linguatools-Logo
294 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Zuwachs nárůstu 18

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Zuwachs nárůst 75 růst 62 zvýšení 54 přírůstek 22

Verwendungsbeispiele

Zuwachs nárůst
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Dennoch ist besonders in den Entwicklungsländern der demographische Zuwachs enorm groß und zieht die üblichen sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen nach sich.
V rozvojových zemích je však tento demografický nárůst zvláště velký a má také sociální a hospodářské důsledky.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Auch hier wurde in Rumänien der höchste Zuwachs (29,2 %) registriert.
I v tomto případě zaznamenalo největší nárůst (29,2 %) Rumunsko.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dieser spezielle Bereich verzeichnet einen erschreckenden Zuwachs.
V této konkrétní oblasti jde o hrozivý nárůst.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Besorgniserregend ist auch der Zuwachs bei Kinderhandel und Pornographie - gerade Triebtäter weisen bekanntlich eine hohe Wiederholungsrate auf.
Alarmující je i nárůst obchodu s dětmi a dětské pornografie, a jak je všeobecně známo, pachatelé sexuální trestné činnosti vykazují vysoké procento recidivy.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die aktuelle Einwanderungsrate in Großbritannien führt derzeit zu einem Netto-Bevölkerungszuwachs von mehr als 200 000 Menschen im Jahr bzw. einem Zuwachs von mehr als einer Million Menschen alle fünf Jahre.
Současná míra přistěhovalectví do Británie přináší růst počtu obyvatel o více než 200 000 lidí ročně - neboli celkový nárůst počtu obyvatel o více než milion lidí každých pět let.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(CS) Frau Präsidentin, wir besprechen nun seit zwei Jahren den alarmierenden Zuwachs von Arzneimittelfälschungen, inklusive lebensrettender Medikamente, auf unserem Markt.
(CS) Paní předsedající, dva roky jsme diskutovali o alarmujícím nárůstu padělaných léků včetně těch, které zachraňují život, na našem trhu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Starke Zuwächse wurden bei den Asset-Backed Securities verzeichnet , auf die am Ende des Berichtsjahrs 5 % der marktfähigen Sicherheiten entfielen .
Kromě toho byl pozorován silný nárůst v oblasti cenných papírů krytých aktivy , které ke konci roku 2004 představovaly 5 % obchodovatelných zajištění v oběhu .
   Korpustyp: Allgemein
Schottischer Whisky wird bereits jährlich im Wert von 137 Millionen GBP auf dem koreanischen Markt verkauft. Mit diesem Abkommen könnte es daher einen bedeutenden Zuwachs geben.
Na korejském trhu se už teď prodává skotská whisky v hodnotě 137 milionů liber, takže díky této dohodě by mohlo dojít k významnému nárůstu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Mehrere Mitglieder haben über die Frage der neuen Mitgliedsländer nachgedacht, und wie es kommt, dass wir trotz eines Zuwachses an Mitgliedern keinen Zuwachs an Vertragsverletzungsverfahren haben.
Mnoho poslanců se zamyslelo nad novými členskými státy a nad tím, jak je možné, že po nárůstu počtu členů nedošlo zároveň k nárůstu žalob na porušení smluv.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Seit dem Jahr 2003 ist das Marco Polo-Programm darauf ausgerichtet, ein umweltverträglicheres Verkehrssystem in Europa zu schaffen, indem ein substanzieller Teil des jährlichen Zuwachses im Straßengüterverkehr auf andere, umweltfreundlichere Beförderungsarten wie etwa die Binnenschifffahrt, den Schienenverkehr und den Kurzstreckenseeverkehr verlegt wird.
Program Marco Polo má od roku 2003 za cíl vytvořit udržitelnější systém dopravy v Evropě prostřednictvím přesunu značné části ročního nárůstu objemu silniční nákladní dopravy na jiné způsoby dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostřední, například do dopravy vnitrozemskými vodními cestami, železniční dopravy a námořní dopravy na krátké vzdálenosti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Zuwachs

213 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

- Bekommt ihr Zuwachs?
- Jsi těhotná?
   Korpustyp: Untertitel
Wir haben Zuwachs für unseren Campingausflug.
Přibyl nám jeden člověk na váš výlet.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn wir 5 % Zuwachs erzielen, kommen wir ins gelobte Land.
Když prokážeme pětiprocentní měsíční zisk, tak můžeme jet do země zaslíbené.
   Korpustyp: Untertitel
Dies bedeutet einen Zuwachs beim Jahresdurchschnitt von 20 Mio. Euro.
This represents an increase in the annual average of €20 million.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Verfassungsvertrag bedeute "ein Zuwachs an Parlamentarismus und Demokratie".
Na druhou stranu ho podepsaly všechny vlády členských států a projevily tak vzájemné závazky."
   Korpustyp: EU DCEP
Vielleicht 55% Zuwachs mit 45% bis zur Vollendung.
Pravděpodobně 55% úprava a 45% scházejících k dokončení.
   Korpustyp: Untertitel
Lasst mich Euch wohlernährten Herren unseren neusten Zuwachs vorstellen,
Nechte mě představit nejnovější přírustek do zámožné skupiny lordů
   Korpustyp: Untertitel
Der gegenwärtige Zuwachs deutet darauf hin, dass eine gleichberechtige Teilhabe erst im Jahr 2280 erreicht wird.
Současná míra růstu naznačuje, že ženy dosáhnou rovné účasti až v roce 2280.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Heute nehmen parallel zum Wirtschaftswachstum und dem Zuwachs des BIP auch die Emissionen von Treibhausgasen zu.
V současnosti rostou souběžně s hospodářským růstem a růstem HDP emise skleníkových plynů.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dieser Vertrag bringt auf jeden Fall einen gewaltigen Zuwachs an Demokratie in der Europäischen Union.
Tato smlouva, když nic jiného, představuje masivní posílení demokracie v Evropské unii.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
dies stellt den höchsten Zuwachs seit der Einführung des Euro dar .
Tento údaj představuje nejvyšší roční tempo růstu od zavedení eura .
   Korpustyp: Allgemein
Wir stellen fest, dass der Europäische Bürgerbeauftragter einen deutlichen Zuwachs an Stellen zu verzeichnen hat.
Zaznamenáváme, že evropský veřejný ochránce práv značně navýšil počet pracovních míst.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Mit einem jährlichen Zuwachs von 3 % wird nämlich von unbegrenzt steigenden Einnahmen ausgegangen.
Při ročním přírůstku ve výši 3 % by se totiž vycházelo z neomezeně rostoucích příjmů.
   Korpustyp: EU
Der einzigen Indikatoren mit einer positiven Entwicklung waren die Investitionen (Zuwachs um 27 %) und die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten.
Jedinými ukazateli vykazujícími pozitivní vývoj byly investice, které se zvýšily o 27 %, a schopnost získat kapitál.
   Korpustyp: EU
Daraus ergibt sich zwischen 2006 und dem UZ ein mengenmäßiger Zuwachs von über 66 %.
Mezi rokem 2006 a obdobím šetření se tak zvýšil o více než 66 %.
   Korpustyp: EU
Dieser Zuwachs ist darauf zurückzuführen, dass die Beschäftigung rascher zurückging als die Produktion.
To je odrazem skutečnosti, že zaměstnanost klesala rychlejším tempem než výroba.
   Korpustyp: EU
Entsprechend war im Bezugszeitraum ein leichter Zuwachs (v. 4 %) der Produktionskapazität zu verzeichnen.
Na tomto základě výrobní kapacita vzrostla během sledovaného období o 4 %.
   Korpustyp: EU
ist davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Zukunft der Union in einem größeren Zuwachs der Arbeitsproduktivität liegt;
domnívá se, že ekonomická budoucnost EU spočívá ve větším růstu produktivity práce;
   Korpustyp: EU DCEP
Der Haushaltsvorentwurf für 2006 weist im Bereich der Umwelt einen sehr geringen Zuwachs aus.
The budget proposal for environment for 2006 shows a very small increase.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Vorschlag geht von einem Zuwachs von insgesamt 110 % bis 2013 aus.
The proposal envisages a total rise of 110 percent until 2013.
   Korpustyp: EU DCEP
Wer das Rennen für sich entscheidet, beschert seiner Volkswirtschaft einen Zuwachs im Ausmaß eines saudiarabischen Ölfeldes.
A ať už zvítězí kdokoliv, zajistí své ekonomice ekvivalent saúdského ropného pole.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Natürlich kann der Zuwachs an Produktivität bereits anhand dieses Beispiels verdeutlicht werden.
Samozřejmě že toto je pouze jeden z příkladů, jak lze zvýšit produktivitu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wir verzeichnen einen zahlenmäßigen Zuwachs, und ich glaube, das ist eine der Antworten.
Dosahujeme vyššího počtu a to je podle mého názoru jedna z odpovědí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Im UZ war ein beträchtlicher Zuwachs der Einfuhren ab 2004 zu verzeichnen.
Dovoz se v období šetření od roku 2004 významně zvýšil.
   Korpustyp: EU
Insgesamt war im Bezugszeitraum ein Zuwachs von 5 Prozentpunkten zu verzeichnen.
Celkově během posuzovaného období vzrostl o 5 procentních bodů.
   Korpustyp: EU
1973 verabschiedete der US-Kongress Agrarsubventionen, die einen massiven Zuwachs beim Maisanbau förderten.
V roce 1973 americký kongres schválil nový zákon o zemědělských dotacích.
   Korpustyp: Untertitel
Füllt die Gebärmutter mit eurem Phallus für den Zuwachs der Erde.
Svým mužstvím naplň její lůno, aby země rostla.
   Korpustyp: Untertitel
Und darum erlaube ich dir nicht, mit Granaten rumzuspielen, wenn wir Zuwachs erwarten.
Takže nemáš povoleno dělat ze sebe živý štít. Zvlášť když nás teď bude o jednoho víc.
   Korpustyp: Untertitel
Wer auch immer momentan den Zuwachs unseres Reichtums stört, den vernichten wir.
Zabíjíme kohokoli, kdo naruší hromadění našeho majetku.
   Korpustyp: Untertitel
So ging insbesondere die Produktion um rund 12 % zurück; die Verkäufe nahmen zwar leicht zu, doch der Zuwachs war geringer als der Zuwachs beim Verbrauch, folglich ging der Marktanteil der Unionshersteller zurück, und zwar um 3 Prozentpunkte.
Konkrétně poklesla výroba, a to o zhruba 12 %, a i když se prodej mírně zvýšil, bylo to o méně, než o co se zvýšila spotřeba, a následně došlo k poklesu podílu výrobců v Unii na trhu o 3 procentní body.
   Korpustyp: EU
- Ja, aber Mr. Preston hat vor kurzem vor der FCC argumentiert, dass es einen entsprechenden Zuwachs bei den Zuschauerzahlen gab ein Zuwachs, der groß genug ist, um den Verlust von Vertragspartnern mehr als auszugleichen.
Ano, ale pan Preston před RRTV tvrdil, že došlo ke vzestupu ve sledovanosti, který ztrátu několika stanic kompenzoval.
   Korpustyp: Untertitel
Dadurch wird ein erheblicher Zuwachs an Sicherheit auf den europäischen Straßen, insbesondere auf den Autobahnen, erreicht werden.
Toto opatření povede k výraznému zlepšení bezpečnosti evropského silničního provozu, zejména na dálnicích.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Insbesondere unter jungen Menschen gab es einen Zuwachs bei landbasierten und Hochsee-Tätigkeiten, wie Wandern, Tauchen, Fischen, Walbeobachtung und Surfen.
Zejména mezi mladými lidmi došlo k rozvoji aktivit na pevnině i na moři, jako je pěší turistika, potápění, rybolov, pozorování velryb a surfování.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Zuwachs an Gästen, die im Winter kommen, ist sehr wichtig, und mehr direkte Charterflüge fördern diese Entwicklung.
Důležitý je rostoucí příliv hostů v zimě, a větší počet přímých charterových letů tento vývoj podpoří.
   Korpustyp: EU
Dies fiel jedoch zeitlich mit dem Zuwachs der Einfuhrmenge aus Indonesien zusammen, die sich in diesem Jahr verdoppelte.
To se však časově shodovalo se zvýšením objemu dovozu z Indonésie, který se ve skutečnosti během téhož roku zdvojnásobil.
   Korpustyp: EU
Dieser Zuwachs hatte zu 61 % Bautätigkeit, Fremdenverkehr und Freizeitgestaltung zur Ursache und drängte damit sonstige Tätigkeiten in den Hintergrund.
Toto rozšiřování má z 61 % na svědomí bytová výstavba, cestovní ruch a rekreace, které nahrazují jiné činnosti
   Korpustyp: EU DCEP
Die Aktienmärkte Japans haben sich gleich auf einen Zuwachs von beinahe 10% emporgeschwungen, obwohl sie seither wieder etwas gefallen sind.
Japonský akciový trh po této zprávě vyskočil o 10 procent, i když od té doby zase trochu poklesl.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wir müssen mit einem enormen Zuwachs an Insolvenzen rechnen – wie auch mit beeinträchtigten Kreditmärkten und einer hohen Arbeitslosenquote.
Musíme počítat s rozsáhlým přírůstkem bankrotů – a také s oslabenými úvěrovými trhy a vysokou nezaměstnaností.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wir glauben und empfehlen, dass das Parlament sich von einem Haushaltsmodell verabschieden sollte, das rein auf Zuwachs bezogen ist.
Podle našeho názoru - a také to doporučujeme - by Parlament měl opustit rozpočtový model, který je čistě přírůstkový.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Kapitalerträgen gestützt werden , doch der Zuwachs des Realeinkommens weiter moderat bleiben . Die Sparquote dürfte im Projektionszeitraum weitgehend stabil bleiben .
Předpokládá se , že míra úspor by měla ve sledovaném období zůstat celkově stabilní .
   Korpustyp: Allgemein
Beim Marktanteil der subventionierten Einfuhren aus Indien war im Bezugszeitraum ein erheblicher Zuwachs von 40 % zu verzeichnen.
Podíl na trhu subvencovaných výrobků z Indie se během posuzovaného období značně zvýšil, a to o 40 %.
   Korpustyp: EU
å Aktionsbereiche : Marco Polo I zielte darauf ab, den Zuwachs des internationalen Straßengüterverkehrs auf Alternativverkehrsträger zu verlagern.
å Areas of activity : Marco Polo I aimed to shift the increase in international road freight transport to alternative modes of transport.
   Korpustyp: EU DCEP
48. ist davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Zukunft der EU in einem größeren Zuwachs der Arbeitsproduktivität liegt;
48. domnívá se, že ekonomická budoucnost EU spočívá ve větším růstu produktivity práce;
   Korpustyp: EU DCEP
Bei einem jährlichen Zuwachs von 10 % würde die Anzahl dieser Verpackungen in der Lieferkette bis 2020 auf 42 Mio. ansteigen.
Při 10% růstu by počet balení padělaných léčivých přípravků, které jsou distribuovány legálním dodavatelským řetězcem, v roce 2020 stoupl na 42 milionů.
   Korpustyp: EU DCEP
Es wird schwieriger und schwieriger, den geschätzten Zuwachs bei der Arbeitsproduktivität unter 3% pro Jahr zu halten.
je čím dál těžší držet předpokládaný trend růstu produktivity práce pod 3% za rok.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Beim Marktanteil der gedumpten Einfuhren aus Indien war im Bezugszeitraum ein erheblicher Zuwachs von 40 % zu verzeichnen.
Podíl dumpingového dovozu z Indie na trhu v posuzovaném období významně vzrostl, a sice o 40 %.
   Korpustyp: EU
Ich habe meinen Algorithmus entwickelt, um eine Wertematrix zu erstellen. Um für unternehmensweite Lohnerhöhungen zu argumentieren, für Zuwachs.
Svůj algoritmus jsem vyvinul, abych vytvořil cennou matici, která by zvýšila platy v celé společnosti, přídavky.
   Korpustyp: Untertitel
Mitten in den Diskussionen über einen Zuwachs der Weltbevölkerung hat die Europäische Union es versäumt, eine klare Richtung zu Themen rund um die Migration vorzugeben.
Přesto uprostřed diskusí o růstu světové populace Evropská unie ani neurčila jasný směr otázkám, které jsou spojené s migrací.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wenn sie ehrlich vonstatten ginge, auf den Grundsätzen der Solidarität basieren und einen echten Zuwachs an Demokratie bringen würde, könnte sie allgemeine Akzeptanz finden.
Pokud by byl prováděn čestně, na principu solidarity a skutečného šíření demokracie, mohl by být všeobecně akceptován.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Bei der Aufnahme von Bankkrediten durch nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften im Euro-Währungsgebiet wurde Ende Dezember 2007 im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 14,4 % festgestellt .
Objem bankovních úvěrů nefinančním podnikům v eurozóně byl na konci prosince 2007 o 14,4 % vyšší než v předchozím roce .
   Korpustyp: Allgemein
Man sollte sich fragen, ob der Zuwachs von Stellen mit dieser Geschwindigkeit vollzogen werden sollte, obwohl es auch mehr Arbeit zu erledigen gibt.
Otázkou je, zda se měl počet míst zvyšovat tak rychle, jestliže současně není více práce.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Für den Flughafen Leipzig rechnet Deutschland in den ersten Jahren mit einem starken Zuwachs des Frachtaufkommens und ab 2013 mit einer eher konservativen Steigerungsrate von durchschnittlich 3 %.
U letiště Lipsko počítá Německo v prvních letech se silným nárůstem objemu nákladu a od roku 2013 se spíše konzervativním tempem růstu v průměru o 3 %.
   Korpustyp: EU
Sie lagen nach einem Zuwachs um fast 70 % im Vergleich zum Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung zu Beginn des Bezugszeitraums auf einem sehr hohen Niveau.
Na začátku posuzovaného období byl velmi vysoký, jelikož ve srovnání s obdobím původního šetření vzrostl o téměř 70 %.
   Korpustyp: EU
Für Teracom führte dies zu einem starken Zuwachs des jährlichen Verkaufs von Abonnements, von zirka 100000 Ende 2001 auf zirka 140000 Ende 2002.
Společnosti Teracom tak výrazně vzrostl roční počet účastníků z cca 100000 ke konci roku 2001 na cca 140000 ke konci roku 2002.
   Korpustyp: EU
Im Bezugszeitraum wurde bei der Menge der subventionierten Einfuhren der betroffenen Ware in die Union ein beträchtlicher Zuwachs in Höhe von 596 % verzeichnet.
Objem subvencovaného dovozu dotčeného výrobku do Unie v posuzovaném období výrazně vzrostl o 596 %.
   Korpustyp: EU
Dem für den Bezugszeitraum verzeichneten Anstieg des Weinsäureverbrauchs von 15 % stand ein Zuwachs der Weinsäureeinfuhren aus dem betroffenen Land von 50 % gegenüber.
