linguatools-Logo
260 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Ermittlung onderzoek
[Weiteres]
Ermittlung Vaststellen

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


behördliche Ermittlung administratief onderzoek 7
strafrechtliche Ermittlung strafrechtelijk onderzoek 4 justitieel onderzoek
gerechtelijk onderzoek
verdeckte Ermittlung infiltratie
Ermittlung der Strahlenexposition evaluatie van de blootstelling
blootstellingsbeoordeling
bepaling van de blootstelling
gemeinsamer Ermittlungs- und Strafverfolgungsraum gemeenschappelijke opsporings- en vervolgingsruimte
Ermittlung des Zollwerts bepalen van de douanewaarden
vaststellen van de douanewaarde
vaststelling van de douanewaarde
Ermittlung vom Amts wegen ambtshalve onderzoek
staatliche Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde Staatsbureau voor onderzoek en bescherming
SIPA
Ermittlung schädlicher Wirkungen gevarenbeoordeling
omschrijving van de gevaren
gevarenidentificatie
eine Ermittlung vornehmen een onderzoek instellen
Ermittlung des anzuwendenden Rechts aanwijzen van het toepasselijk recht
Ermittlung von Verstößen opsporen van inbreuken
Ermittlung eines Datensatzes recordzoekbewerking
Ermittlung des Oberschwingungsgehaltes directe bepaling van harmonische componenten
Ermittlung der konstanten Durchflußmenge evenwichtstijd
nachtraegliche Ermittlung des Nutzens achteraf vastgestelde voordelen
achteraf vastgestelde effecten
Ermittlung des Druckverlaufs lekinspectie op basis van drukverlies
Ermittlung der Nebenempfangsstellen meting van parasitaire responsie
Ermittlung des Herzminutenvolumens meting van het hartdebiet
Ermittlung des Preises waarde-onderzoek
Ermittlung des Sachverständigen deskundigenonderzoek
rechnerische Ermittlung des Ausfuhrpreises samenstelling van prijs bij uitvoer
Ermittlung der Erdmassen inhoudsberekening
Ermittlung des Wahlergebnisses telling van de stemmen
Ermittlung der Beeinträchtigungen evaluatie van degradaties
Ermittlung der Tonqualität evaluatie van geluidskwaliteit
Ermittlung der Taubheit aantoning van doofheid
Ermittlung der Kaufkraftparitäten opstelling van koopkrachtpariteiten
stufenweise Ermittlung der Kanalbreite graduele benadering van het kanaal
Ermittlung des Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten evenwichtspartitiemethode
Ermittlung der Exposition beoordeling van de blootstelling
Studie zur Ermittlung des Dosisbereichs dosisbereikstudie
Methode zur Ermittlung vorbildlicher Verfahren "BEST-procedure"

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Ermittlung

203 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Effizientere Ermittlung bei Straftaten.
De efficiëntie van misdaadonderzoeken verbeteren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge,
de methode om de voertuigen te traceren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Methode zur Ermittlung der Marktvergütungen
Methodiek om de marktprovisie te beoordelen
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Säure- oder Alkalireserve,
een evaluatie van de zure of alkalische reserve,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aufbau der Ermittlung des Schulungsbedarfs
Ontwikkeling van de analyse van de opleidingsbehoeften
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der geltenden funktionsspezifischen Anpassungen:
Bepaal welke mogelijkheidsaanpassingen van toepassing zijn:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aktualisierung der Ermittlung des Schulungsbedarfs
Bijwerking van de analyse van de opleidingsbehoeften
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge,
de methode om het voertuig te lokaliseren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Diese Ermittlung übernimmt die EU.
De Europese Unie zal deze taak op zich nemen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
PRÜFVERFAHREN FÜR DIE ERMITTLUNG DER REIFENABMESSUNGEN
METHODE VOOR HET METEN VAN BANDEN
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung potenziell der Geheimhaltung unterliegender FTE-Maßnahmen
In kaart brengen van OTO-acties die mogelijk gerubriceerd moeten worden
   Korpustyp: EU DGT-TM
Schritt 6: Ermittlung und Quanitifizierung der Kosten
Stap 6: Identificeer en kwalificeer kosten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge oder Motoren
methode om de voertuigen of motoren te lokaliseren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung und Einordnung von Systemrisiken nach Priorität;
het signaleren en prioriteren van systeemrisico’s;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Benchmark für den angemessenen Gewinn,
de interne kostentoerekening en regelingen inzake verrekeningsprijzen door te lichten, en
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkung-Beziehung
Evaluatie van de dosis-respons- (of concentratie-effect)relatie
   Korpustyp: EU DGT-TM
Anhang 6 — Prüfverfahren für die Ermittlung der Reifenabmessungen
Bijlage 6 — Methode voor het meten van banden
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ziel ist die Ermittlung einer quantitativen Konzentrations-Reaktionsbeziehung durch Regressionsanalyse.
