linguatools-Logo
259 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Bewusstsein uvědomění 32 vědomí

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Bewusstsein povědomí 517 uvědomělost 10 uvědomělosti 6 sebevědomí 3

Verwendungsbeispiele

Bewusstsein povědomí
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Wir müssen bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein für die Nutzung der derzeit verfügbaren Informationen schaffen.
Potřebujeme mezi občany vytvořit povědomí o využívání nyní dostupných informací.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es ist manchmal wie ein Minenfeld: Wir müssen gelegentlich Rückschläge hinnehmen und wir entwickeln unser Bewusstsein.
Je to často jako minové pole; občas jsme zasaženi, a tak si budujeme vlastní povědomí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dies wird auch das Bewusstsein der europäischen Bürger für die Wertigkeit dieser Opfer stärken.
Také to zvýší mezi evropskými občany povědomí o ceně těchto obětí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dabei geht es darum, bei den europäischen Bürgern ein größeres Bewusstsein für die Realität des Terrorismus zu schaffen, den Terrorismus zu verhindern.
Záměrem je zvýšit povědomí evropských občanů o skutečnosti terorismu a předcházet terorismu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Je stärker die Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins, desto eher wird die Gesellschaft die finanzielle Belastung akzeptieren.
Čím silnější bude veřejné povědomí, tím snadněji společnost přijme finanční zátěž.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich hoffe, dass Ihre Arbeit in Brüssel dazu beitragen wird, das allgemeine Bewusstsein dafür zu stärken.
Věřím, že vaše práce v Bruselu pomůže zvýšit obecné povědomí v této oblasti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Meiner Meinung nach ist das Bewusstsein in den Mitgliedstaaten bedeutend gestiegen.
Domnívám se, že povědomí mezi členskými státy výrazně vzrostlo.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Darüber hinaus ist eine bessere Kenntnis über das Ausmaß geschlechtsbezogener Gewalt wesentlich, um dieses Problem auch stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
Dále jsou zásadně důležité hlubší znalosti v oblasti násilí na základě pohlaví, aby bylo možno zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es ist unsere moralische Pflicht, dieses Problem stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken.
Je naší morální povinností zvýšit sociální povědomí o tomto problému.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es gibt kein allgemeines Bewusstsein über den Zusammenhang von Inflation, Zinsraten und Preisstabilität.
Neexistuje obecné povědomí o vazbě mezi inflací, úrokovými sazbami a cenovou stabilitou.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Bewusstseins uvědomění 11
Bewusstsein verlieren ztratit vědomí 6 omdlít 2
zu Bewusstsein kommen nabýt vědomí 1
des politischen Bewusstseins politického uvědomění 3
Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Bewusstsein

159 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Ihr Bewusstsein an mein Bewusstsein.
Vaše mysli do mé mysli.
   Korpustyp: Untertitel
- Ist er bei Bewusstsein?
- V jistém smyslu.
   Korpustyp: Untertitel
War sie bei Bewusstsein?
Byla při smyslech, Billy?
   Korpustyp: Untertitel
Herausfinden, was Bewusstsein ist.
Objevím to a pak to přenesu.
   Korpustyp: Untertitel
Er kommt zu Bewusstsein.
Už přichází k sobě, probírá se.
   Korpustyp: Untertitel
Komm bitte zu Bewusstsein.
Prosím tě, zbav se toho.
   Korpustyp: Untertitel
Er hatte zwei Bewusstseine.
- Ah, ano.
   Korpustyp: Untertitel
Sie sind bei Bewusstsein!
Dobře, škola to musí vyšetřit.
   Korpustyp: Untertitel
Unser Bewusstsein verschmilzt und wird zu einem Bewusstsein.
Naše mysli se slučují v našich myšlenek se stává jedna.
   Korpustyp: Untertitel
Sie gaben Ihr ein Bewusstsein?
Vy, vy jste ji obdařil vědomím?
   Korpustyp: Untertitel
- Ihr Bewusstsein sagt Ihnen etwas.
