linguatools-Logo
209 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Urkunden listiny 81

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Urkunden dokumenty 23 doklady 3 diplomy 2

Verwendungsbeispiele

Urkunden listiny
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Zusätzlich zu diesen Angaben können die Mitgliedstaaten entscheiden, weitere Urkunden und Angaben kostenlos zugänglich zu machen.
Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje.
   Korpustyp: EU
Die Eintragung im Register und die in Absatz 2 vorgesehenen Vermerke stellen öffentliche Urkunden dar.
Zápisy do rejstříku a poznámky uvedené v předchozím odstavci se považují za veřejné listiny.
   Korpustyp: EU
Diese Urkunden wurden zwischen allen Mitgliedstaaten und den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetauscht.
Tyto listiny byly vyměněny mezi všemi členskými státy a Spojenými státy americkými.
   Korpustyp: EU
den in Artikel 2 bezeichneten Urkunden und Angaben;
listiny a údaje uvedené v článku 2;
   Korpustyp: EU
Die Abkommen sehen in ihrem jeweiligen Artikel 3 Absatz 2 vor, dass die USA und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Urkunden über die Anwendung bilateraler Verträge austauschen werden.
Dohody v čl. 3 odst. 2 stanoví, že Spojené státy americké a členské státy Unie si vymění listiny o používání dvoustranných smluv.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 2 genannten Urkunden und Angaben über das System der Registervernetzung in einem standardisierten Nachrichtenformat verfügbar und auf elektronischem Wege zugänglich sind.
Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten unternehmen die erforderlichen Schritte, um die Urkunden über die Ratifikation des Athener Protokolls oder über den Beitritt zum Athener Protokoll innerhalb einer angemessenen Frist und möglichst bis zum 31. Dezember 2011 zu hinterlegen.
Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby uložily ratifikační nebo přístupové listiny k Athénskému protokolu v přiměřené lhůtě a pokud možno do 31. prosince 2011.
   Korpustyp: EU
Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung von mindestens sechs Urkunden über die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Protokolls oder über den Beitritt zum Protokoll durch die in Absatz 1 bezeichneten Parteien in Kraft.
Tento protokol vstupuje v platnost třicátý den po uložení alespoň šesté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k protokolu stranami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.
   Korpustyp: EU
Die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und die Slowakei haben nach ihrem Beitritt zur Europäischen Union die Urkunden über den Beitritt zu dem Übereinkommen hinterlegt.
Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii uložily tyto země své listiny o přistoupení k úmluvě.
   Korpustyp: EU
„Vermögensgegenstände“ körperliche oder unkörperliche, bewegliche oder unbewegliche Vermögensgegenstände jeder Art sowie Urkunden oder rechtserhebliche Schriftstücke, die ein Recht an solchen Vermögensgegenständen oder ein Interesse daran belegen, die nach der Entscheidung des Gerichts des Entscheidungsstaats
„majetkem“ se rozumí jakýkoli majetek, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, a právní listiny a dokumenty dokládající nárok na tento majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud vydávajícího státu rozhodl, že
   Korpustyp: EU

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Urkunden

109 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Buch der Urkunden
Šu-ťing
   Korpustyp: Wikipedia
Vorlegung von Urkunden und Beweisstücken;
předložení dokladů a důkazů;
   Korpustyp: EU
Keine Urkunden und keine Zeugen.
Žádné záznamy, žádní svědci.
   Korpustyp: Untertitel
Geburtsurkunden, andere Urkunden und so ein Scheiß.
Rodný listy, notářský zápisy a podobný sračky.
   Korpustyp: Untertitel
Empfehlung 11 (zu den öffentlichen Urkunden)
Doporučení 11 ( k veřejným nástrojům)
   Korpustyp: EU DCEP
Einer dieser Urkunden fehlt eine Unterschrift.
Jedna z těchto listin není podepsána.
   Korpustyp: Untertitel
- Der Doc gab euch die Urkunden?
- Dal vám doktor ty úřední spisy?
   Korpustyp: Untertitel
Eine dieser Urkunden war für Pizza Portal.
Jedna z těch smluv byla na Pizza Portal.
