linguatools-Logo
433 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
listiny Urkunden 81

Verwendungsbeispiele

listinyUrkunden
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje.
Zusätzlich zu diesen Angaben können die Mitgliedstaaten entscheiden, weitere Urkunden und Angaben kostenlos zugänglich zu machen.
   Korpustyp: EU
Zápisy do rejstříku a poznámky uvedené v předchozím odstavci se považují za veřejné listiny.
Die Eintragung im Register und die in Absatz 2 vorgesehenen Vermerke stellen öffentliche Urkunden dar.
   Korpustyp: EU
Tyto listiny byly vyměněny mezi všemi členskými státy a Spojenými státy americkými.
Diese Urkunden wurden zwischen allen Mitgliedstaaten und den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetauscht.
   Korpustyp: EU
listiny a údaje uvedené v článku 2;
den in Artikel 2 bezeichneten Urkunden und Angaben;
   Korpustyp: EU
Dohody v čl. 3 odst. 2 stanoví, že Spojené státy americké a členské státy Unie si vymění listiny o používání dvoustranných smluv.
Die Abkommen sehen in ihrem jeweiligen Artikel 3 Absatz 2 vor, dass die USA und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Urkunden über die Anwendung bilateraler Verträge austauschen werden.
   Korpustyp: EU
Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 2 genannten Urkunden und Angaben über das System der Registervernetzung in einem standardisierten Nachrichtenformat verfügbar und auf elektronischem Wege zugänglich sind.
   Korpustyp: EU
Členské státy podniknou nezbytné kroky, aby uložily ratifikační nebo přístupové listiny k Athénskému protokolu v přiměřené lhůtě a pokud možno do 31. prosince 2011.
Die Mitgliedstaaten unternehmen die erforderlichen Schritte, um die Urkunden über die Ratifikation des Athener Protokolls oder über den Beitritt zum Athener Protokoll innerhalb einer angemessenen Frist und möglichst bis zum 31. Dezember 2011 zu hinterlegen.
   Korpustyp: EU
Tento protokol vstupuje v platnost třicátý den po uložení alespoň šesté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k protokolu stranami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku.
Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung von mindestens sechs Urkunden über die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Protokolls oder über den Beitritt zum Protokoll durch die in Absatz 1 bezeichneten Parteien in Kraft.
   Korpustyp: EU
Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii uložily tyto země své listiny o přistoupení k úmluvě.
Die Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien und die Slowakei haben nach ihrem Beitritt zur Europäischen Union die Urkunden über den Beitritt zu dem Übereinkommen hinterlegt.
   Korpustyp: EU
„majetkem“ se rozumí jakýkoli majetek, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, a právní listiny a dokumenty dokládající nárok na tento majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud vydávajícího státu rozhodl, že
„Vermögensgegenstände“ körperliche oder unkörperliche, bewegliche oder unbewegliche Vermögensgegenstände jeder Art sowie Urkunden oder rechtserhebliche Schriftstücke, die ein Recht an solchen Vermögensgegenständen oder ein Interesse daran belegen, die nach der Entscheidung des Gerichts des Entscheidungsstaats
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


pověřovací listiny Beglaubigungsschreibens 1
průvodní listiny Begleitpapiere 1

100 weitere Verwendungsbeispiele mit listiny

334 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

uložením listiny o přístupu.
indem sie eine Beitrittsurkunde hinterlegen.
   Korpustyp: EU
Ověřujeme si výplatní listiny.
Wir müssen eine Lohnliste rekonstruieren.
   Korpustyp: Untertitel
Projít jejich výplatní listiny?
Gehen wir die Gehaltsliste durch?
   Korpustyp: Untertitel
Ty listiny jsou veřejné.
Das ist ein öffentliches Archiv.
   Korpustyp: Untertitel
Že ty listiny dostali!
Na, dass er es gekriegt hat!
   Korpustyp: Untertitel
To jsou moje pověřovací listiny.
Das ist meine Bürgschaft.
   Korpustyp: Untertitel
Nemáte tu správné pověřovací listiny.
Sie haben nicht die richtige Legitimation.