Tvoje podvědomí se ti snaží něco říct.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe das Bewusstsein verloren.
-Jste v pořádku?
   Korpustyp: Untertitel
Julian, sind Sie bei Bewusstsein?
Juliane, jak se cítíš?
   Korpustyp: Untertitel
Captain Marco verliert das Bewusstsein.
Kapitán Marco je vyřazen z boje.
   Korpustyp: Untertitel
Dieses Bewusstsein musst du entwickeln.
Toto přesvědčení si musíš osvojit.
   Korpustyp: Untertitel
- Er erlangt das Bewusstsein wieder.
Právě přichází k sobě.
   Korpustyp: Untertitel
- Nein, er verlor das Bewusstsein.
- Ne, zmizel.
   Korpustyp: Untertitel
Ist Chanel wieder bei Bewusstsein?
Je Chanel v pořádku?
   Korpustyp: Untertitel
- Manchmal ist er bei Bewusstsein.
Probírá se a ztrácí.
   Korpustyp: Untertitel
Du hast das Bewusstsein verloren.
Byla jsi v bezvědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Wir übertragen so dein Bewusstsein.
Tak tě přeneseme do nového těla.
   Korpustyp: Untertitel
Ich brauche sie bei Bewusstsein.
Potřebuji aby byla vzhůru.
   Korpustyp: Untertitel
Der Seminarschüler ist bei Bewusstsein.
Ten student teologie se probral.
   Korpustyp: Untertitel
Du hast das Bewusstsein verloren.
Museli jsme tě oživovat.
   Korpustyp: Untertitel
Nun wird das Bewusstsein gelöscht.
Namísto toho mu vymažou paměť.
   Korpustyp: Untertitel
Sie müssen mein Bewusstsein öffnen.
Musíte se mi podívat do mysli.
   Korpustyp: Untertitel
Ich hatte das Bewusstsein verloren.
- Byl jsem v bezvědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Sie ist noch bei Bewusstsein.
Moc času jí už nezbývá.
   Korpustyp: Untertitel
Nichts ist in meinem Bewusstsein.
Neměla jsem v sobě žádnou část jeho esence.
   Korpustyp: Untertitel
Neelix kommt wieder zu Bewusstsein.
Neelix už přichází k sobě.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist in seinem Bewusstsein.
Ale on zná odpověď.
   Korpustyp: Untertitel
Nur dumme Kreaturen ohne Bewusstsein.
Lidská rasa se redukovala na živě mrtvoly.
   Korpustyp: Untertitel
Er ist bei Bewusstsein, Doktor.
Probral se z bezvědomí, pane doktore.
   Korpustyp: Untertitel
Fahre ihn im besten Bewusstsein.
Ať ti věrně slouží.
   Korpustyp: Untertitel
Wie aber sollte dieses Bewusstsein definiert sein?
Jak by byl tento postoj definován?
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
und Schärfung ihres Bewusstseins einer europäischen Identität
posílit jejich smysl pro evropskou identitu
   Korpustyp: EU DCEP
Sie hat das politische BeWusstsein einer Amöbe.
Má politickej přehled asi jako měňavka.
   Korpustyp: Untertitel
In dem Bewusstsein, Superman getötet zu haben.
Vědom toho, že to já jsem zabil Supermana.
   Korpustyp: Untertitel
Glauben Sie an den Fluss des Bewusstseins?
Pane Martinsi, co si myslíte o spontánní próze?
   Korpustyp: Untertitel
Weisst du was dieses Bewusstsein ist, Gloria?
Víš Glorie, co to znamená?
   Korpustyp: Untertitel
Er scheint wieder bei Bewusstsein zu sein.
Už se probudil a přišel k sobě.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben kein politisches Bewusstsein, Bruder.
O politice nic nevědí, bratře.
   Korpustyp: Untertitel
Wie lange war ich nicht bei Bewusstsein?
Jsem tak šťastná, že jste se konečně probral!
   Korpustyp: Untertitel
Duplikate, angetrieben durch das Nestene-Bewusstsein, hm?