   Korpustyp: Untertitel
Original-Urkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, Eintragung in einem Register oder auf einem Konto
původní cenné papíry nebo osvědčení prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu,
   Korpustyp: EU
Art, Nummer, ausstellende Behörde und Ablaufdatum von anderen Urkunden
Druh, číslo, vydávající orgán a datum ukončení platnosti dalších osvědčení
   Korpustyp: EU
– der Gläubiger legt Urkunden zum Nachweis seiner Forderung vor;
– věřitel je povinen předložit důkazy prokazující jeho pohledávku;
   Korpustyp: EU DCEP
Dies gilt für alle schon eingereichten Urkunden und Angaben.
To se týká všech již uložených listin a údajů.
   Korpustyp: EU
Kann ich dir noch mehr Urkunden übergeben, bevor du abreist?
Povězte, mám vám přinést více záznamů, než odjedete?
   Korpustyp: Untertitel
So was würde Lizenzen, Urkunden, eine Hintergrundsprüfung benötigen.
To by vyžadovalo licenci, dokumentaci, - kontrolu zázemí.
   Korpustyp: Untertitel
Europäisches Übereinkommen zur Befreiung der von diplomatischen oder konsularischen Vertretern errichteten Urkunden von der Legalisation
Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
   Korpustyp: EU IATE
die Beweiserhebung, sei es durch Urkunden oder durch andere Beweismittel, zu erleichtern;
usnadnění získávání listinných nebo jiných důkazních prostředků;
   Korpustyp: EU
Der Präsident der Kommission hinterlegt diese Urkunden gleichzeitig im Namen der Europäischen Atomgemeinschaft.
Předseda Komise současně uloží listinu o schválení jménem Evropského společenství pro atomovou energii.
   Korpustyp: EU
Seit der Schaffung des Nobelpreises wurden in den ursprünglich vorgesehenen Bereichen 650 Medaillen und Urkunden verliehen.
Od doby vzniku Nobelových cen bylo v původních oblastech uděleno na 650 medailí a diplomů.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Ich lasse das notariell beglaubigen, mache euch Kopien und die Urkunden eintragen.
Nechám je notářsky ověřit, dám vám kopie a převedeme to.
   Korpustyp: Untertitel
(11b) Die in den Mitgliedstaaten von Notaren in Erbsachen errichteten Urkunden sollten nach dieser Verordnung verkehren.
(11b) Rozhodnutí vydaná notáři ve věcech dědictví v členských státech by měla být zasílána podle tohoto nařízení.
   Korpustyp: EU DCEP
Die in den Mitgliedstaaten von Notaren in Erbsachen errichteten Urkunden sollten nach dieser Verordnung verkehren.
Rozhodnutí vydaná notáři ve věcech dědictví v členských státech by měla být zasílána podle tohoto nařízení.
   Korpustyp: EU DCEP
– in Kenntnis der für den Rechtsausschuss erstellten vergleichenden Studie über öffentliche Urkunden,
– s ohledem na srovnávací studii o úředních nástrojích, kterou vypracoval Výbor pro právní záležitosti,
   Korpustyp: EU DCEP
, ist festgelegt, welche Urkunden und Angaben Unternehmen im Register ihrer Zweigniederlassung offenlegen müssen.
stanovн seznam listin a ъdajщ, kterй musн spoleиnosti zveшejnit v rejstшнku, v nмmћ je zapsбna jejich poboиka.
   Korpustyp: EU DCEP
Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Übersetzung dieser Urkunden und Angaben zu beglaubigen ist.
Členské státy mohou nařídit, aby překlad takových listin a údajů byl ověřen.
   Korpustyp: EU
 die Beweiserhebung, sei es durch Urkunden oder andere Beweismittel, zu erleichtern
 usnadnit získávání písemností nebo jiných důkazních prostředků
   Korpustyp: EU
Der Vertrag enthielt für den Fall, dass die Urkunden nicht übertragen werden, keine Vertragsstrafenklausel.
Smlouva neobsahovala doložku o pokutě v případě nepřevedení listin.
   Korpustyp: EU
Die in den Mitgliedstaaten von Notaren in Erbsachen errichteten Urkunden sollten nach dieser Verordnung verkehren.
Rozhodnutí vydaná notáři v dědických věcech v členských státech by měla obíhat podle tohoto nařízení.
   Korpustyp: EU
In den Hosentaschen hab ich fünf Urkunden für die Ernennung zum Amt des Statthalters.
Tam na mém zadku, mám dalších pět rozkazů.
   Korpustyp: Untertitel
Wir werfen einen genauen Blick in die Urkunden, und der Mann ist eindeutig ein Dieb.
Pročetli jsme si městské záznamy a ten muž je zcela zřejmě zloděj.
   Korpustyp: Untertitel
Und die Urkunden deines medizinischen Abschlusses hängen an der Wand des Laser Tag Sicherheitsbüros!
A váš diplom z medicíny visí na zdi v kanceláři laser game!
   Korpustyp: Untertitel
Ich hab die Urkunden für Nashs Haus in der Hudson Street durchgesehen.
Mám, co jsi chtěla. Hrabal jsem se ve smlouvách k Nashovu domu.
   Korpustyp: Untertitel
Aber eine dieser Urkunden war anders als die anderen. Ist dir das aufgefallen?
Ale jedna z těch smluv byla jiná, než ty ostatní, všiml sis toho?
   Korpustyp: Untertitel
Was ist, wenn er die Kisten mit den originalen Urkunden gefunden hätte?
Co když tvrdil, že našel celou bednu originálních listin.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe eine Woche, um ihn mit den Urkunden in Verbindung zu bringen.
Mám jeden týden na spojení ho s těmi listinami.
   Korpustyp: Untertitel
Abgesehen davon ist es fast unmöglich, Einen ohne angemessene Urkunden zu bekommen.
Nicméně i přes tohle je téměř nemožné ucházet se o takový titul, bez náležité dokumentace.
   Korpustyp: Untertitel
Unterschreib einfach diese Weihungs-Urkunden, und ich gebe dir das Geld für den Impfstoff.
Prostě podepiš ty papíry a dostaneš peníze na léky.
   Korpustyp: Untertitel
Die mangelnde Homogenität hat zur Folge, dass der Umlauf von öffentlichen Urkunden heutzutage schwierig und begrenzt ist, sowohl was die Zahl als auch was die Art der Urkunden anbelangt.
Důsledkem nejednotnosti je tak skutečnost, že volný pohyb úředních listin je obtížný a omezený, a to jak co se týče počtu listin, tak i jejich typů.
   Korpustyp: EU DCEP
Dritte können sich darüber hinaus stets auf Urkunden und Angaben berufen, für die die Formalitäten der Offenlegung noch nicht erfüllt worden sind, es sei denn, die Urkunden oder Angaben sind mangels Offenlegung nicht wirksam.
Třetí osoby se mohou vždy dovolávat listin a údajů dosud nezveřejněných, ledaže má nezveřejnění za následek jejich neúčinnost.
   Korpustyp: EU
Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 regelt den Verkehr von gerichtlichen Entscheidungen, öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Vergleichen in der Union.
Nařízení (EU) č. 1215/2012 upravuje pohyb soudních rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů v Unii.
   Korpustyp: EU
das am 11. Dezember 1963 in Wien unterzeichnete polnisch-österreichische Abkommen über die gegenseitigen Beziehungen in Zivilsachen und über Urkunden;
Úmluvu mezi Polskem a Rakouskem o vzájemné pomoci ve věcech občanských a o dokladech, podepsanou ve Vídni dne 11. prosince 1963,
   Korpustyp: EU
die Einzelheiten der erläuternden Hinweise mit Auflistung der Angaben und der Arten von Urkunden gemäß Artikel 2;
podrobnosti o vysvětlujících popiscích uvádějících údaje a druhy listin uvedených v článku 2;
   Korpustyp: EU
Auf dieser Grundlage werden Datum und Einzelheiten für die gleichzeitige Hinterlegung der Urkunden nach Absatz 1 festgelegt.
Na tomto základě bude určeno datum a způsob souběžného uložení listin.
   Korpustyp: EU
Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der EU werde durch Schwierigkeiten beim Umlauf von öffentlichen Urkunden beeinträchtigt, so der Rechtsausschuss.
