen Organe ein wenig Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten, wir glauben aber auch, dass wir am Ball bleiben müssen.
(ES) Pane předsedající, jsme přesvědčeni, že nové orgány potřebují čas, aby se usadily, ale jsme také přesvědčeni, že bychom je neměli spouštět ze zřetele.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Was die unsägliche Blockade Mazedoniens aufgrund der Namensfrage betrifft, so liegt der Ball eben auch nicht nur bei Mazedonien, sondern bei einem EU-Mitgliedstaat, der hier völkerrechtswidrig blockiert.
Pokud jde o nehoráznou blokádu Makedonie kvůli jejímu názvu, ani v tomto případě není teď vše jen na Makedonii. Naopak odpovědnost má členský stát EU, který zavedl blokádu odporující mezinárodnímu právu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich will den Ball, was da in Griechenland los ist, gerne einmal aufgreifen, weil ich finde, Josef Daul hat eine Verantwortung gegenüber Nea Dimokratia.
Chtěla bych se ještě znovu věnovat řeckým potížím, protože se domnívám, že pan poslanec Daul do určité míry zodpovídá za stranu Nea Dimokratia.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Im November war ich sehr zuversichtlich, als Kommissar Füle Albanien den Ball zuspielte und sagte: Es gibt keinen weiteren Fortschritt, bis Sie dies lösen.
Plně jsem v to doufala v listopadu, kdy komisař Füle ukázal na Albánii a řekl: teď je řada na vás, nedojde k dalšímu pokroku, dokud to nevyřešíte.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich habe die Debatte als eine Aufforderung verstanden, in dieser Frage weiter aktiv zu bleiben, in dieser Frage am Ball zu bleiben.
Vnímám tuto rozpravu jako výzvu k pokračování v přijímání opatření v této otázce.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich bin zuversichtlich, dass sich die Branche nun schnell bewegen wird - doch wir müssen als europäische Institutionen am Ball bleiben und wir dürfen unter keinen Umständen eine mögliche gesetzliche Regulierung ausschließen.
Věřím, že průmysl bude jednat rychle. Nicméně ve své úloze evropského orgánu se musíme mít stále na pozoru.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Deshalb möchte ich ganz klar festhalten, dass wir diesen Ländern natürlich sagen sollten, dass sie sich noch anstrengen müssen, aber zu sagen, dass der Ball allein bei Kroatien liegt, geht nun wirklich nicht.
Proto bych chtěl celkem jasně říci, že bychom těmto zemím samozřejmě měli vysvětlit, že se stále ještě musí snažit, nicméně říkat, že nyní je na tahu jenom Chorvatsko, je zcela nepřijatelné.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(FI) Herr Präsident, wenn es zu einer Krise kommt, ist die psychologische Reaktion, sich entweder zu einem Ball zusammenzurollen, anderen die Schuld zu geben, nach Feinden Ausschau zu halten oder nach Lösungen zu suchen.
(FI) Pane předsedající, když nastane krize, je psychologická reakce taková, že se člověk buď schoulí do klubíčka, začne obviňovat ostatní, zkouší hledat nepřítele, nebo se snaží najít řešení.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Europa scheint mir wie eine Fußballmannschaft, die dabei ist, 2:0 zu verlieren und deren Spieler denken, dass sie aufholen können, indem sie den Ball einfach nicht mehr abspielen und versuchen, alleine ein Tor zu schießen.
Evropa mi připomíná fotbalové mužstvo, které prohrává 2:0 a jeho hráči si myslí, že situaci mohou zachránit tím, že si nebudou vzájemně přihrávat a budou se snažit dát gól na vlastní pěst.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wir brauchen eine starke europäische Industrie, die den Ball aufnimmt, denn wir sind fest davon überzeugt, dass eine europäische Führungsrolle bei Energieeffizienz, neuen Technologien und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen nicht nur der Umwelt gut tut, sondern auch den Arbeitsplätzen.
Potřebujeme silné evropské průmyslové odvětví, protože jsme pevně přesvědčeni, že vedoucí úloha Evropy v oblasti energetické účinnosti, nových technologií a hospodářského využití zdrojů nebude dobrá jen pro životní prostředí, ale měla by také podpořit zaměstnanost.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich weiß nicht, wer es schießt - vielleicht spaziert der Torwart auf der anderen Seite mit seinem eigenen Ball ins Netz - aber auf jeden Fall steht es Gleichstand; ein entscheidender Punkt ist gerettet worden, und der Abstieg wird verhindert.
Nevím, kdo ho dal - možná si brankář soupeře dal vlastní gól -, ale ať už se to stalo tak či onak, je to remíza; byl získán rozhodující bod a vypadnutí je zažehnáno.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Drittens ist es interessant, dass der alte und neue Präsident einen Dialog mit Russland vorschlägt. Hier gilt jedoch dieselbe Regel wie bei einem offiziellen Ball: Wenn man einer Dame seinen Arm anbietet, bedeutet das noch lange nicht, dass die Dame dann beim Tanzen führen kann.
Zatřetí je velmi sympatické, že staronový prezident vyzývá k dialogu s Ruskem, ovšem platí pravidlo, že stejně jako na oficiálních tancích, jestliže nabídnete dámě rámě, neznamená to, že budete tancovat podle toho, jak ona chce.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die EU muss ihre Partner auch in Zukunft unterstützen, und dies gilt nicht nur für die Cariforum-Region, die wegbereitend das erste umfassende WPA unterzeichnet hat, sondern auch für die Länder und Regionen, die die ersten Schritte unternommen haben und ermutigt werden müssen, am Ball zu bleiben.
Evropská unie musí své partnery nadále podporovat, a to nejen region CARIFORUM, který ukázal cestu ostatním a podepsal první komplexní dohodu EPA, ale rovněž ty země a regiony, které podnikly první kroky a které je třeba povzbudit, aby pokročily dále.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Da werden wir weiter am Ball bleiben und auch bei ähnlich gelagerten Fällen diesen Fragen ganz intensiv nachgehen und darauf bestehen, dass die Kommission in Übereinstimmung mit den Verordnungen und Regeln, wie wir sie 2007 beschlossen haben, dann auch entsprechend agiert.
V tomto ohledu zůstaneme u míče a budeme podrobně sledovat tyto otázky v podobných situacích a trvat na tom, aby Komise jednala v souladu s nařízeními a pravidly, které jsme schválili v roce 2007.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte