linguatools-Logo
738 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
nárůstu Zuwachs 18

Verwendungsbeispiele

nárůstu Anstieg
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Vývoz jízdních kol z ČLR do Malajsie vzrostl po zvýšení antidumpingového cla v roce 2005 téměř o 30 % a poté se dále zvyšoval, až dosáhl vrcholu v roce 2011, oproti roku 2004 došlo tedy k nárůstu o 110,8 %.
Die Ausfuhren von Fahrrädern aus der VR China nach Malaysia nahmen 2005 nach Einführung der höheren Antidumpingzölle um fast 30 % zu und erreichten bei kontinuierlichem Zuwachs 2011 einen Höchststand (ein Anstieg von 110,8 % gegenüber 2004).
   Korpustyp: EU
Mezi rokem 2006 a obdobím šetření se navzdory nárůstu spotřeby Unie o 11 % snížil objem prodeje výrobního odvětví Unie na trhu EU o 3 % a podíl výrobců v Unii na trhu poklesl o 10 procentních bodů.
Im Gegensatz zum Anstieg des Unionsverbrauchs um 11 % nahm die Menge der Verkäufe der Unionshersteller auf dem EU-Markt zwischen 2006 und dem UZ um 3 % ab und ihr Marktanteil sank um 10 Prozentpunkte.
   Korpustyp: EU
Pro minimalizaci nárůstu základní linie se musí kolona kondicionovat podle bodu 5.2.2 (kapilární kolona) nebo podle přílohy A.4 (náplňová kolona).
Um den Anstieg der Basislinie zu minimieren, wird die Säule vorbereitet, wie in Absatz 5.2.2 (Kapillarsäule) bzw. in Anhang A.4 (gepackte Säule) beschrieben.
   Korpustyp: EU
Kombinace těchto dvou faktorů, tj. nárůstu objemu výroby a snížení výrobní kapacity v důsledku uzavření výrobní jednotky třetího výrobce v Unii od roku 2008, vedly k výraznému zvýšení využití kapacity během posuzovaného období o 38 %.
Die Verknüpfung dieser beiden Faktoren, d. h. Anstieg des Produktionsvolumens und Rückgang der Produktionskapazität aufgrund der Stilllegung einer Produktionseinheit durch den dritten Unionshersteller ab dem Jahr 2008, führte zu einem deutlichen Anstieg der Kapazitätsauslastung um 38 % im Bezugszeitraum.
   Korpustyp: EU
Podílí se na hrubém porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku tohoto roku vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.
Ferner ist er mitschuldig an einer schwerwiegenden Verletzung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und hat damit zur übermäßigen und zunehmenden Anwendung der Todesstrafe beigetragen, was zu einem starken Anstieg der Zahl der Hinrichtungen seit Anfang des Jahres geführt hat.
   Korpustyp: EU
Podílí se tudíž na hrubém porušování práva na spravedlivý proces a přispívá k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti, které od začátku tohoto roku vedlo k prudkému nárůstu počtu poprav.
Er ist daher mitschuldig an einer schwerwiegenden Verletzung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und hat damit zur übermäßigen und zunehmenden Anwendung der Todesstrafe beigetragen, was zu einem starken Anstieg der Zahl der Hinrichtungen seit Anfang des Jahres geführt hat.
   Korpustyp: EU
Nicméně mezi rokem 2011 a obdobím šetření došlo ke značnému nárůstu, a to o 4,8 %.
Ein deutlicher Anstieg um 4,8 % wurde jedoch von 2011 bis zum UZ verzeichnet.
   Korpustyp: EU
Během posuzovaného období došlo k nárůstu čínského dovozu o 596 %.
Der Anstieg der Einfuhren aus der VR China betrug im Bezugszeitraum 596 %.