Zatímco spotřeba kyseliny vinné se během posuzovaného období zvýšila o 15 %, dovozy z dotčené země vzrostly za totéž období o více než 50 %.
   Korpustyp: EU
Im Bezugszeitraum wurde bei der Menge der gedumpten Einfuhren der betroffenen Ware in die Union ein beträchtlicher Zuwachs in Höhe von 596 % verzeichnet.
Objem dumpingového dovozu dotčeného výrobku do Unie v posuzovaném období výrazně vzrostl o 596 %.
   Korpustyp: EU
2009 beliefen sich die von SACE BT gezahlten Ansprüche auf Versicherungsleistungen auf 66,4 Mio. EUR. Das war verglichen mit 2008 ein Zuwachs um 42,6 % [17].
V roce 2009 činila pojistná plnění, jež společnost SACE BT vyplatila, 66,4 milionu EUR, což je v porovnání s rokem 2008 o 42,6 % více [17].
   Korpustyp: EU
Wie die oben stehende Tabelle zeigt, nahmen die Einfuhren aus der Türkei um 4 % zu, der Zuwachs liegt damit geringfügig unter dem Verbrauchsanstieg während des Bezugszeitraums.
Jak je patrné z předcházející tabulky, objem dovozu z Turecka se zvýšil o 4 %, tedy o něco méně, než o kolik během posuzovaného období stoupla spotřeba.
   Korpustyp: EU
Parallel zum Nachfragerückgang war die Produktion 2009 um 19 % eingebrochen, erholte sich 2010 aber wieder mit einem Zuwachs von rund 10 %.
Zároveň se snížením poptávky poklesla výroba v roce 2009 prudce o 19 %, načež v roce 2010 vzrostla o přibližně 10 %.
   Korpustyp: EU
– den CO2-Ausstoß im Luftverkehr im gesamten Luftraum der EU bis 2020 um 30% zu verringern; nach diesem Zeitpunkt muss jeder Zuwachs im Luftverkehr kohlenstoffneutral sein;
– byly do roku 2020 v letecké dopravě v celém vzdušném prostoru EU sníženy emise CO 2 o 30 %, a poté postupně vytvořena letecká doprava z hlediska emisí uhlíku neutrální;
   Korpustyp: EU DCEP
Die Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 253,150 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 1,613 Mio. Euro und weniger als 1% entspricht.
The commitment credits total €253.150m, which is €1.613m and less than 1% more than a year before.
   Korpustyp: EU DCEP
Ziel von Marco Polo II ist es, den Zuwachs des internationalen Straßengüterverkehrs auf alternative Verkehrsträger zu verlagern und wenn möglich sogar zu verringern.
MORALES reagoval na mezinárodní kritiku "náhlého zestátnění" těžby ropy a zemního plynu, o němž jeho vláda rozhodla 1. května a jímž zahraniční společnosti přišly o vlastnictví polí.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Zuwachs der schneller wachsenden Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa bietet einen größeren und stärker diversifizierten Binnenmarkt mit steigender Kaufkraft und gut ausgebildeten Arbeitskräften.
Příchod rychleji rostoucích ekonomik střední a východní Evropy se středně vysokými příjmy přináší větší a rozmanitější vnitřní trh s přibývající kupní silou a vzdělanou pracovní silou.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nie zuvor in unserer Geschichte erlebten wir eine so lange Zeit der Übereinstimmung, die uns auch einen enormen Zuwachs an Wohlstand brachte.
Z takto dlouhého období vzájemného souladu, během něhož došlo k nesmírnému růstu prosperity, jsme se nikdy dříve v historii netěšili.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Die Grünen scheinen die großen Nutznießer der Wahlen zu sein und werden die vierte Kraft: Sie werden etwa 55 Sitze erhalten, ein Zuwachs von über 10 Sitzen.
Zelení podle všeho získali v těchto volbách nejvíce a stali se čtvrtou nejsilnější skupinou: obsadí přibližně 55 křesel, což je zisk více než 10 křesel.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Der Trend zur E-Regierung verändert die Bereitstellung öffentlicher Dienste für die Öffentlichkeit und setzt den Arbeitsplatzverlusten einen Zuwachs an Produktivität entgegen.
Trend elektronizace veřejné správy ovšem proměňuje způsob poskytování služeb veřejnosti, a tak může úbytek pracovníků kompenzovat nárůstem produktivity.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Obwohl die Änderung der Ein-Kind-Politik einen moderaten Konsumboom auslösen dürfte, könnte sie auch einen positiven Trend umkehren: den beschleunigten Zuwachs von Humankapital.
Změna politiky jednoho dítěte sice může vyvolat mírný boom spotřeby, ale současně by mohla obrátit jeden pozitivní trend: zrychlování akumulace lidského kapitálu.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kann vor allem durch einen Zuwachs an Effizienz und unter der Anwendung von innovativen modernen Methoden Realität werden.