Het is de bedoeling met behulp van regressieanalyse een kwantitatief verband tussen concentratie en respons te verkrijgen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
die Ermittlung und Verbreitung relevanter vorbildlicher Verfahren und Innovationen;
het opdoen en uitwisselen van ervaringen met goede en relevante praktijken en vernieuwingen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Spezielle Verfahren zur Ermittlung und Vermeidung von Interessenkonflikten.
specifieke procedures ter ondersteuning en voorkoming van belangenverstrengeling.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Plan zur marktbegleitenden Beobachtung zur Ermittlung chronischer Nebenwirkungen ist erforderlich.
Plan voor monitoring op chronische ongunstige gevolgen na het in de handel brengen is vereist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Entnahmestelle der Bohrkerne in der Prüfzone zur Ermittlung der Schallabsorption;
de plaatsen in de testzone waar de monsters voor het meten van de absorptie zijn genomen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des aus staatlichen Mitteln finanzierten selektiven Vorteils
De vraag of er sprake is van een met staatsmiddelen bekostigd selectief voordeel
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung von — insbesondere grenzüberschreitenden — Engpässen und fehlenden Verbindungsgliedern in Stromnetzen;
Het aangeven van de knelpunten en de ontbrekende schakels, met name grensoverschrijdend, binnen elektriciteitsnetten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Schritt 5: Monetarisierung der Nutzeffekte und Ermittlung der Begünstigten
Stap 5: Geef geldwaarde aan baten en identificeer begunstigden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für alle ausführenden Hersteller ohne MWB
Voor producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Nach dem Inverkehrbringen Überwachung zur Ermittlung chronischer Nebenwirkungen erforderlich
Monitoring op chronische nadelige effecten na het in het handel brengen is vereist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Für die Ermittlung der Ansprechverzögerung ist die Probenahmesonde der Bezugspunkt.
Voor de reactietijd is de bemonsteringssonde het referentiepunt;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Für die Ermittlung der Anstiegzeit ist die Probenahmesonde der Bezugspunkt.
Voor de stijgtijd is de bemonsteringssonde het referentiepunt;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Ermittlung durchschnittlicher Stückpreise ist daher nicht sinnvoll.
Daarom heeft de ontwikkeling van de gemiddelde prijzen per eenheid op zich geen betekenis.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verschiedene Methoden und Annahmen zur Ermittlung des Preises wurden geprüft.
Met het oog op de prijsbepaling werden verscheidene methoden en hypothesen overwogen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Es bestehen Verfahren zur Ermittlung und Auswahl ausreichend qualifizierter Prüfer.
Er bestaan procedures om geschikte bevoegde auditors te vinden en te selecteren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Beschreibung des Kodierungsverfahrens und der Validierungsverfahren zur Ermittlung von Kodierungsfehlern.
Er moet worden beschreven hoe de codering is uitgevoerd en welke valideringsprocedures worden toegepast om codeerfouten op te sporen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der für sicherheitsrelevante Aufgaben notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten;
een beschrijving van de kennis en de vaardigheden die vereist zijn voor veiligheidsgerelateerde taken;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Leistungsvergleiche zwischen den Ländern, Ermittlung, Verbreitung und Umsetzung bewährter Verfahren.
benchmarking van nationale prestaties en uitwerking, verspreiding en toepassing van goede werkwijzen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Grundsätze für die Ermittlung, Erläuterung und Präsentation von Risiken
Beginselen inzake de signalering, beschrijving en presentatie van risico’s
   Korpustyp: EU DGT-TM
sie nimmt die Ermittlung oder Nachforschung vor Ort selbst vor;
verrichten zij de inspectie of de behandeling ter plaatse zelf;
   Korpustyp: EU DGT-TM
„Füllstandsanzeiger“ ist eine Einrichtung zur Ermittlung des Flüssigkeitsstands im Behälter,
„Niveaumeter”: een inrichting waarmee het vloeistofpeil in de tank kan worden gecontroleerd.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Expositionsinformationen zur Ermittlung der erwarteten Umweltkonzentrationen PEClocal und PECregional
Blootstellingsinformatie voor de afleiding van de PEClocal en PECregional
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Methode zur Ermittlung der in Salzsäure löslichen Bestandteile wird durch die Methode zur Ermittlung der in Natronlauge unlöslichen Bestandteile ersetzt.