   Korpustyp: EU
úplné obchodování formou dražby musí vést ke značnému nárůstu výrobních nákladů pro každé odvětví či kategorii jednotlivých příjemců;
Die vollständige Versteigerung muss einen erheblichen Anstieg der Produktionskosten in dem betreffenden Wirtschaftszweig bzw. in der betreffenden Gruppe von Beihilfeempfängern zur Folge haben.
   Korpustyp: EU
V tomto ohledu je třeba uvést, že výrobní odvětví Unie mohlo využít nárůstu cen PET na konci roku 2011 a na začátku roku 2012, jelikož ustálilo cenu PTA ještě předtím, než došlo k popsaným událostem na trhu.
Hierzu ist anzumerken, dass der Wirtschaftszweig der Union vom Anstieg des PET-Preises Ende 2011, Anfang 2012 profitieren konnte, da er den PTA-Preis vor Eintreten der beschriebenen Marktereignisse festgelegt hatte.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


tempo nárůstu Wachstumsrate 2

100 weitere Verwendungsbeispiele mit nárůstu

638 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Nedochází k nárůstu chybovosti.
Die Fehler werden nicht mehr.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
- Došlo k nárůstu energie.
- Wir hatten eine Überspannung.
   Korpustyp: Untertitel
Dosáhneme jejího nárůstu o 25 %.
Hier werden wir eine 25 %ige Steigerung erreichen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Hospodářská krize napomohla nárůstu nezaměstnanosti na 10 %.
Die Wirtschaftskrise hat dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote auf 10 % angestiegen ist.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Došlo snad v Španělsku k nárůstu investic?
Sind in Spanien mehr Investitionen?
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
K nárůstu kapitálu došlo ve dvou tranších.
Die Kapitalerhöhung erfolgte in zwei Tranchen.
   Korpustyp: EU
Prověřování kapacity a výpočet jejího nárůstu
Prüfung der Kapazität und Berechnung der Kapazitätssteigerung
   Korpustyp: EU
Nebyl předložen důkaz o celkovém nárůstu úmrtnosti .
Es gab keine Hinweise auf eine übermäßige Gesamtmortalität .
   Korpustyp: Fachtext
šéf přepravy Kyle mluvil o nárůstu energie.
Besser als unsere. Aber es ist nicht leicht.
   Korpustyp: Untertitel
o nárůstu cen a ochraně spotřebitelů
zum Preisanstieg und zum Verbraucherschutz
   Korpustyp: EU DCEP
Nepovede to k ještě výraznějšímu nárůstu byrokracie?
Wird dies nicht sogar zu noch mehr bürokratischem Aufwand führen?
   Korpustyp: EU DCEP
Nepovede to k ještě výraznějšímu nárůstu byrokracie?
Würde dies nicht sogar zu noch mehr bürokratischem Aufwand führen?
   Korpustyp: EU DCEP
Boj proti nárůstu extremismu v Evropě
Den angenommenen Text des EP finden Sie hier.
   Korpustyp: EU DCEP
Mělo by se předejít dalšímu nárůstu byrokracie.
Bürokratieaufbau ist zu vermeiden.
   Korpustyp: EU DCEP
Kontrola nárůstu tlaku a/nebo pozitivního přítoku:
Prüfung des Druckaufbaus und/oder positiver Flusstest:
   Korpustyp: EU
k významnému nárůstu dietárního příjmu kadmia.
Über Nahrungsmittel würde deutlich mehr Cadmium aufgenommen.
   Korpustyp: EU
Obalová křivka pro zkoušku odstředivého nárůstu
Umrisslinie für die Prüfung der dynamischen Ausdehnung
   Korpustyp: EU
Vzhledem k nárůstu veganů je to dobře.
Das ist eine gute Sache, da der Trend zur veganen Ernährung geht.
   Korpustyp: Untertitel
- Val'eris, nevíte něco o nárůstu radiace?
Valeris wissen Sie etwas über einen Strahlungswelle?
   Korpustyp: Untertitel
Mluvím tady o 100% nárůstu prodejů.
Ich spreche von 100 % Umsatz-Steigerung.
   Korpustyp: Untertitel
Na měření nárůstu potřebuješ počáteční hodnoty.
Aber wir haben nur ein Nachher.
   Korpustyp: Untertitel
Je začátkem dalšího nárůstu soupeření s ostatními imperialistickými jádry.
Er steht für eine neue Eskalation im Wettbewerb mit anderen imperialistischen Zentren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Přesto jsme svědky nárůstu chudoby na celosvětové úrovni.
Dennoch beobachten wir auf globaler Ebene zunehmende Armut.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pro řešení četných příčin nárůstu cen je zapotřebí balíček opatření.
Um den vielfältigen Ursachen der Preissteigerung zu begegnen, ist ein Paket von Maßnahmen notwendig.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To může vést k nárůstu problému dětí ulice.
Das kann zu einer Verschlechterung des Problems der Straßenkinder führen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Měli bychom jednat o rozsáhlých úsporách, nikoliv o nárůstu.
Wir sollten über massive Einsparungen statt über eine Aufstockung reden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V průběhu období šetření došlo k nárůstu objemu výroby.
Die Produktion stieg im UZ.
   Korpustyp: EU
Měření probíhá v pásmu kolísání nárůstu zpomalení (viz obrázek 3).
Die Messung muss innerhalb des Variationsbereichs der Verzögerungssteigerung liegen (siehe Abbildung 3).
   Korpustyp: EU
Během posuzovaného období došlo k obrovskému 596 % nárůstu čínského dovozu.
Die chinesischen Einfuhren stiegen mit einem Plus von 596 % im Bezugszeitraum massiv an.
   Korpustyp: EU
Podíl nárůstu kapacity ve srovnání s trhem EHP
Anteil der Kapazitätssteigerung am EWR-Markt
   Korpustyp: EU
0,1 %-bodu nárůstu účinnosti na každý stupeň pod 15 °C.
Heraufsetzung des Wirkungsgrades um 0,1 Prozentpunkte für jedes Grad Celsius unter 15 °C.
   Korpustyp: EU
0,1 %-bodu nárůstu účinnosti na každý stupeň pod 15 oC.
Heraufsetzung des Wirkungsgrades um 0,1 Prozentpunkte für jedes Grad Celsius unter 15 oC.
   Korpustyp: EU
Předložené údaje svědčí o pravděpodobnosti celkového nárůstu nákladů.
Die übermittelten Daten zeigen, dass es wahrscheinlich zu einem Gesamtanstieg der Kosten kommen wird.
   Korpustyp: EU
Ale jakákoli kontrola tohoto nárůstu dopravy zcela chybí!
Dabei wird eine solche Vergrößerung des Verkehrs überhaupt nicht überprüft!
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Poslední dobou došlo k poměrně velkému nárůstu požárů.
Zuletzt gab es ziemlich viele Feuer.
   Korpustyp: Untertitel
Celkově došlo pouze k malému nárůstu počtu nežádoucích účinků .
Insgesamt nahm die Häufigkeit der Nebenwirkungen geringfügig zu .
   Korpustyp: Fachtext
- Došlo k nárůstu v gravimetrickém poli červí díry.
Was ist passiert? - Das Wurmlochfeld steigt an.
   Korpustyp: Untertitel
Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu cen a ochraně spotřebitelů
Entschließung des Europäischen Parlaments zum Preisanstieg und zum Verbraucherschutz
   Korpustyp: EU DCEP
Rovněž vyjádřili obavy z nárůstu nacionalistických tendencí v Evropě.
"Dies setzt Maßstäbe für jede nachfolgende Präsidentschaft.
   Korpustyp: EU DCEP
o nárůstu cen a ochraně spotřebitelů ( B6-0401/2007 )
zum Preisanstieg und zum Verbraucherschutz ( B6-0401/2007 )
   Korpustyp: EU DCEP
Jednali společně o nárůstu cen potravin na světových trzích.