Duplikáty, řízeni Vědomím Nestene, co?
   Korpustyp: Untertitel
Ihr Bewusstsein ist eine andere Geschichte.
Vaše svědomí je jiný příběh.
   Korpustyp: Untertitel
Vladimir Bierko ist wieder bei Bewusstsein.
Vladimir Bierko se probral.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe durch ein anderes Bewusstsein gesehen.
Viděla jsem to cizíma očima.
   Korpustyp: Untertitel
Ihr Bewusstsein wird unsere Gedanken akzeptieren.
Její mysl přijme naše myšlenky.
   Korpustyp: Untertitel
es ist noch nicht im Bewusstsein angekommen.
A já to ještě nezpracovala.
   Korpustyp: Untertitel
Das hier hat ein Bewusstsein, McKinley.
Už dřív, když se další oběť zachránila, přeskočilo ji to.
   Korpustyp: Untertitel
Ihm wurde kein Mitleid, kein Bewusstsein gezeigt.
Neukázal žádnou známku soucitu a svědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Mein Bewusstsein verschmilzt mit Ihrem, Doktor.
Naše mysli se propojují, doktore.
   Korpustyp: Untertitel
Wir wollen nur unser Bewusstsein senken.
- Jde o to zpít se do němoty.
   Korpustyp: Untertitel
Es hat mir das Bewusstsein erweitert.
Otevřelo mi to mysl.
   Korpustyp: Untertitel
Was haben Sie mit seinem Bewusstsein gemacht?
Co jste udělal s jeho myslí.
   Korpustyp: Untertitel
Vielleicht spielt sein Bewusstsein ihn einen Streich.
Možná si s ním pohrává jeho svědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Lieutenant, der Alte ist wieder bei Bewusstsein.
- Poručíku Andersone. - Ano? - Ten stařík se už probral.
   Korpustyp: Untertitel
DaiMon, sie sind wieder bei Bewusstsein.
DaiMone, hosté už se probrali.
   Korpustyp: Untertitel
Unser Patient erlangt wieder das Bewusstsein.
- Pacient přichází k sobě.
   Korpustyp: Untertitel
Habe ich lange das Bewusstsein verloren?
A přesto jsem omdlel?
   Korpustyp: Untertitel
Mein Bewusstsein treibt zwischen zwei Dimensionen.
Moje mysl se vznáší mezi dvěma místy.
   Korpustyp: Untertitel
Die hat sogar ein eigenes Bewusstsein.
Vsadím boty, že má i svůj vlastní rozum.
   Korpustyp: Untertitel
Ein Wesen, physisch getrennt, mit gemeinsamem Bewusstsein.
Jsou fyzicky odděleni, ale se společným vědomím.
   Korpustyp: Untertitel
Wann wird ein Wahrnehmungsschema zu Bewusstsein?
Kdy se vnímavostní diagram stane vědomím?
   Korpustyp: Untertitel
Alter ist eine Frage des Bewusstseins, oder?
Věk je stav mysli, ne?
   Korpustyp: Untertitel
Was sagt Ihnen Ihr telepathisches Bewusstsein jetzt?
Co vaše telepatie může sdělit teď?
   Korpustyp: Untertitel
Ohne Bewusstsein könnte er mich nicht besiegen.
Bez něj by mne nemohl porazit.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe Sie vom Hive-Bewusstsein getrennt.
Odpojila jsem tě od mysli Úlu.
   Korpustyp: Untertitel
Ich ändere keinen Roboter mit Bewusstsein!
Nepřeprogramuju robota s tak vyvinutým vědomím.
   Korpustyp: Untertitel
Evelyn, ich brauche Sie bei Bewusstsein.
Evelyn, chci aby ses soustředila.
   Korpustyp: Untertitel
Der Nachtwächter ist noch nicht bei Bewusstsein.
Hlídač je pořád v kómatu.
   Korpustyp: Untertitel
Ich möchte das Hive-Bewusstsein erfahren.
Chtěl bych zkusit se spojit s úlem.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe nur sein Bewusstsein durchgebrannt.
