linguatools-Logo
1.010 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
vědomí Wissen 337 Bewusstsein

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


na vědomí zur Kenntnis 1.317 zur Kenntnisnahme 3
právní vědomí Rechtsbewusstsein 2
nabýt vědomí zu Bewusstsein kommen 1
ztráta vědomí Bewusstseinsverlust 25
národní vědomí Nationalbewusstsein 1
ztratit vědomí Bewusstsein verlieren 6
vědomí viny Schuldbewußtsein 1
Proud vědomí Bewusstseinsstrom
bez jeho vědomí ohne ihr Wissen 12

na vědomí zur Kenntnis
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

bere na vědomí, že podle mínění agentury byly výsledky přezkumu účinně a odpovídajícím způsobem uplatněny;
nimmt zur Kenntnis, dass die Ergebnisse nach Ansicht der Agentur angemessen und wirksam umgesetzt wurden;
   Korpustyp: EU
vzal na vědomí, že středisko přislíbilo vyčerpat v roce 2012 příspěvky Norska a Islandu z předchozího roku;
die Zusage des Zentrums zur Kenntnis nahm, 2012 die Beiträge Norwegens und Islands aus früheren Jahren auszuschöpfen;
   Korpustyp: EU
bere na vědomí následující připomínky těchto zemí:
nimmt die Anmerkungen dieser Länder zur Kenntnis:
   Korpustyp: EU
Parlament bere toto rozhodnutí na vědomí s účinností od dnešního dne, 14. listopadu 2007.
Das Parlament nimmt diese Entscheidung mit Wirkung ab den heutigen 14. November 2007 zur Kenntnis.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pokud jde o výtahy z internetových stránek Čínské lidové banky, Komise je vzala na vědomí a jejich obsah nijak neignorovala.
Was die Auszüge von der PBOC-Website betrifft, so nahm sie die Kommission zur Kenntnis und ließ ihren Inhalt nicht unberücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Komise však bere na vědomí, že tyto kroky společnost Sunny Energy provedla, až poté, co Komise problém odhalila.
Die Kommission nimmt dies zur Kenntnis; Sunny Energy handelte jedoch erst, nachdem die Kommission auf das Problem hingewiesen hatte.
   Korpustyp: EU
dále bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na závazky byla 99,4 % a prostředků na platby 82,4 %;
nimmt ferner zur Kenntnis, dass die Verwendungsrate bei den Verpflichtungsermächtigungen 99,4 % und bei den Zahlungsermächtigungen 82,4 % betrug;
   Korpustyp: EU
v této souvislosti bere na vědomí odpověď sítě agentur;
nimmt in diesem Zusammenhang die Antwort des Netzwerks zur Kenntnis;
   Korpustyp: EU
Zjištění a doporučení Účetního dvora bere ECB na vědomí .
Die EZB nimmt die Feststellungen und Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofes zur Kenntnis .
   Korpustyp: Allgemein
Rada bere na vědomí, že koordinační opatření již existují jak v oblasti mise, tak v Bruselu.
Der Rat nimmt ferner zur Kenntnis, dass sowohl im Missionsgebiet als auch in Brüssel bereits Vorkehrungen für die Koordinierung getroffen wurden.
   Korpustyp: EU