Dabei war auch die aktuelle Nahrungsmittelkrise Thema, zu der wir Sachs vor der Sitzung befragt haben.
   Korpustyp: EU DCEP
Guvernér ECB varuje před dopady nárůstu cen ropy
EZB-Präsident warnt vor Folgen des hohen Ölpreises
   Korpustyp: EU DCEP
Rozprava o nárůstu rasistických útoků a násilí proti homosexuálům
Auch müssten die Mitgliedstaaten die Antidiskriminierungsrichtlinie vollständig umsetzen.
   Korpustyp: EU DCEP
První spočívá v nebývalém nárůstu těžení z minulosti.
Zwei Muster sind zu erkennen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
V období šetření došlo opět k mírnému nárůstu spotřeby.
Im UZ stieg der Verbrauch erneut leicht an.
   Korpustyp: EU
Během posuzovaného období došlo k 596 % nárůstu čínského dovozu.
Die chinesischen Einfuhren stiegen im Bezugszeitraum um 596 % an.
   Korpustyp: EU
K hlavnímu nárůstu došlo v roce 2003 (+ 13 %).
Der Hauptanstieg erfolgte 2003 (+ 13 %).
   Korpustyp: EU
t doba od začátku nárůstu teploty nádrže v minutách.
t Zeit vom Beginn der Erwärmung des Kraftstoffbehälters in Minuten.
   Korpustyp: EU
Hrubá provozní ztráta („cash drain“) bez účinku nárůstu produktivity
Bruttobetriebsverlust („Cash Drain“) ohne Berücksichtigung der Produktivitätssteigerungen
   Korpustyp: EU
Z tohoto nárůstu spotřeby však bohužel těžily pouze dovozy.
Leider profitierten nur die Einfuhren von diesem Nachfrageanstieg.
   Korpustyp: EU
Omezení nárůstu koncentrace CO a tím odstávek elektrostatických odlučovačů
Vermeidung von CO-Trips, um die Stillstandszeiten des Elektrofilters zu reduzieren
   Korpustyp: EU
t doba od začátku nárůstu teploty nádrže v minutách.
t Zeit vom Beginn der Erwärmung des Kraftstofftanks in Minuten.
   Korpustyp: EU
A pokud bude muset, zhroutí se díky nárůstu mezd.
Wird sie dazu gezwungen, bricht sie unter der Last der Löhne zusammen.
   Korpustyp: Untertitel
V červí díře došlo k prudkému nárůstu neutrin.
Ich empfange eine Neutrino-Welle aus dem Wurmloch.
   Korpustyp: Untertitel
Můžeme čelit masivnímu nárůstu populace v celé zvířecí říši.
Wir könnten einer massiven Explosion der Population im gesamten Tierreich gegenüberstehen.
   Korpustyp: Untertitel
vzhledem k tomu, že někteří chovatelé hospodářských zvířat nyní kvůli nárůstu cen obilovin čelí značnému nárůstu cen kupovaných krmiv,
in der Erwägung, dass nun angesichts der gestiegenen Getreidepreise bestimmte Viehzüchter mit erheblich höheren Kosten für den Erwerb von Tierfutter konfrontiert sind,
   Korpustyp: EU DCEP
Od počátku roku 2003 došlo k nebývalému nárůstu poptávky po transformátorech, což vedlo k odpovídajícímu nárůstu poptávky po dotčeném výrobku a ke zvyšování cen.
Ab Anfang 2003 nahm die Nachfrage nach Transformatoren in noch nie dagewesener Weise zu, so dass die Nachfrage nach der betroffenen Ware und die Preise ebenfalls anstiegen.
   Korpustyp: EU
Vyzývá k nárůstu státního terorismu a potlačování demokratických svobod ve jménu boje proti terorismu a radikalizaci.
wird im Namen des Kampfes gegen Terror und Radikalisierung ein erhöhter Staatsterrorismus und eine Beschneidung der demokratischen Rechte gefordert.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V té době došlo k obrovskému nárůstu případů fúzí, restrukturalizace a přemístění podniků.