   Korpustyp: Untertitel
Tady máte mé pověřovací listiny.
Hier ist mein Beglaubigungsschreiben.
   Korpustyp: Untertitel
Dejte mu číst posvátné listiny.
Gebt ihm die heiligen Schriften, damit er lesen kann.
   Korpustyp: Untertitel
To jsou jeho propouštěcí listiny.
Das sind seine Geständnisse.
   Korpustyp: Untertitel
Franceschetto mi jen předal listiny.
Dann werdet Ihr es Euch nehmen müssen.
   Korpustyp: Untertitel
- Pokracujte ve ctení prezencní listiny.
- Wir fahren fort mit dem Namen aufrufen.
   Korpustyp: Untertitel
To jsou vaše pověřovací listiny?
War das Ihr Ernst?
   Korpustyp: Untertitel
Byl škrtnut z listiny svědků.
Er ist von der Zeugenliste gestrichen worden.
   Korpustyp: Untertitel
Mám nějaké listiny z Berlína.
Ich habe Nachrichten aus Berlin.
   Korpustyp: Untertitel
Mám tu jeho pověřovací listiny.
Ich habe hier seine Referenzen.
   Korpustyp: Untertitel
-Neviděli jste mé pověřovací listiny?
- Haben Sie meine Referenzen gesehen?
   Korpustyp: Untertitel
Musíte vyplnit nějaké úřední listiny.
- Sie müssen einige Formulare ausfüllen.
   Korpustyp: Untertitel
Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo listiny přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Pověřovací listiny jeho nástupce zatím ověřeny nebyly.
Eine Übersicht über die neuen Mitglieder des EP finden Sie hier .
   Korpustyp: EU DCEP
Tyhle listiny z let '75 až '77.
Die Machenschaften von '75 bis '77.
   Korpustyp: Untertitel
2 jednacího řádu pověřovací listiny, které dodal
Achille Occhetto sowie die Anfechtung der Benennung von
   Korpustyp: EU DCEP
při dodržování Listiny základních práv Evropské unie.
Toleranz und Solidarität gründet.
   Korpustyp: EU DCEP
Pověřovací listiny jeho nástupce zatím ověřeny nebyly.
Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten.
   Korpustyp: EU DCEP
Co je obsahem Listiny základních práv
Einigung mit dem Rat in Zweiter Lesung
   Korpustyp: EU DCEP
změnu zakládací listiny či stanov společnosti, zejména:
Änderungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung einer Kapitalgesellschaft und insbesondere
   Korpustyp: EU
průvodní listiny chybí, jsou nesprávné nebo neúplné.
die erforderlichen Begleitpapiere fehlen, unrichtig oder unvollständig sind.
   Korpustyp: EU
Listiny o přistoupení se uloží u depozitáře.
Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Dostali byste se do podnikové listiny.
Und Ihr Name wäre als Gründungsmitglied der Entwicklung hinzugefügt worden.
   Korpustyp: Untertitel
- Proč jsou tady dvě ty listiny?
- Warum sind hier zwei Testamente?
   Korpustyp: Untertitel
Vaše pověřovací listiny jsou nezpochybnitelné, pane plukovníku.
Ihr Empfehlungsschreiben ist tadellos, Herr Oberst.
   Korpustyp: Untertitel
Ratifikační listiny nebo listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
Die Ratifikations- bzw. Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Ratifikační listiny o ratifikaci či listiny oschválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
Die Ratifikations- beziehungsweise Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Listiny o schválení nebo ratifikační listiny se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
Die Genehmigungs- oder Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu budou uloženy u depozitáře.
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde wird beim Depositar hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Ratifikační listiny Spojeného království jsou uloženy v Římě.
Die Instrumente der Ratifizierung durch Großbritannien sind in Rom hinterlegt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky .
Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt .
   Korpustyp: Allgemein
zahajovací fáze, která vede k vypracování zakládací listiny projektu;
die Anlaufphase, die zur Erstellung der Projektcharta führt;
   Korpustyp: EU
Schvalovací listiny budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
Die Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Výpověď nabývá účinku dvanáct měsíců po přijetí listiny o výpovědi.
Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam.
   Korpustyp: EU
Jednostranné prohlášení jménem Společenství při uložení listiny o přístupu
Einseitige Erklärung der Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Beitrittsurkunde
   Korpustyp: EU
Spolupředsedové výboru podepíší jmenovací listiny ředitele a jeho náměstka.
Die beiden Präsidenten des Ausschusses unterzeichnen das Ernennungsschreiben für den Direktor und den stellvertretenden Direktor.
   Korpustyp: EU
V tom případě byste mi měl podepsat nějaké listiny.
Bitte geben Sie mir das schriftlich.
   Korpustyp: Untertitel
Je to součástí Listiny práv. Stojí to v Ústavě.
Das ist sein gutes Recht. Es ist in der Verfassung verankert.
   Korpustyp: Untertitel
- s ohledem na článek 47 Listiny základních práv Evropské unie,
- gestützt auf Artikel 47 der Grundrechtecharta der Europäischen Union,
   Korpustyp: EU DCEP
Padělání veřejné listiny nebo úředního dokumentu soukromou osobou
Fälschung von amtlichen Dokumenten durch eine Privatperson
   Korpustyp: EU
každém uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu;
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
   Korpustyp: EU
Výňatek z listiny o registraci či zápisu společnosti (obchodní rejstřík)
Auszug der Unternehmensregistrierung oder Eintragung (Handelsregister)
   Korpustyp: EU
další údaje potřebné pro zápis do přepravní listiny.
weitere für die Aufnahme in die Frachturkunde erforderliche Angaben.
   Korpustyp: EU
Záruční listiny se vrátily Spolku a zemi Šlesvicko-Holštýnsko.
Die Bürgschaftsurkunden wurden an den Bund und das Land Schleswig-Holstein zurückgegeben.
   Korpustyp: EU
Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení se ukládají u depozitáře.
Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt.
   Korpustyp: EU
záruční listiny místozaplacení daňové pokuty předem v roce 2010
Garantiebriefe statt Vorauszahlung einer Geldbuße 2010
   Korpustyp: EU
záruční listiny místo zaplacení dodatečné daně předem v roce 2010
Garantiebriefe statt Vorauszahlung einer Zusatzsteuer 2010
   Korpustyp: EU
Taktéž seznam týkající se listiny záruk je úplný.
Auch die Aufstellung zur Garantieurkunde sei vollständig.
   Korpustyp: EU
Mužeš v nem nosit svoje listiny, až budeš ve Washingtonu.
Damit du deine Gesetze nach Washington tragen kannst.
   Korpustyp: Untertitel
Víte, zfalšování úřední listiny po 11. září je skoro nemožné.
Ein Regierungsdokument, wie dieses zu fälschen, ist nach dem 9. September so ziemlich unmöglich.
   Korpustyp: Untertitel
Jakmile budou listiny podepsány, vydáme se na cestu.
Sobald die Unterschriften ausgetauscht wurden, machen wir uns auf den Weg.
   Korpustyp: Untertitel
Dal jsem vám propouštěcí listiny, je to tak?
Sie haben die Entlassungspapiere, okay?
   Korpustyp: Untertitel
Tohle je nejdůležitější zákon od Listiny práv a svobod.
Das ist das wichtigste Gesetz seit der Bill of Rights.
   Korpustyp: Untertitel
Pánové, propouštěcí listiny vám zaručují bezpečnou cestu Říší římskou.
Meine Herren, Eure Entlassungspapiere samt sicherem Geleit durchs römische Reich.
   Korpustyp: Untertitel
Zjistěte, kde schovává úřední listiny a všechny další nakradené věci.
Finden Sie heraus, wo die Grundstücksurkunden sind.
   Korpustyp: Untertitel
Přepsal všechny listiny na jména jejich právoplatných majitelů.
Er hat das Land den rechtmäßigen Besitzern wieder zurückübertragen.
   Korpustyp: Untertitel
Dietrichovy pověřovací listiny na velitelství FBI ve Washingtonu.
Dietrichs Referenzen zum FBl-Hauptquartier in Washington.