Zlepšení konkurenceschopnosti může být dosaženo zejména růstem efektivity, za použití inovačních a moderních metod.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Das Geld fließt in Form von Dividenden aus den neuen Mitgliedstaaten ab, und trotzdem, so heißt es, weist ihr BIP einen Zuwachs auf.
Z nových členských zemí se vyhrnuly peníze ve formě dividend, ale jejich HDP roste.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Diese Industrie verzeichnet einen rapiden Zuwachs und vereint in sich neue Technologien, Kriminalität, Drogen und das große Geld, obwohl sie sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen lässt: Gewalt.
Je to průmysl rychle rostoucí, využívající nových technologií, trestné činnosti, drog, spousty peněz, ale jeho podstata se dá shrnout jedním slovem: násilí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(Den vorläufigen Daten der ERG zufolge wurde für das 3. Quartal 2008 sogar bei SMS-Nachrichten, für die keine Preisobergrenzen bestehen, ein größerer Zuwachs verzeichnet als bei Sprachtelefonanrufen.
(Podle předběžných údajů skupiny evropských regulačních orgánů ve třetím čtvrtletí roku 2008 vzrostl počet SMS – bez cenových stropů – dokonce více než množství hlasových volání.
   Korpustyp: EU DCEP
hat die Bemühungen des Bürgerbeauftragten, den Zuwachs seines Haushaltsplans und insbesondere des Stellenplans im Jahre 2007 zu stabilisieren, zur Kenntnis genommen; erwartet, dass diese Stabilität 2008 aufrechterhalten wird;
všímá si úsilí veřejného ochránce práv o stabilizaci růstu jeho rozpočtu, a zejména rozšiřování plánu pracovních míst na rok 2007; očekává, že tato stabilita zůstane v roce 2008 zachována;
   Korpustyp: EU DCEP
– Agenturen, die sich in der Aufbauphase befinden: Zuwachs beschränkt auf 3/4 von Titel 1 und 2 + 3/4 der beantragten Stellen
– agentury „zahajující činnost“: s omezeným navýšením do 3/4 hlavy 1 a 2 +3/4 požadovaných pracovních míst.
   Korpustyp: EU DCEP
Den größten Zuwachs verzeichnet die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), der sich sechs bulgarische und zwölf rumänische Parlamentarier angeschlossen haben.
Druhou největší skupinou je socialistická frakce (PSE), kterou posílilo šest bulharských a 12 rumunských zástupců.
   Korpustyp: EU DCEP
Jüngsten Zahlen zufolge gab es seit Mai 2004 einen Zuwachs von 78%, der teilweise auf die Erweiterung und teilweise auf neue Förderkampagnen in allen Mitgliedstaaten zurückzuführen ist.
According to recent figures there has been an increase in case flow by 78% since May 2004 which is partly due to enlargement and partly due to new promotion campaigns in all MS.
   Korpustyp: EU DCEP
So ist der Einkommens-Zuwachs für die reichsten 10% der indischen Bevölkerung auf Grundlage des gesamten Wirtschaftswachstums fast viermal höher als für die der ärmsten 20 %;
Pro nejbohatších deset procent obyvatel Indie bude příjmový zisk z kumulovaného ekonomického růstu asi čtyřikrát vyšší než zisk nejchudších dvaceti procent;
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Dieser Zuwachs sollte in Verbindung gesehen werden mit der ähnlichen Entwicklung der Kosten für Erdgas, dem wichtigsten Rohstoff (vgl. nachstehende Tabelle).
Na tento růstový trend je třeba pohlížet ve spojitosti s analogickým vývojem cen hlavní suroviny, tj. plynu, jak dokládá následující tabulka.
   Korpustyp: EU
Beim Marktanteil der Einfuhren aus der VR China kam es zu einem beträchtlichen Zuwachs von 9,1 % zu Beginn des Bezugszeitraums auf 14,6 % am Ende dieses Zeitraums.
Podíl dovozu z ČLR na trhu se výrazně zvýšil z 9,1 % na začátku posuzovaného období na 14,6 % na konci posuzovaného období.
   Korpustyp: EU
Im Übrigen sei beim operativen Ergebnis und beim Cashflow ein Zuwachs zu verzeichnen gewesen (im Vergleich zum ersten Halbjahr 2001 ein Plus von 15 % beim Cashflow).
Kromě toho se zvyšoval provozní výsledek a cash flow (více jak 15 % u cash flow ve srovnání s prvním pololetím 2001).
   Korpustyp: EU
Der inkrementelle Zuwachs der Rentabilität durch die mit Ryanair geschlossenen Verträge müsse auf der Grundlage des geschätzten internen Zinsfußes oder des Kapitalwerts bewertet werden.