Im gleichen Zeitraum explodierte die Zahl der Fusionen, Umstrukturierungen und Standortverlagerungen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Zatímco většina společnosti v EU rychle stárne, u Romů dochází k rychlému nárůstu počtu obyvatel.
- Während die Mehrheitsgesellschaft in der EU rapide altert, verzeichnen die Roma einen raschen Bevölkerungsanstieg.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Na příkladu Srbska se ukázalo, že to vedlo k velkému nárůstu žadatelů o azyl.
Wir haben am Beispiel Serbiens erlebt, dass es zu einem großen Zuzug von Asylbewerbern kam.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ochrana spotřebitele může odstranit nežádoucí praktiky a předcházet nárůstu nerovnováhy, která vede k vážným konfliktům.
Der Verbraucherschutz kann unerwünschte Praktiken beseitigen und die Kumulierung von Ungleichgewichten verhindern, die zu größeren Konflikten führen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Žádný skutečný volný trh, pane Tajani, nebude a každé omezení navíc vede k nárůstu dopravy.
Es wird keinen richtigen freien Markt geben, Herr Tajani, und das solange jede Beschränkung zu mehr Transportbewegung führt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Domnívám se, že hlavními oběťmi ohromného nárůstu cen zemědělských surovin jsou evropští spotřebitelé a zemědělci.
Meiner Ansicht nach sind die europäischen Verbraucher und Landwirte die Hauptopfer der massiven Preissteigerungen bei landwirtschaftlichen Rohstoffen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nedostatek dárců vyústil do obrovského nárůstu turismu z důvodu transplantace v rozvojových zemích světa.
Der Mangel an Spendern hat dazu geführt, dass der Transplantationstourismus in Entwicklungsländer weltweit sprunghaft angestiegen ist.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Co se týče plateb, míra jejich nárůstu je vyšší a to je také rozumné.
Was die Zahlungen angeht, liegt die Steigerungsrate höher und auch das ist vernünftig.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
písemně. - (PL) Hlasoval jsem pro usnesení o nárůstu cen potravin v Evropské unii a rozvojových zemích.
schriftlich. - (PL) Ich habe für den Entschließungsantrag zum Preisanstieg bei Lebensmitteln in der Europäischen Union und in den Entwicklungsländern gestimmt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Kvůli dramatickému nárůstu cen, zejména u základních obilovin, hrozí hlad milionům lidí.
Der spektakuläre Preisanstieg, insbesondere bei den Hauptgetreidearten, beschwört die Gefahr herauf, dass Millionen von Menschen Hunger leiden müssen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Podíl rozpočtu přidělený dopravě rozhodně stoupl - ale to je samozřejmě zejména díky nárůstu v programu Galileo.
Dasselbe zeichnet sich meines Erachtens auch am Haushalt ab, der für den Verkehr zur Verfügung steht. Der Anteil des Verkehrs am Haushalt ist ja zweifellos gewachsen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To vedlo na nárůstu zisku z 19 % v roce 2006 na 26 % v roce 2007.
Dadurch erhöhte sich der Gewinn von 19 % 2006 auf 26 % im Jahr 2007.
   Korpustyp: EU
Z rezervy AOR se obecně hradí rovněž mimořádné výdaje, pokud došlo k nárůstu cen.
Schließlich werden aus der AOR im Allgemeinen die zusätzlichen Kosten infolge von Preissteigerungen beglichen.
   Korpustyp: EU
V roce 2007 a v prvním pololetí roku 2008 však došlo k mírnému nárůstu spotřeby.
Im Jahr 2007 und im ersten Halbjahr 2008 war der Verbrauch jedoch leicht angestiegen.
   Korpustyp: EU
Hodnocení nárůstu hodnoty pozemku vyplývající ze sanace musí být provedeno nezávislým odborníkem.