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Vědomí

910 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Proud vědomí
Bewusstseinsstrom
   Korpustyp: Wikipedia
Jeho vědomí se zaktivovalo.
Sein Geist wurde wacher.
   Korpustyp: Literatur
Tenhle je při vědomí.
Der hier ist wach.
   Korpustyp: Untertitel
Chci být při vědomí.
Ich will wach sein.
   Korpustyp: Untertitel
Nebereme to na vědomí!
Wir stimmen dem nicht zu!
   Korpustyp: Untertitel
- závrať a ztráta vědomí.
- Schwindel und Bewusstlsoigkeit.
   Korpustyp: Fachtext
Subjekt přichází k vědomí.
Proband erlangt kognitive Funktionen zurück.
   Korpustyp: Untertitel
- Stále je při vědomí.
Er ist noch wach.
   Korpustyp: Untertitel
64, berte na vědomí.
64, empfohlen werden.
   Korpustyp: Untertitel
Přece nebudeš při vědomí.
Du wirst nichts davon merken.
   Korpustyp: Untertitel
Beru to na vědomí.
Ich werde mich bessern.
   Korpustyp: Untertitel
Beru to na vědomí.
Ich werde es im Auge behalten.
   Korpustyp: Untertitel
- -Jsem při vědomí, ne?
- Ich bin nicht mal betäubt, oder?
   Korpustyp: Untertitel
Pořád budeš při vědomí.
Sie werden noch wachsam sein.
   Korpustyp: Untertitel
Udrž ho při vědomí.
- Halt ihn wach.
   Korpustyp: Untertitel
- Lidi, je při vědomí.
Leute, wir haben offene Augen.
   Korpustyp: Untertitel
Beru to na vědomí.
Ich bin ja so dankbar.
   Korpustyp: Untertitel
Musím zůstat při vědomí.
Ich muss wach bleiben.
   Korpustyp: Untertitel
- Je při vědomí?
- Ist er wach?
   Korpustyp: Untertitel
- Je při vědomí?
- Verlor sie auf dem Weg.
   Korpustyp: Untertitel
- Nebyla při vědomí.
Sie war bewusstlos, Mann!
   Korpustyp: Untertitel
Zůstaň při vědomí, zlatíčko!
Bleib wach, Kleine!
   Korpustyp: Untertitel
Musím zůstat při vědomí.
Ich muss einen klaren Kopf haben.
   Korpustyp: Untertitel
- Dle vašeho nejlepšího vědomí?
Ihrer besten Erinnerung nach.
   Korpustyp: Untertitel
Vezmu to na vědomí.
Ich werde darüber nachdenken.
   Korpustyp: Untertitel
Parrishi, zůstaň při vědomí.
Parrish, halt deine Augen offen.
   Korpustyp: Untertitel
Přiveďte ho k vědomí.
Wecken Sie ihn auf.
   Korpustyp: Untertitel
Musíte být při vědomí.
Eins, zwei, drei.
   Korpustyp: Untertitel
Za okamžik ztratíš vědomí.
Sie werden gleich ohnmächtig.
   Korpustyp: Untertitel
Nechte ho při vědomí.
Lassen Sie ihn aufwachen.
   Korpustyp: Untertitel
Ještě je při vědomí!
Nein, noch nicht ganz.
   Korpustyp: Untertitel
Je při vědomí? Uvidíš.
Du wirst schon sehen.
   Korpustyp: Untertitel
- Weevil právě nabyl vědomí.
- Weevil ist gerade aufgewacht.
   Korpustyp: Untertitel
Ztratil už někdy vědomí?
Also, hatte er schon mal irgendwelche Aussetzer?
   Korpustyp: Untertitel
Musíš zůstat při vědomí.
Du musst wach bleiben.
   Korpustyp: Untertitel
Některé lymfomy ovlivňují vědomí.
Manche Lymphome beeinträchtigen die Wahrnehmung.
   Korpustyp: Untertitel
Zůstaň při vědomí, ok?
Bleib wach, okay?
   Korpustyp: Untertitel
Vzala to na vědomí?
Hat sie davon Notiz genommen?
   Korpustyp: Untertitel
Nebyla jsem při vědomí.
Da hatte ich nicht alle beisammen.
   Korpustyp: Untertitel
Nabyla jsem na vědomí.
Ich wachte im Keller auf.
   Korpustyp: Untertitel
- Jste při vědomí?
- Anscheinend ist er ohnmächtig.
   Korpustyp: Untertitel
Rozšiřuje vědomí a uzdravuje.
Das ist bewusstseinserweiternd und heilend.
   Korpustyp: Untertitel
Chybí tu vědomí času.
Sodass ich kein Zeitgefühl habe.
   Korpustyp: Untertitel
Vezmi to na vědomí.
Jetzt sind wir auf Augenhöhe.
   Korpustyp: Untertitel
- Beru na vědomí.
- Er hat Hunger.
   Korpustyp: Untertitel
Dejte všem na vědomí:
Geben Sie Funkmeldung an alle:
   Korpustyp: Untertitel
- Byl při vědomí?
- War er am Unfallort wach?
   Korpustyp: Untertitel
Beru na vědomí. Střílejte.
Verstanden, schießen Sie.
   Korpustyp: Untertitel
- Proto možná neztratila vědomí.
Das könnte ihre Erinnerungen zerstören.
   Korpustyp: Untertitel
- Zkuste mi neztratit vědomí.
Versuchen Sie bei mir zu bleiben.
   Korpustyp: Untertitel
- Beru na vědomí.
- Jetzt hab ich aber Angst.
   Korpustyp: Untertitel
Já - ztratil jsem vědomí.
Ich verlor die Zeit.
   Korpustyp: Untertitel
Před chvílí ztratil vědomí.