Dodatečná výnosnost, již přinášejí dohody uzavřené společností Ryanair s letišti, by měla být vyhodnocována na základě míry minimální vnitřní návratnosti nebo opatřeních založených na čisté současné hodnotě.
   Korpustyp: EU
Der Zuwachs bei der Produktionskapazität und beim Output in der Volksrepublik China könnte die Glyphosatpreise in der EU mittel- oder langfristig drücken.
Zvyšující se výrobní kapacita a výroba v Čínské lidové republice by ve střednědobém nebo krátkodobém horizontu mohly ceny glyfosátu v EU ovlivnit směrem dolů.
   Korpustyp: EU
Der inkrementelle Zuwachs der Rentabilität durch die mit Ryanair geschlossenen Verträge müsse auf der Grundlage des geschätzten internen Zinsfußes oder des Kapitalwerts bewertet werden.
Inkrementální ziskovost, již přinášejí dohody uzavřené společností Ryanair s letišti, by měla být vyhodnocována na základě odhadů míry vnitřní návratnosti nebo na základě opatření založených na čisté skutečné hodnotě.
   Korpustyp: EU
Sie lagen nach einem Zuwachs um fast 70 % im Vergleich zum UZ der Ausgangsuntersuchung zu Beginn des Bezugszeitraums auf einem sehr hohen Niveau.
Na začátku posuzovaného období byl velmi vysoký, jelikož ve srovnání s obdobím původního šetření vzrostl o téměř 70 %.
   Korpustyp: EU
Das ist kein Zuwachs an Verständigkeit, doch auch kein Beweis von Torheit, denn ich will mich entsetzlich wieder in sie verlieben.
Na mou věru, to jí nepřidává rozumu, ale také to není důkazem její pošetilosti, neb já do ní budu neskonale zamilován.
   Korpustyp: Untertitel
In dieser Unfähigkeit, die Natur und ihre Grenzen zu verstehen, wurzeln auch die Gründe für ein System - den Kapitalismus -, das alles der Dynamik von Profit und Zuwachs unterordnet; aber die Natur hat tatsächlich ihre Grenzen.
Podstata systému, kapitalismu, který podřizuje vše dynamice zisku a hromadění, spočívá i v této neschopnosti pochopit přírodu a její meze; příroda však meze skutečně má.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich möchte die grüne Position zu diesem Punkt deutlich machen: Wir müssen für die allgemeine Schuldenproblematik sensibel sein, und deswegen ist meine Fraktion der Meinung, wir sollten im nächsten Jahr auf diesen Zuwachs von 1 500 Euro verzichten.
Ráda bych v tomto okamžiku vyjasnila "zelené" stanovisko, že potřebujeme být citliví v otázce problému celkového zadlužení, a moje skupina je proto přesvědčena, že bychom měli odložit toto navýšení o 1 500 EUR na příští rok.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ein Zuwachs an Demokratie, an Klarheit, an Transparenz und die Stärkung der Effizienz der Europäischen Union werden durch unsere Berichterstatter als die wesentlichen Errungenschaften des Vertrags von Lissabon hervorgehoben.
Silnější demokracie, větší jasnost a viditelnost a posílení účinnosti Evropské unie byly našimi zpravodaji zdůrazněny jako hlavní progresivní změny obsažené v Lisabonské smlouvě.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es ist wichtig , der Öffentlichkeit darzulegen , dass diese Reformen mit der Zeit ein höheres Wachstum und einen Zuwachs an Arbeitsplätzen bringen werden , sodass die Gesellschaft in Europa insgesamt davon profitiert .
Veřejnosti je třeba vysvětlovat , že tyto reformy povedou postupně k silnějšímu růstu a tvorbě nových pracovních příležitostí a tedy k vyšší prosperitě v Evropě .
   Korpustyp: Allgemein
Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Euro-Währungsgebiets solide , obwohl die für Mitte 2008 erwartete Abschwächung des realen BIP-Wachstums nach dem außergewöhnlich starken Zuwachs im ersten Quartal durch die jüngsten Daten bestätigt wird .
Přestože po nebývale silném růstu v prvním čtvrtletí potvrzují nejnovější údaje očekávané oslabení růstu reálného HDP v polovině roku 2008 , jsou základní veličiny hospodářského vývoje v eurozóně příznivé .
   Korpustyp: Allgemein
Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuten auf eine Abschwächung des realen BIP-Wachstums um die Jahresmitte 2008 hin , die nach dem außergewöhnlich starken Zuwachs im ersten Quartal teilweise erwartet worden war .
Nejnovější ekonomické údaje ukazují na oslabení růstu reálného HDP v polovině roku 2008 , což se po neobyčejně silném růstu v prvním čtvrtletí částečně i očekávalo .