Bewertungen der Steigerung des Grundstückswerts infolge einer Sanierung müssen von einem unabhängigen Sachverständigen vorgenommen werden.
   Korpustyp: EU
V tomtéž období vedl tento vývoj k nárůstu podílu na volném trhu o 36 %.
Damit erhöhte sich der Anteil am freien Markt im selben Zeitraum um 36 %.
   Korpustyp: EU
Celkově došlo mezi rokem 2004 a obdobím přezkumného šetření k nárůstu o 57 %.
Insgesamt erhöhten sie sich zwischen 2004 und dem UZÜ um 57 %.
   Korpustyp: EU
Je jasné, že výrobní odvětví Společenství nedokázalo využít významného nárůstu spotřeby ve Společenství.
Der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft war eindeutig nicht in der Lage, von der beträchtlichen Steigerung des Verbrauchs in der Gemeinschaft zu profitieren.
   Korpustyp: EU
Jeden dovozce uvedl, že uložení antidumpingových cel by vedlo k výraznému nárůstu cen dotčeného výrobku.
Ein Einführer bemerkte, die Einführung von Antidumpingzöllen habe zu beträchtlichen Preissteigerungen bei der betroffenen Ware geführt.
   Korpustyp: EU
Zrušení směrnic by nemělo vést k novým překážkám volného pohybu zboží ani k nárůstu administrativní zátěže.
Die Aufhebung der Richtlinien sollte zu keinerlei neuen Hemmnissen für den freien Warenverkehr und zu keinem zusätzlichen Verwaltungsaufwand führen.
   Korpustyp: EU
Cílem je vyhnout se nárůstu složitosti a pracovní zátěže, což by mohlo odrazovat od účasti,
Hierdurch sollen eine immer größere Komplexität und eine immer höherer Arbeitsaufwand vermieden werden, aufgrund deren auf eine Mitwirkung verzichtet werden könnte.
   Korpustyp: EU
Do jaké míry se zohledňují výhody plynoucí z možného nárůstu kapacity a z druhotné doplňkové výroby?
In welchem Umfang werden Vorteile berücksichtigt, die sich aus einer möglichen Kapazitätserhöhung und aus einer Zusatzproduktion ergeben?
   Korpustyp: EU
V jakém rozsahu byly zohledněny možné výhody plynoucí z nárůstu kapacity a druhotné doplňkové výroby?
In welchem Umfang werden Vorteile berücksichtigt, die sich aus einer möglichen Kapazitätserhöhung und aus einer Zusatzproduktion ergeben?
   Korpustyp: EU
Úměrně k nárůstu výše závazku byla hypotéka rozšiřována na nová aktiva s cílem zabezpečit nové pohledávky.
Als die Schulden weiter wuchsen, wurden weitere Vermögenswerte in die Hypothek einbezogen, um die neuen Verbindlichkeiten abzudecken.
   Korpustyp: EU
Rovněž je pravděpodobné, že při absenci opatření by došlo k významnému nárůstu dovozu za dumpingové ceny.
Ferner dürfte das Volumen der gedumpten Einfuhren ohne Maßnahmen erheblich zunehmen.
   Korpustyp: EU
Odhady nákladů musí odrážet očekávání nárůstu efektivity poskytovatele SOHZ během doby pověření.
In die Kostenschätzung müssen die während der Dauer des Betrauungszeitraums zu erwartenden Effizienzgewinne des Erbringers der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse einfließen.
   Korpustyp: EU
Ceny ve Společenství se výrazně zvýšily z důvodu drastického nárůstu vstupních nákladů (plyn).
Die Preise stiegen in der Gemeinschaft beträchtlich an, weil sich die Input-Kosten (Gas) drastisch erhöhten.
   Korpustyp: EU
Tuto rostoucí tendenci je však nutné sledovat v kontextu výrazného nárůstu výrobních nákladů v témže období.