Er ist gerade bewusstlos geworden.
   Korpustyp: Untertitel
Cítím tu cizí vědomí.
Auf dem Schiff ist ein fremdes Wesen.
   Korpustyp: Untertitel
Jo, beru na vědomí.
Gut. - Hab's verstanden.
   Korpustyp: Untertitel
Ne bez vědomí teroristů.
Nicht ohne dass die Terroristen das mitbekommen.
   Korpustyp: Untertitel
Dobře, beru na vědomí.
Okay. Ich verstehe.
   Korpustyp: Untertitel
Beru to na vědomí.
Habe Ihren Einwand vermerkt.
   Korpustyp: Untertitel
Beru to na vědomí.
Ich akzeptiere das Omen.
   Korpustyp: Untertitel
- bez tvého vědomí, samozřejmě.
- Das war vor ihrem Anteil.
   Korpustyp: Untertitel
Jeffrey, jsi při vědomí?
Jeffrey, bist du wach?
   Korpustyp: Untertitel
Dělej, zůstaň při vědomí!
Kommen Sie! Wachen Sie auf!
   Korpustyp: Untertitel
Snad jinou úrověn vědomí?
Vielleicht eine andere Bewusstseinsebene?
   Korpustyp: Untertitel
Charita je při vědomí!
Charity ist sehr wach!
   Korpustyp: Untertitel
Pokouší se nabýt vědomí.
- Sie versucht, wach zu werden.
   Korpustyp: Untertitel
Ovládáme hmotu, protože ovládáme vědomí.
Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren.
   Korpustyp: Literatur
Všechno se odehrává ve vědomí.
Alle Geschehnisse spielen sich im Denken ab.
   Korpustyp: Literatur
- vzaly na vědomí návrh Komise
- haben den Vorschlag der Kommission
   Korpustyp: EU DCEP
Aspoň to vědomí mi dopřejte.
Lassen Sie mir wenigstens diesen Trost.
   Korpustyp: Literatur
Aiko, ber to na vědomí!
Aiko, da kannst du was lernen.
   Korpustyp: Untertitel
Navíc bez vědomí samotného boxera."
Vor allem, wenn der Boxer davon nichts weiß.
   Korpustyp: Untertitel
Ne, ne. Beru na vědomí.
Nein, Nein, mir reicht sein Wort.
   Korpustyp: Untertitel
Po každém záchvatu ztratím vědomí.
Ich werde nach jedem Anfall ohnmächtig.
   Korpustyp: Untertitel
Vůbec to neberte na vědomí.
Ich stimme dem nicht zu!
   Korpustyp: Untertitel
Bereme na vědomí a odstraňujeme.
Beschlossen und von der Liste gestrichen.
   Korpustyp: Untertitel
- Sestra říkal, že nabírá vědomí?
- Die Schwester sagte, sie kommt zu sich.
   Korpustyp: Untertitel
To musí být při vědomí?
Muss sie dabei wach sein?
   Korpustyp: Untertitel
Byla by víc při vědomí.
Da wäre sie wacher.
   Korpustyp: Untertitel
Můžete ji přivést k vědomí?
Kriegen Sie sie wach?
   Korpustyp: Untertitel
Thomasi ber to na vědomí.
Thomas, mach dir Notizen.
   Korpustyp: Untertitel
- Zamítá se, beru na vědomí.
Gleicher Einspruch, Euer Ehren!
   Korpustyp: Untertitel
Podle mého nejlepšího vědomí, ne.
Soweit ich weiß, nein.
   Korpustyp: Untertitel
64. bere na vědomí odpověď
64. nimmt die Antwort
   Korpustyp: EU DCEP
Předseda vzal na vědomí, že
Der Präsident nimmt die Ernennung von
   Korpustyp: EU DCEP
42. bere na vědomí odpověď
42. nimmt die Antwort des Generalsekretärs
   Korpustyp: EU DCEP
Vzal jsem to na vědomí.
Das habe ich in Erwägung gezogen.
   Korpustyp: Untertitel
Ráno to dám na vědomí.
Ich werde mich am Morgen entscheiden.
   Korpustyp: Untertitel
Netrpí epilepsií nebo výpadky vědomí?
Ist er schon einmal in Ohnmacht gefallen?
   Korpustyp: Untertitel
Byl to prostě proud vědomí.
Es kam alles aus einem Bewusstseinsstrom.
   Korpustyp: Untertitel
Ne, my byli při vědomí.
Nein, wir waren wach.
   Korpustyp: Untertitel
- Pane, cítím na planetě vědomí.
- Sir, ich spüre eine Intelligenz auf dem Planeten.
   Korpustyp: Untertitel
Dokud to bereš na vědomí.
So lange du es verstanden hast.
   Korpustyp: Untertitel
Snaž se zůstat při vědomí.
Versuch, wach zu bleiben.
   Korpustyp: Untertitel
Za pět minut ztratíš vědomí.
In fünf Minuten wirst du deine fünf Sinne verlieren.
   Korpustyp: Untertitel
Vaše vědomí již nejsou zkoumány.
Eure Gedanken werden nicht mehr erforscht.
   Korpustyp: Untertitel
Ta stříbrná krev zakusila vědomí.
Dieses silberne Blut erlebte Empfindungen.
   Korpustyp: Untertitel
Ani mě nevzal na vědomí.
Er hat mich nicht mal beachtet.
   Korpustyp: Untertitel
- Vaši poznámku beru na vědomí.
- Ihre Bemerkung ist notiert.
   Korpustyp: Untertitel
Vyřiď, že beru na vědomí.
Sag ihm, ich verstehe ihn.
   Korpustyp: Untertitel
Běda, vědomí to mě rmoutí.
Wenn Roger damit fortfährt, werde ich verrückt.
   Korpustyp: Untertitel