Poslanci EP budou hlasovat o legislativním textu, který má začlenit smlouvy poslaneckých asistentů v Bruselu do statutu evropských úředníků.
   Korpustyp: EU DCEP
Bislang werde die Anerkennung von öffentlichen Urkunden aus anderen Mitgliedstaaten in der EU jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt.
Poslanečtí asistenti v Bruselu vytvoří zvláštní kategorii zaměstnanců, a to vzhledem k významu jejich úkolů pro hladký průběh práce poslanců.
   Korpustyp: EU DCEP
J. in der Erwägung, dass die im Bereich der gegenseitigen Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen bestehenden Verordnungen für öffentliche Urkunden
J. vzhledem k tomu, že platné právní předpisy v oblasti vzájemného uznávání soudních rozhodnutí se týkají úředních listin vydaných veřejnými orgány,
   Korpustyp: EU DCEP
Bislang wird die Anerkennung von öffentlichen Urkunden aus anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sehr unterschiedlich gehandhabt.
Pokud jde o uznávání úředních listin z jiných členských států, situace v jednotlivých zemích Unie se k dnešnímu dni značně liší.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Berichterstatter bejaht die Anerkennung öffentlicher Urkunden i. S. ihrer freien Zirkulation und der "Anerkennung" ihrer Echtheit und formellen Beweiskraft.
Autor zprávy souhlasí s uznáváním úředních listin ve smyslu jejich volného pohybu a „uznávání“ jejich správnosti a formální průkaznosti.
   Korpustyp: EU DCEP
Zuständigkeit, anzuwendendes Recht, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses ***I (Aussprache)
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I (rozprava)
   Korpustyp: EU DCEP
die Einzelheiten der erläuternden Hinweise mit Auflistung der Angaben und der Arten von Urkunden gemäß Artikel 2;
podrobnosti o vysvмtlujнcнch popiscнch uvбdмjнcнch ъdaje a druhy listin uvedenэch v иlбnku 2,
   Korpustyp: EU DCEP
Zuständigkeit, anzuwendendes Recht, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses ***I
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I
   Korpustyp: EU DCEP
4. Zuständigkeit, anzuwendendes Recht, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in Erbsachen sowie Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses
Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
   Korpustyp: EU DCEP
i) Standards für Format, Inhalt und Beschränkungen für Speicherung und Abruf der Angaben und Urkunden, die den automatischen Datenaustausch ermöglichen,
i) definici norem pro formát, obsah a omezení pro uchovávání a vyhledávání listin a údajů, které by umožňovaly automatizovanou výměnu dat;
   Korpustyp: EU DCEP
ja) die Einzelheiten der erläuternden Hinweise mit Auflistung der Angaben und der Arten von Urkunden gemäß Artikel 2;
ja) podrobnosti o vysvětlujících popiscích uvádějících údaje a druh listin uvedených v článku 2;
   Korpustyp: EU DCEP
Urkunden für jede der sich verschmelzenden Gesellschaften hinterlegt worden sind, sowie die Nummer der Eintragung in das Register,
pro každou ze slučovaných společností, jakož i číslo zápisu v rejstříku,
   Korpustyp: EU DCEP
Kapitel VI gilt, soweit einschlägig, auch für die Anerkennung und Vollstreckung vollstreckbarer öffentlicher Urkunden und vollstreckbarer Vereinbarungen zwischen den Verfahrensbeteiligten.
Ustanoveními kapitoly VI se v případě potřeby řídí i uznávání a výkon vykonatelných veřejných listin a dohod mezi stranami.
   Korpustyp: EU DCEP
unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 die Beweiserhebung, sei es durch Urkunden oder durch andere Beweismittel, zu erleichtern;
pro usnadnění získávání písemností nebo jiných důkazních prostředků, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1206/2001;
   Korpustyp: EU
Der Depositar hat der Europäischen Union mitgeteilt, dass bis zum 25. Oktober 2011 sechs Urkunden hinterlegt worden sind.
Depozitář Evropskou unii informoval, že do 25. října 2011 bylo uloženo šest listin.
   Korpustyp: EU
Nicht viele Menschen würden einen Klempner engagieren, der wegen Einbruch, Diebstahl, Urkunden-fälschung und Waffenhandel gesessen hat.