Dieser Aufwärtstrend muss jedoch im Zusammenhang mit einem starken Kostenanstieg in der Produktion gesehen werden, der im selben Zeitraum stattfand.
   Korpustyp: EU
Během posuzovaného období samostatně nedošlo k podstatnému nárůstu podílu na trhu žádné z výše uvedených zemí.
Keines der vorstehend genannten Länder konnte seinen Marktanteil im Bezugszeitraum nennenswert vergrößern.
   Korpustyp: EU
Při 10,3 % nárůstu spotřeby klesly prodeje producentů Společenství o 1,6 %. Dolů šel i jejich tržní podíl.
Während der Verbrauch um 10,3 % stieg, fielen die Verkäufe der Gemeinschaftshersteller um 1,6 %, und sie verloren Marktanteile.
   Korpustyp: EU
ceny (tzn. pokles cen nebo zabránění nárůstu cen, k němuž by normálně došlo),
Preise (d. h. Preisrückgang oder Verhinderung eines Preisanstiegs, der normalerweise eingetreten wäre),
   Korpustyp: EU
Doba trvání Δtje čas nárůstu, který nesmí překročit hodnotu 0,5 s;
Für die Dauer Δt dürfen die Zeitschritte höchstens 0,5 s betragen;
   Korpustyp: EU
Jakákoliv změna rychlosti zkušebního bubnu nesmí v době nárůstu překročit hodnotu 1 km/h.
Innerhalb eines Zeitschritts darf sich die Geschwindigkeit der Testtrommel nicht um mehr als 1 km/h ändern.
   Korpustyp: EU
Jakmile již nedochází k dalšímu nárůstu nákladů, musí být daňové snížení zrušeno.
Hört die Mehrbelastung auf, so muss auch die Steuerherabsetzung ein Ende nehmen.
   Korpustyp: EU
Tlak vyvíjený poptávkou v průběhu celého posuzovaného období vedl k významnému nárůstu cen.
Der Nachfragedruck im gesamten Bezugszeitraum hatte einen erheblichen Preisanstieg zur Folge.
   Korpustyp: EU
Nic nenasvědčuje tomu, že se volné kapacity v Číně promítnou do nárůstu dovozu do Unie.
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kapazitätsreserven in China zu umfangreichen Einfuhren in die Union führen werden.
   Korpustyp: EU
Je tomu tak v důsledku nárůstu výroby léku k léčbě diabetu zejména v Indii.
Vor allem in Indien nimmt die Herstellung von Diabetes-Medikamenten nämlich zu.
   Korpustyp: EU
Výrobní odvětví Unie muselo snížit počet svých zaměstnanců, což vedlo k nárůstu produktivity na zaměstnance.
Der Wirtschaftszweig der Union musste Beschäftigung abbauen, was dazu führte, dass die Produktivität je Beschäftigten stieg.
   Korpustyp: EU
To by nemělo vést k přílišnému nárůstu administrativní zátěže pro malé a střední podniky.
Dies sollte nicht zu übermäßigem Verwaltungsaufwand für kleine und mittlere Unternehmen führen.
   Korpustyp: EU
z určení nárůstu emisí usouvztažněním vstupních a výstupních údajů počítače a specifických emisí zkušebního cyklu;
Meldung erhöhter Emissionen auf der Grundlage eines Vergleichs der Ein- und Ausgabedaten des Rechners mit den spezifischen Werten des Prüfzyklus;
   Korpustyp: EU
I při nárůstu spotřeby o 9 % byla výroba mezi rokem 2009 a obdobím šetření poměrně stabilní.
Trotz eines Verbrauchszuwachses um 9 % blieb die Produktion zwischen 2009 und dem UZ quasi unverändert.
   Korpustyp: EU
V posledních deseti letech došlo k dramatickému nárůstu objemu těchto derivátů.
Dieses Volumen ist im letzten Jahrzehnt dramatisch angestiegen.
   Korpustyp: EU DCEP