   Korpustyp: Untertitel
Notářka je tady. Jděte, prosím, podepsat ty předávací listiny.
Die Notarin ist hier wegen der Abtretungserklärung.
   Korpustyp: Untertitel
Zakládací listiny společností, ale proč jich je tolik?
Formulare für Aktiengesellschaften. Warum so viele?
   Korpustyp: Untertitel
A neznámý může postupovat podle nějaké černé listiny.
Und der Unbekannte könnte eine Art Todesliste abarbeiten.
   Korpustyp: Untertitel
Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni uložení poslední ratifikační listiny nebo listiny schválení.
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU
Tento protokol vstupuje definitivně v platnost prvním dnem prvního měsíce po datu uložení poslední listiny o schválení nebo ratifikační listiny.
Dieses Protokoll tritt endgültig am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Genehmigungs- oder Ratifikationsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU
Do uložení ratifikační listiny či listiny o přistoupení nebo do předložení prohlášení podle článku 61 úmluvy poskytne smluvní stát Stálému výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého:
Ein Vertragsstaat stellt dem Ständigen Büro der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder bei der Abgabe einer Erklärung nach Artikel 61 Folgendes zur Verfügung:
   Korpustyp: EU
Podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení a ratifikační listiny nebo listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království, které je depozitářem úmluvy.
Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung; die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande, dem Depositar dieses Übereinkommens, hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Tato úmluva vstoupí v platnost prvním dnem měsíce, který následuje po uplynutí tří měsíců od uložení druhé ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení uvedené v článku 58.
Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Ablauf eines Zeitraums von drei Monaten nach der Hinterlegung der zweiten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde nach Artikel 58 folgt.
   Korpustyp: EU
Prozatímní dohoda vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí uložení poslední ratifikační listiny nebo listiny o schválení.
Das Interimsabkommen tritt am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Ratifikations- bzw. Genehmigungsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU
Pokud před uvedeným dnem nebudou uloženy všechny schvalovací listiny tohoto protokolu, vstoupí protokol v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední schvalovací listiny.
Sind nicht alle Genehmigungsurkunden zu diesem Protokoll vor diesem Zeitpunkt hinterlegt worden, so tritt dieses Protokoll am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der letzten Genehmigungsurkunde folgt.
   Korpustyp: EU
uložením ratifikační listiny a listiny o přijetí nebo schválení poté, když tuto úmluvu podepsaly s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo
indem sie eine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegen, nachdem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet haben oder
   Korpustyp: EU
V návrhu Listiny základních práv se poprvé v historii evropského sjednocování objevila nová demokratická metoda konventu.
Bei der Erarbeitung der Grundrechtecharta wurde zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Einigung eine neue, offene und demokratische Konventsmethode angewendet.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Právě tento týden jste zveřejnila sdělení Komise o účinném provádění Listiny základních práv.
Erst diese Woche haben Sie die Mitteilung der Kommission zur wirksamen Umsetzung der Grundrechtecharta veröffentlicht.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Podle mého názoru se jedná o porušení zakládací listiny OSN a rezoluce Rady bezpečnosti 1244 (1999).
Meines Erachtens ist dies ein Verstoß gegen die Gründungscharta der Vereinten Nationen und gegen die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Podle Velké listiny práv a svobod mají Angličané právo na zákonnou revoltu.
Gemäß der Magna Carta haben die Engländer ein Recht auf eine rechtmäßige Rebellion.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pane předsedající, podle hlasovací listiny by to mělo být po odstavci 14.
(EN) Herr Präsident! Nach der Abstimmungsliste ist die Einfügung nach Ziffer 14 vorgesehen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tato "vysvětlení" jsou zásadní pro výklad obsahu Listiny základních práv, ale téměř nikdy ji nedoprovázejí.
Diese "Erläuterungen" dienen als Richtschnur für die Auslegung des Inhalts der Grundrechtscharta, liegen ihr aber fast nie bei.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To, že České republice byla zaručena výjimka z Listiny základních práv, je podle mého názoru zklamání.