Ne moc lidí by si najalo instalatéra, který seděl za vloupání, padělání a loupeže.
   Korpustyp: Untertitel
das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-französische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;
Smlouvu mezi Belgií a Francií o příslušnosti a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Paříži dne 8. července 1899,
   Korpustyp: EU
das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden betreffend Unterhaltsverpflichtungen;
Smlouvu mezi Belgií a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin týkajících se vyživovací povinnosti, podepsanou ve Vídni dne 25. října 1957,
   Korpustyp: EU
das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-belgische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;
Smlouvu mezi Německem a Belgií o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Bonnu dne 30. června 1958,
   Korpustyp: EU
den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-österreichischen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;
Smlouvu mezi Německem a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin ve věcech občanských a obchodních, podepsanou ve Vídni dne 6. června 1959,
   Korpustyp: EU
das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-französische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;
Smlouvu mezi Belgií a Francií o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Paříži dne 8. července 1899;
   Korpustyp: EU
Öffentliche Urkunden, die im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag eines Berechtigten nach dem Verfahren der Artikel 45 bis 58 für vollstreckbar erklärt.
Veřejná listina, která je vykonatelná v členském státě původu, se prohlásí za vykonatelnou v jiném členském státě na návrh kterékoli dotčené strany v souladu s postupem stanoveným v článcích 45 až 58.
   Korpustyp: EU
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich Urkunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.
U dokumentů vydaných v členských státech v rámci tohoto nařízení se nevyžaduje legalizace či obdobný formální požadavek.
   Korpustyp: EU
Es werden auch elektronische Kopien der in Artikel 2 genannten Urkunden und Angaben über das System der Registervernetzung öffentlich zugänglich gemacht.
Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 2 jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků.
   Korpustyp: EU
den erläuternden Hinweisen, die in sämtlichen Amtssprachen der Union verfügbar sind und die diese Angaben und die Arten dieser Urkunden auflisten.
vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin.
   Korpustyp: EU
Die für den Zugang zu den in Artikel 2 genannten Urkunden und Angaben über das System der Registervernetzung erhobenen Gebühren dürfen nicht über die dadurch verursachten Verwaltungskosten hinausgehen.
Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 2 prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.
   Korpustyp: EU
Für die Zwecke dieses Artikels gilt eine von einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der Organisation hinterlegten Urkunden.
Pro účely tohoto článku nelze žádnou z listin uložených organizací regionální hospodářské integrace považovat za doplněk listin, které již uložily členské státy této organizace.
   Korpustyp: EU
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich Urkunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.
Podle tohoto nařízení se u dokumentů vydaných v členských státech nevyžaduje legalizace či obdobná formální náležitost.
   Korpustyp: EU DCEP
Die Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Europäischen Union wird allerdings durch die Schwierigkeiten beim Umlauf von öffentlichen Urkunden beeinträchtigt.
Volnému pohybu občanů v rámci Evropské unie však brání nedostatek volného pohybu úředních listin.
   Korpustyp: EU DCEP
Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen erwarten jedoch einen besseren Umlauf von öffentlichen Urkunden als eine Garantie für eine erhöhte Sicherheit der Transaktionen.
Pro občany a ekonomické subjekty je však lepší oběh úředních listin zárukou větší bezpečnosti transakcí.
   Korpustyp: EU DCEP
Sowohl aufgrund der Regel „locus regit actum“ als auch aufgrund der Verfahrensregeln für die Eintragung in die Grundbücher kann diese Abschaffung nicht für Urkunden über unbewegliche Sachen gelten.
Toto zrušení se nebude moci vztahovat na akty týkající se nemovitostí, a to jak z důvodu uplatňování zásady „locus regit actum“ , tak s ohledem na procesní postupy, kterými se řídí zápis do veřejných rejstříků nemovitostí.
   Korpustyp: EU DCEP
über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und ▌Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
   Korpustyp: EU DCEP
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich Urkunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.
V rámci tohoto nařízení se u dokumentů vydaných v členských státech nevyžaduje legalizace či obdobná formální náležitost.