De methode met in zoutzuur onoplosbaar materiaal kan niet worden gebruikt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Darüber hinaus schließt sie gegebenenfalls eine Ermittlung der Dosis (Konzentration)/Wirkung-Beziehung und eine Ermittlung der Exposition sowie eine Risikocharakterisierung ein.
Zo nodig omvat de risicobeoordeling tevens een evaluatie van de dosis-respons- (of concentratie-effect)relatie, in combinatie met een evaluatie van de blootstelling en een karakterisering van het risico.
   Korpustyp: EU DGT-TM
über die Einsetzung einer Expertengruppe zur Ermittlung des Bedarfs der Politik an Kriminalitäts- und Strafverfolgungsdaten
tot oprichting van een deskundigengroep inzake de beleidsbehoeften op het gebied van criminaliteits- en strafrechtelijke gegevens
   Korpustyp: EU DGT-TM
„Messfelge“ die Felge, auf die ein Reifen zur Ermittlung der Abmessungen montiert wird;
„meetvelg”: de velg waarop een band wordt gemonteerd om de maten te meten;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein annehmbares Maß reduziert werden müssen;
het onderkennen van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moet worden;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für alle ausführenden Hersteller, denen keine MWB gewährt wurde
Voor producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Ermittlung der Abmessungen ist nach dem in Anhang VI dieser Regelung angegebenen Verfahren vorzunehmen.
De afmetingen van luchtbanden worden gemeten volgens de procedure in bijlage VI.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Unter diesen Umständen musste die bei der vorläufigen Ermittlung verwendete Gewinnspanne korrigiert werden.
Daarom moest de in het voorlopige stadium gebruikte winstmarge worden gecorrigeerd.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dokumentation des Verfahrens zur Ermittlung von Tätigkeitsdaten für die Anlage bzw. den Luftfahrzeugbetreiber und ihre Stoffströme;“;
documentatie over het proces van de verzameling van activiteitsgegevens voor de installatie of vliegtuigexploitant en de bronstromen daarvan;”;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Daher wird für die Ermittlung der LOEC/NOEC nicht derselbe Aufbau empfohlen wie für die Regressionsanalyse.
De aanbevolen opzet voor de raming van een LOEC/NOEC is daardoor niet dezelfde als de opzet die wordt aanbevolen voor regressieanalyse.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Sie bemüht sich um die Ermittlung von Synergien mit ergänzenden Gemeinschaftsprogrammen.
Zij zoekt naar synergieën met andere communautaire programma’s.
   Korpustyp: EU DGT-TM
22 nicht in die Stichprobe einbezogene Unternehmen stellten Anträge auf Ermittlung einer individuellen Dumpingspanne.
22 ondernemingen die niet in de steekproef waren opgenomen, dienden een verzoek in tot het instellen van een individuele dumpingmarge.
   Korpustyp: EU DGT-TM
dient der Ermittlung gefährdeter Plätze, wobei folgende Aspekte besonders berücksichtigt werden:
het aanwijzen van risicolocaties, op grond van:
   Korpustyp: EU DGT-TM
die Methoden zur Ermittlung des Grades der Erfüllung der in Ausführung befindlichen Verträge.
de methoden volgens welke het stadium van voltooiing van contracten in uitvoering is bepaald.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Entwicklung von Verfahren für die Ermittlung von Kontaktpersonen auf Reisen [Finanzierungsmechanismus: Workshops]
Ontwikkeling van procedures voor de reisgerelateerde tracering van contacten [Financieringsmechanisme: workshops]
   Korpustyp: EU DGT-TM
Förderung von Registern oder Registernetzen zur Ermittlung der Organempfänger, zur Überwachung ihrer Gesundheit und zur Ergebnisbewertung.
Bevordering van een register of netwerk van registers voor de follow-up van orgaanontvangers, monitoring van hun gezondheid en evaluatie van de resultaten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„Risikomanagement“ die systematische Ermittlung von Risiken und die Anwendung aller für die Risikobegrenzung erforderlichen Maßnahmen.
„risicobeheer”: het systematisch in kaart brengen van risico’s en het toepassen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico’s te beperken.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Angaben der Vertriebsgesellschaft waren mit den zur Ermittlung des Ausfuhrpreises herangezogenen statistischen Daten vereinbar.
Deze gegevens kwamen overeen met de gebruikte statistische gegevens.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Anhang C definiert die Bezugslinie und die Regeln zur Ermittlung der Fahrzeugbegrenzungslinie.
In bijlage C worden het referentieprofiel en de regels voor het maximale bouwprofiel voor de wagens gespecificeerd.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zur Ermittlung der Preisunterbietung wurden die Preisdaten für den UZ untersucht.