Jen jsem se propálila jeho vědomím.
   Korpustyp: Untertitel
Subjekt 83182 erscheint mir bei Bewusstsein.
Subjekt 83182 se zdá být při smyslech.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe Strategie und taktisches Bewusstsein.
- Mám strategickou a taktickou průpravu.
   Korpustyp: Untertitel
Er ist ohne Bewusstsein, aber sonst okay?
Takže je to pouze mysl, fyzicky je v pořádku?
   Korpustyp: Untertitel
Bruder Sam hat das Bewusstsein wiedererlangt.
Bratr Sam se na chvíli probral.
   Korpustyp: Untertitel
Doktor, sie kommt wieder zu Bewusstsein.
Doktore, probrala se.
   Korpustyp: Untertitel
Bleib bei Bewusstsein. Kein Alarm. Das Glas.
Jasně, že ho poznávám, Juniore.
   Korpustyp: Untertitel
Mit dem gleichen Bewusstsein von Paul.
Se stejným vědomím Paula.
   Korpustyp: Untertitel
Es erwacht nicht mit einem kosmischen Bewusstsein.
Není vzhůru s kosmickým vědomím.
   Korpustyp: Untertitel
Ich meine, ich verlor das Bewusstsein.
Chci říct, zatmělo se mi před očima.
   Korpustyp: Untertitel
Unagi ist der Zustand des totalen Bewusstseins.
Promiň, nemocnice. Jídlo je výborný.
   Korpustyp: Untertitel
Dann kamen einige wieder zu Bewusstsein.
Pak se někteří začali probírat.
   Korpustyp: Untertitel
Sei stark, oder du verlierst das Bewusstsein.
Zůstaň silná, nebo omdlíš.
   Korpustyp: Untertitel
Wann erlangte deine Mutter das Bewusstsein wieder?
Kdy se tvá máma nakonec probudila?
   Korpustyp: Untertitel
Das ist Nirwana, Erleuchtung des Bewusstseins.
Nalezne jej ten, kdo se zřekne žádosti.
   Korpustyp: Untertitel
Und ich kann Fischers Bewusstsein Konzepte suggerieren.
A nadhodím Fischerově mysli téma k přemýšlení.
   Korpustyp: Untertitel
Und das wird ihr Bewusstsein öffnen.
A toto vám rozšíří podvědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Olivia, er ist wach und bei Bewusstsein.
Olivie, vzbudil se!
   Korpustyp: Untertitel
Sie ist immer noch nicht bei Bewusstsein.
Je pořád v bezvědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Er ist immer noch nicht bei Bewusstsein.
Je stále v bezvědomí.
   Korpustyp: Untertitel
Sie kommt immer wieder zu Bewusstsein.
Mezi vědomím a bezvědomím.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben sich vom Hive-Bewusstsein getrennt.
Odpojil ses od mysli úlu.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben ihn vom Hive-Bewusstsein getrennt.
Neboť jste ho odpojila od mysli úlu.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Drohnen sind vom Hive-Bewusstsein getrennt.
Tito vojáci byli odděleni od mysli úlu.
   Korpustyp: Untertitel
Ich möchte betonen, dass es einen Unterschied zwischen sozialem Bewusstsein und sozialistischem Bewusstsein gibt.
Chci zdůraznit, že je rozdíl mezi sociálním cítěním a socialistickým cítěním.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Um Verbrechen zu vermeiden, müssen wir das Bewusstsein stärken.
Abychom trestným činům předcházeli, je třeba zlepšit informovanost.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
IM BEWUSSTSEIN der Notwendigkeit, dazu geeignete Maßnahmen unverzüglich zu treffen —
JSOUCE PŘESVĚDČENY, že je třeba přijmout přiměřená opatření k tomuto cíli;
   Korpustyp: EU
Kollektive Sicherheit im 21. Jahrhundert: Prävention, Bewusstsein und gemeinsame Verantwortung
Kolektivní bezpečnost v 21. století: prevence, připravenost a společná odpovědnost
   Korpustyp: EU DCEP