   Korpustyp: EU DCEP
in der Erwägung, dass die im Bereich der gegenseitigen Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen bestehenden Verordnungen für öffentliche Urkunden gelten, soweit sie von Behörden stammen,
vzhledem k tomu, že platné právní předpisy v oblasti vzájemného uznávání soudních rozhodnutí se týkají úředních listin vydaných veřejnými orgány,
   Korpustyp: EU DCEP
Es werden auch elektronische Kopien der in Artikel 2 genannten Urkunden und Angaben über das System der Vernetzung von Registern öffentlich zugänglich gemacht.
Elektronickй kopie listin a ъdajщ uvedenэch v иlбnku 2 jsou rovnмћ veшejnм pшнstupnй prostшednictvнm systйmu propojenн rejstшнkщ.
   Korpustyp: EU DCEP
Da es sich hier um ein Eilverfahren handelt, kommen als Mittel der Glaubhaftmachung z.B. eine eidesstattliche Versicherung neben der Vorlage von Urkunden oder anderen schriftlichen Erklärungen in Betracht.
Jelikož se zde jedná o zrychlené řízení, přichází v úvahu jako prostředek pro prokázání hodnověrnosti nároku například místopřísežné prohlášení podložené listinami nebo jinými písemnostmi.
   Korpustyp: EU DCEP
Die Union hinterlegt ihre Urkunden über den Beitritt in Bezug auf Artikel 10 und 11 des Athener Protokolls bis zum 31. Dezember 2011.
Pokud jde o články 10 a 11 Athénského protokolu, má Unie listinu o přistoupení uložit do 31. prosince 2011.
   Korpustyp: EU DCEP
der für ihre Bestellung und Verwendung erforderlichen flankierenden Garantien, insbesondere was die Überprüfung der Sicherheit, die öffentliche Zugänglichkeit der Urkunden und die Wirkung gegenüber Dritten betrifft,
doprovodných záruk nezbytných k jejímu zřízení a použití, zejména pokud jde o ověření zajištění, veřejný přístup k zástavním listinám a účinky vzhledem k třetím stranám;
   Korpustyp: EU DCEP
b) den erläuternden Hinweisen, die in sämtlichen Amtssprachen der Union verfügbar sind und die diese Angaben und die Arten dieser Urkunden auflisten.
b) vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Erbschein wird von einer Behörde ausgestellt, die nach dem einschlägigen innerstaatlichen Recht ermächtigt ist, Urkunden auszustellen oder diese amtlich zu beglaubigen.
zabránit tomu, aby z důvodu možnosti volby uplatňovaného práva byla nejbližším příbuzným zesnulého upírána práva na přidělení povinného dílu, která jsou stanovena v zákoně objektivně uplatňovaném na dědický případ.
   Korpustyp: EU DCEP
Der betreffende Bedienstete muss der Verwaltungsstelle Kopien der Urkunden bereitstellen, die belegen, dass er tatsächlich für den Unterhalt des Kindes aufzukommen hat.
Dotyčný zaměstnanec musí předložit správnímu odboru kopie dokladů, které potvrzují, že dítě je závislé na jeho hmotné podpoře.
   Korpustyp: EU
Der betreffende Bedienstete muss der Verwaltungsstelle Kopien der Urkunden bereitstellen, die belegen, dass er tatsächlich für den Unterhalt dieser Person aufzukommen hat.
Dotyčný zaměstnanec musí předložit správnímu odboru opisy listin, které potvrzují, že uvedená osoba je skutečně závislá na jeho hmotné podpoře.
   Korpustyp: EU
Der Mitgliedstaat muss eine zuständige Behörde benennen, die für Erteilung, Verlängerung, Änderung, Aussetzung oder Widerruf von Urkunden, die gemäß diesem Anhang (Teil-147) ausgestellt wurden, verantwortlich ist.
Členský stát určí příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení podle této přílohy (část 147).
   Korpustyp: EU
bei Staaten, die beabsichtigen, Mitglied dieses Abkommens zu werden, zum Zeitpunkt der Hinterlegung der in Artikel 27 Absatz 2 genannten Urkunden;
v případě států, které mají v úmyslu stát se stranou tohoto aktu, v okamžiku uložení listin podle čl. 27 odst. 2;
   Korpustyp: EU
Die Europäische Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sollten die notwendigen Schritte unternehmen, um ihre Urkunden zur Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung, soweit möglich gleichzeitig, zu hinterlegen.