   Korpustyp: Allgemein
Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuten auf eine Abschwächung des realen BIP-Wachstums um die Jahresmitte 2008 hin , die nach dem außergewöhnlich starken Zuwachs im ersten Vierteljahr teilweise erwartet worden war .
Nejnovější ekonomické údaje ukazují na oslabení růstu reálného HDP v polovině roku 2008 , což se po neobyčejně silném růstu v prvním čtvrtletí částečně i očekávalo .
   Korpustyp: Allgemein
Wenn ich an die Konferenz in Kopenhagen denke, habe ich folgende Frage: welche Priorität kommt dem Zuwachs von Energieeffizienz zu, auch in Entwicklungsländern und ebenso, welche Diskussionen führen Sie über die Trinkwasserkrise und offensichtlich über die Nahrungsmittelkrise?
V souvislosti s kodaňskou konferencí bych chtěla položit tuto otázku: jaká priorita je dána růstu energetické účinnosti, včetně růstu v rozvojových zemích, a také - jaké diskuse vedete ohledně krize pitné vody a samozřejmě potravinové krize?
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Da jedoch tendenziell ein Anstieg bei dem Verbrauch dieser Ware in den EU-10 zu beobachten war, wurde diesem Zuwachs bei der Festlegung der Höchstmengen für die endgültige Geltungsdauer für alle ausführenden Hersteller, von denen Verpflichtungen angenommen wurden, Rechnung getragen.
Nicméně s ohledem na zvyšující se spotřebu tohoto výrobku v EU10 se bral v úvahu růstový faktor při stanovování množstevních limitů pro konečné období pro každého vyvážejícího výrobce, na nějž se závazek vztahuje.
   Korpustyp: EU
Bei der Prüfung der am 13. September 2002 veröffentlichten Halbjahreszahlen hat die Kommission bei verschiedenen Kennzahlen im ersten Halbjahr 2002 einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr festgestellt: 10 % beim Umsatz, 13,2 % beim EBITDA und 17,3 % beim operativen Ergebnis.
V přezkoumání půlročního vyúčtování, zveřejněného dne 13. září 2002 Komise sleduje vývoj údajů FT za první pololetí 2002 ve srovnání s předcházejícím rokem: vzestup obratu o 10 %, EBITDA o 13,2 % a provozního výsledku o 17,3 %.
   Korpustyp: EU
Bei der Untersuchung sind anhand von Messungen der Biomasse oder von Ersatzmessgrößen der EC10-, der EC20- und der EC50-Wert für Grünalgen und die entsprechenden NOEC-Werte für die Geschwindigkeit des Algenwachstums und den Zuwachs zu ermitteln.
Musí být uvedena zkouška stanovující hodnoty EC10, EC20, EC50 pro zelené řasy a odpovídající hodnoty NOEC pro růstovou rychlost nebo výtěžek u řas, a to na základě měření biomasy nebo proměnných náhradního měření.
   Korpustyp: EU
Bei der Untersuchung sind anhand von Messungen der Biomasse oder von Ersatzmessgrößen der EC10-, der EC20- und der EC50-Wert für eine weitere Algenart und die entsprechenden NOEC-Werte für die Geschwindigkeit des Algenwachstums und den Zuwachs zu ermitteln.
Musí být uvedena zkouška stanovující hodnoty EC10, EC20, EC50 pro doplňkové druhy řas a odpovídající hodnoty NOEC pro růstovou rychlost nebo výtěžek u řas, a to na základě měření biomasy (nebo proměnných náhradního měření).
   Korpustyp: EU
Dem für den Bezugszeitraum verzeichneten Rückgang des Verbrauchs von EMD um 7 % stand ein Zuwachs der Einfuhren aus dem betroffenen Land von über 69 % während des gleichen Zeitraums gegenüber.
Zatímco spotřeba elektrolytického oxidu manganičitého během dotčeného období klesla o 7 %, dovozy z dotčené země během stejného období vzrostly o 69 %.
   Korpustyp: EU
Wie die Untersuchung ergab, blieb der EU-Verbrauch im Bezugszeitraum recht stabil, während sich die gedumpten Einfuhren aus den betroffenen Ländern mit einem Zuwachs von 57 % mengenmäßig beträchtlich erhöhten.
Při šetření bylo zjištěno, že spotřeba v Unii byla v průběhu posuzovaného období poměrně stálá, zatímco objem dumpingového dovozu z dotčených zemí významně vzrostl, tj. o 57 %.
   Korpustyp: EU
Zugleich mehren sich in den jüngsten Generationen überall in Europa die Forderungen nach Transparenz und dem Schutz der Umwelt, was den Zuwachs der grünen Parteien in vielen Ländern erklärt.
U nejmladší generace po celé Evropě současně sílí volání po průhlednosti a ekologickým ohledům, což vysvětluje vzestup Zelených v mnoha zemích.
   Korpustyp: Zeitungskommentar