Die Tatsache, dass der Tschechischen Republik eine Ausnahmeklausel von der Grundrechtecharta eingeräumt wurde, ist meiner Ansicht nach enttäuschend.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Za nebezpečné bez dalšího vysvětlení považuji zveřejnění prezenční a hlasovací listiny poslanců EP.
Auch die Veröffentlichung von Anwesenheits- und Abstimmungslisten von Kolleginnen und Kollegen halte ich ohne umfangreiche zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten für gefährlich.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To v důsledku prospěje pacientům a zkrátí čekací listiny, které občas bývají nadměrně dlouhé.
Dies wird den Patienten zugutekommen und die - bisweilen extrem langen - Wartelisten erheblich verkürzen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V době uložení listiny o přistoupení Unie učiní toto prohlášení o pravomoci:
Die Union gibt bei Hinterlegung der Beitrittsurkunde die folgende Zuständigkeitserklärung ab:
   Korpustyp: EU
Generální tajemník Rady Evropské unie, jako depozitář určený dohodou, obdržel od čtyř stran listiny o schválení.
Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union hat als vertragsgemäßer Depositar die Annahmeurkunden von vier Vertragsparteien erhalten.
   Korpustyp: EU
Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky do 31. prosince 2006.
Die Ratifikationsurkunden werden spätestens am 31. Dezember 2006 bei der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Přistoupení nabývá účinku prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení listiny o přistoupení.
Der Beitritt wird am ersten Tag des zweiten Monats nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde wirksam.
   Korpustyp: EU
Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení se ukládají u španělské vlády, která bude vykonávat funkci depozitáře.
Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung von Spanien hinterlegt, welche die Aufgaben des Verwahrers übernimmt.
   Korpustyp: EU
Jmenovací listiny, řádně schválené členským státem, se předávají generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli.
Die von den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß genehmigten Ernennungsschreiben sind an den Generalsekretär/Hohen Vertreter zu richten.
   Korpustyp: EU
referenční číslo ověřovací listiny původu nebo osvědčení o rovnocennosti původního chmele;
Bezugsnummer der Bescheinigung oder der Gleichwertigkeitsbescheinigung für den ursprünglichen Hopfen,
   Korpustyp: EU
Přistoupení se uskuteční uložením listiny o přistoupení, která obsahuje dohodnuté podmínky, u generálního ředitele WTO.
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer die vereinbarten Bedingungen enthaltenden Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der WTO.
   Korpustyp: EU
Pro přistupujícího člena vstupuje dohoda v platnost třicátým dnem po uložení příslušné listiny o přistoupení.
Dieses Übereinkommen tritt für ein beitretendes Mitglied 30 Tage nach dem Datum der Hinterlegung der Beitrittsurkunde in Kraft.
   Korpustyp: EU
Listiny o schválení se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
Die Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
   Korpustyp: EU
Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.
Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Genehmigungsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU
Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni uložení poslední listiny o schválení.
Dieses Protokoll tritt endgültig am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Genehmigungsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU
Jmenovací listiny, řádně schválené členským státem, se předávají generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli.
Die von den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß beglaubigten Ernennungsschreiben werden an den Generalsekretär/Hohen Vertreter gerichtet.
   Korpustyp: EU
Ověřovací řízení zahrnuje vydání ověřovací listiny původu, označení a zapečetění balení.
Die Zertifizierung umfasst die Ausstellung der Bescheinigungen, die Kennzeichnung und die Versiegelung der Packstücke.
   Korpustyp: EU
Faktura nebo obchodní doklad musí rovněž obsahovat tyto údaje převzaté z ověřovací listiny původu:
Außerdem muss die Geschäftsunterlage oder die Rechnung die nachstehenden aus der Bescheinigung übernommenen Angaben enthalten:
   Korpustyp: EU
Toto právo je rovněž zakotveno v článku 46 Listiny základních práv Evropské unie.
Dieses Recht ist auch in Artikel 46 der Grundrechtecharta der Europäischen Union festgeschrieben.
   Korpustyp: EU
Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni uložení poslední schvalovací listiny.
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Genehmigungsurkunde hinterlegt worden ist.
   Korpustyp: EU