Om na te gaan of er sprake was van prijsonderbieding werden de gegevens over de prijzen in het onderzoektijdvak geanalyseerd.
   Korpustyp: EU DGT-TM
geeignet zur Ermittlung von Navigationsdaten bei Geschwindigkeiten größer als 600 m/s,
geschikt om navigatiegegevens te leveren bij snelheden boven 600 m/s;
   Korpustyp: EU DGT-TM
die Ermittlung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse und vorrangiger Vorhaben, einschließlich derjenigen von europäischem Interesse;
de aanduiding van projecten van gemeenschappelijk belang en de prioritaire projecten, waaronder begrepen de projecten van Europees belang;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zusätzliche Kriterien zur Ermittlung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse sind in Anhang II aufgeführt.
Bijlage II bevat aanvullende criteria voor de selectie van de projecten van gemeenschappelijk belang.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zusätzliche Kriterien zur Ermittlung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 2
Aanvullende criteria voor de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in artikel 6, lid 2
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung von — insbesondere grenzüberschreitenden — Engpässen und fehlenden Verbindungsgliedern in den Erdgasnetzen;
Het aangeven van de knelpunten en de ontbrekende schakels, met name grensoverschrijdend, binnen de aardgasnetten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
über die Anwendung des Verfahrens für die Ermittlung nach Artikel 5 Absatz 3;
over de toepassing van de inventarisatieprocedure krachtens artikel 5, lid 3;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das Vorgehen zur Ermittlung gefährlicher Stoffe wird im Rahmen des Managementsystems dokumentiert.
De procedure voor het herkennen van gevaarlijke stoffen moet worden gedocumenteerd binnen het beheersysteem.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das Vorgehen zur Ermittlung gefährlicher Stoffe wird im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems dokumentiert.
De procedure voor het herkennen van gevaarlijke stoffen moet worden gedocumenteerd binnen het kwaliteitsbeheersysteem.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die ausführenden Hersteller, denen eine MWB gewährt wurde
Voor producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Auch diese Verkäufe wurden bei der Ermittlung des Normalwerts nicht berücksichtigt.
Ook met deze verkoop werd bij de dumpingberekening geen rekening gehouden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
kollektiven und individuellen Rückmeldung an die Flugbesatzung sowie zur Ermittlung des Nachschulungsbedarfs und
individuele en collectieve feedback te geven aan de bemanningsleden, en als basis voor de heropleiding te dienen en
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die ausführenden Hersteller, denen eine MWB gewährt wurde
Voor producenten/exporteurs die als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die ausführenden Hersteller, denen keine MWB gewährt wurde
Voor producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zur Ermittlung der Einfuhrmengen aus den betroffenen und Drittländern wurden folgende Quellen herangezogen:
Voor de invoer uit de betrokken landen en uit derde landen werden de volgende bronnen geraadpleegd:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Daher wurde den IE-Antragstellern mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine individuelle Ermittlung zurückgewiesen wurde.
Bijgevolg zijn de aanvragers ervan op de hoogte gesteld dat hun IO-aanvraag werd verworpen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die ausführenden Hersteller, denen eine MWB gewährt wurde
Voor medewerkende ondernemingen die als marktgericht bedrijf werden beschouwd
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung möglicher Komponenten, des Anwendungsbereichs sowie der Auswirkungen eines Vertrags über den Waffenhandel und
eventuele elementen, de reikwijdte en de gevolgen van een wapenhandelsverdrag in kaart te brengen, en
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung möglicher Komponenten, des Anwendungsbereichs und der Folgen eines Vertrags über den Waffenhandel und
eventuele elementen, de reikwijdte en de gevolgen van een wapenhandelsverdrag in kaart te brengen, en
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das Kreditinstitut verfügt über entsprechende Erfahrungen mit der Nutzung von Modellen zur Ermittlung der CCR-Verteilung.
De kredietinstelling heeft bewezen ervaring met het gebruik van modellen waaruit een verdeling van CCR-posities resulteert.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Unter seiner Verantwortung und unter Federführung des Vorsitzes unterstützt er diesen bei der Ermittlung von Lösungen.
Onder verantwoordelijkheid en leiding van het voorzitterschap verleent het secretariaat-generaal het voorzitterschap assistentie bij het zoeken naar oplossingen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung, die für sicherheitsrelevante Aufgaben entsprechend der jeweiligen Verantwortlichkeiten erforderlich sind;
de kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de uitoefening van aan de verantwoordelijkheden aangepaste veiligheidstaken;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Diese Ermittlung ergab, dass der Eigenverbrauch im Bezugszeitraum um 12 % stieg.