Evropské společenství a jeho členské státy by měly učinit nezbytné kroky s cílem umožnit, pokud možno současně, uložení ratifikačních listin, listin o přijetí či schválení.
   Korpustyp: EU
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich der Urkunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.
U dokumentů vydaných v členských státech se v rámci tohoto nařízení nevyžaduje legalizace ani jiný obdobný formální požadavek.
   Korpustyp: EU
Die betroffenen Parteien sollten in der Lage sein, von dem Register Kopien dieser Urkunden und Angaben sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form zu erhalten.
Zúčastněné osoby by měly mít možnost získat z rejstříku kopii takových dokladů a údajů v papírové i elektronické formě.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit sich die Pflicht zur Offenlegung hinsichtlich der in Artikel 1 genannten Gesellschaften mindestens auf folgende Urkunden und Angaben erstreckt:
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění povinného zveřejňování alespoň následujících listin a údajů týkajících se společností uvedených v článku 1:
   Korpustyp: EU
über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení
   Korpustyp: EU
Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es hinsichtlich Urkunden, die in einem Mitgliedstaat ausgestellt werden, weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit.
V rámci tohoto nařízení se u písemností vydaných v členských státech nevyžaduje legalizace či obdobný formální požadavek.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten benennen die für die Ausgabe der Urkunden, Bescheinigungen und Erklärungen nach Absatz 3 zuständigen Behörden und Stellen und unterrichten davon die Kommission.
Členské státy určí orgány a subjekty příslušné k vydávání dokladů, osvědčení a prohlášení uvedených v odstavci 3 a sdělí je Komisi.
   Korpustyp: EU
Und ich würde gerne einen unserer ganz besonderen Söhne unserer Stadt, willkommen zurück heißen, um uns die Ehre zu erweisen unsere offizielle Urkunden Glocke zu läuten.
Rád bych přivítal zpátky jedno z nejoblíbenějších synů ve městě, aby se chopil té cti a zazvonil na oficiální městský zvon.
   Korpustyp: Untertitel
Die Mitgliedstaaten machen bei der Hinterlegung ihrer Urkunden über die Ratifikation des Athener Protokolls oder über den Beitritt zum Athener Protokoll den in den IMO-Richtlinien enthaltenen Vorbehalt geltend.
Členské státy vznesou výhradu obsaženou v pokynech IMO při ukládání svých ratifikačních nebo přístupových listin k Athénského protokolu.
   Korpustyp: EU
Abweichend hiervon gilt dies nicht für internationale Inhaberschuldverschreibungen die vor dem 1. Januar 2007 als Klassische Globalurkunde (Classical Global Note) emittiert wurden, sowie vertretbare Aufstockungen solcher Urkunden, die unabhängig vom Datum der Aufstockung unter demselben ISIN-Code emittiert wurden.
Odchylně toto neplatí pro mezinárodní dluhové nástroje na doručitele v globální podobě, které byly vydány jako „classical global notes“ před 1. lednem 2007, a zastupitelné navyšované emise těchto dluhopisů, které byly vydány pod stejným kódem ISIN bez ohledu na datum navyšované emise.
   Korpustyp: EU
Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 zählt eine von einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der betreffenden Organisation hinterlegten Urkunden.
Pro účely výše uvedených odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nepokládá za dodatečnou k těm, které byly uloženy členskými státy uvedené organizace.
   Korpustyp: EU
das am 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete belgisch-niederländische Abkommen über die Zuständigkeit der Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden;
Smlouvu mezi Belgií a Nizozemskem o příslušnosti, konkursu, a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsanou v Bruselu dne 28. března 1925,
   Korpustyp: EU
das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts;
Smlouvu mezi Belgií a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou ve Vídni dne 16. června 1959,
   Korpustyp: EU
den am 4. November 1961 in Athen unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen;
Smlouvu mezi Řeckem a Německem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsanou v Athénách dne 4. listopadu 1961,
   Korpustyp: EU