Daaruit bleek dat het verbruik voor intern gebruik in de beoordelingsperiode met 12 % was gestegen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Sie wurde als zuverlässige Methode zur Ermittlung von Daten über die betroffene Ware erachtet.
Deze methode bleek betrouwbaar voor het verkrijgen van gegevens betreffende het betrokken product.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Es erfordert die Ermittlung des Wasser- und des Proteingehalts von Proben homogenisierter Geflügelschlachtkörper.
Hierbij worden het water- en het eiwitgehalte bepaald van monsters gehomogeniseerde karkassen van die soorten pluimvee.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Während des Berichtsjahres zur Ermittlung illegaler Sendungen mit Fleisch- und Milcherzeugnissen zum persönlichen Verbrauch angewandte Verfahren
Tijdens het verslagjaar gehanteerde methoden om illegale persoonlijke postzendingen vlees en melk op te sporen
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als Hinweis dienende Aufstellung personenbezogener Daten zum Zweck der Ermittlung von Kontaktpersonen
Indicatieve lijst van persoonsgegevens voor de tracering van contacten
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die ausführenden Hersteller, denen eine MWB gewährt wurde
Voor producenten/exporteurs die als marktgericht bedrijf zijn behandeld
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für alle ausführenden Hersteller, denen keine MWB gewährt wurde
Voor alle producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf zijn behandeld
   Korpustyp: EU DGT-TM
Daher sollte die Produktion dieses Herstellers bei der Ermittlung der Gemeinschaftsproduktion berücksichtigt werden.
Derhalve wordt geoordeeld dat de productie van die producent tot de EU-productie moet worden gerekend.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für die Hersteller, denen eine MWB gewährt wurde
Voor producenten die als marktgericht bedrijf werden behandeld
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung des Normalwerts für alle Hersteller, denen keine MWB gewährt wurde
Voor medewerkende producenten die niet als marktgericht bedrijf werden behandeld
   Korpustyp: EU DGT-TM
ökonomische Analyse zur Ermittlung von Kosten und Nutzen der Beseitigung von Benachteiligungen in der Gesundheitsversorgung.
economische analyse voor de kwantificering van de kosten en baten van de aanpak van ongelijkheden op het gebied van de gezondheidszorg.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zur Ermittlung dieses normalen Abschreibungszeitraums wurde der gewogene Durchschnitt der Abschreibungszeiträume aller kooperierenden Ausführer berechnet.
Als normale afschrijvingstermijn werd het gewogen gemiddelde genomen van de afschrijvingstermijnen van alle medewerkende exporteurs.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zur Ermittlung des sichtbaren Gemeinschaftsverbrauchs der betroffenen Ware und der gleichartigen Ware addierte die Kommission
Het zichtbare verbruik van het betrokken product in de Europese Gemeenschap werd berekend door samenvoeging van:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Es müssen Verfahren zur Ermittlung und Verhütung von Interessenskonflikten in Kraft sein.
zorgen voor procedures om belangenverstrengeling aan te tonen en te voorkomen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Studien zur Ermittlung des Dosisbereichs mit akuter Wirkung, Tests auf chronische Toxizität/Karzinogenität mit nichtletalen Endpunkten;
Dosisbereikstudies naar de acute, chronische toxiciteit/carcinogeniteittest, met niet-terminale eindpunten;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Ermittlung der Nettokapitalrendite erfolgte anhand der von den fünf Unternehmen übermittelten Informationen.
Het rendement van het nettovermogen werd gebaseerd op gegevens die vijf van de zes klagende EG-producenten hebben verstrekt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Ermittlung der Anlagenwerte erfolgte anhand von drei Kriterien, von denen eines der Wiederbeschaffungswert war.
Hierbij werden drie basiscriteria gehanteerd, waaronder de vervangingswaarden van de activa.
   Korpustyp: EU DGT-TM
‚Risikomanagement‘: die systematische Ermittlung der Risiken und Durchführung aller zur Begrenzung der Risiken erforderlichen Maßnahmen.
„risicobeheer”: het systematisch in kaart brengen van risico's en het toepassen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico's te beperken.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zur Ermittlung der Rentabilität wurden ohnehin nur Angaben über die Gemeinschaftsverkäufe herangezogen.
De winstcijfers hebben overigens uitsluitend betrekking op de verkoop in de Gemeenschap.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der unmittelbar produktiven Arbeitsstunden der Arbeitnehmer der HSY-Subunternehmer (= C durch D)
Raming van de directe productieve manuren van werknemers van de onderaannemers die door HSY zijn ingehuurd (= C gedeeld door D)
   Korpustyp: EU DGT-TM