linguatools-Logo
72 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[VERB]
bakken backen
[NOMEN]
bakken Härten
Erhitzen
Einbrennen
Vulkanisieren
Kondensieren
Brennen
backen
Balligwerden
[Weiteres]
bakken braten
zusammenballen
zusammenbacken

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

bakken Behälter 7 Wannen 5 Gefäße 4 Prüfgefäße 4 Gefäßen 4 Kästen 4 Kübeln 5 Kisten 4 kochen
machen
Tonnen
machen
kochen

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


liggend bakken liegender Brand
gekoppelde bakken zusammengekoppelte Prahme
vervorming tijdens bakken Verziehen im Feuer
Brandverzug
uitzetting tijdens bakken Wachsen im Brand
aanhoudtraject bij bakken Brennbereich
in een keer bakken Einmalbrand
Einbrandverfahren
hulpmiddel bij het bakken Backmittel
Backhilfsmittel
bakken van kerns einen Kern härten
achterhefmast voor grote bakken Heck-Hubstapler mit Großbütte
storten met bakken Versenken von Prahmen aus
bakken en extruderen van afval Anlagen zum Backen und Extrudieren

47 weitere Verwendungsbeispiele mit "bakken"

76 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen
Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bakken voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren
Taschen für pathologische Chirurgie-Instrumente oder Zubehör
   Korpustyp: EU DGT-TM
Passende bakken voor gescheiden afval moeten net zo gemakkelijk bereikbaar zijn als de bakken voor restafval.
Container für die Trennung von Abfällen dürfen nicht schwerer erreichbar sein als normale Abfallbehälter.
   Korpustyp: EU DGT-TM
vervoermiddelen en bakken daarvoor, uit mandenmakerswerk (hoofdstuk 87);
Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten, aus Korbgeflecht (Kapitel 87);
   Korpustyp: EU DGT-TM
AANBRENGEN VAN NUMMER EN AANVULLENDE LETTERS OP BAKKEN
KENNZEICHNUNG DER WAGEN MIT IHRER NUMMER UND DEN ENTSPRECHENDEN KENNBUCHSTABEN
   Korpustyp: EU DGT-TM
Van waterbaden en -bakken maken zij veelvuldig gebruik.
Wasserbäder und -schüsseln werden von Frettchen ausgiebig genutzt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor de start van de depuratiefase worden de vissen naar schone bakken overgebracht.
Vor Beginn der Ausscheidungsphase werden die Fische in saubere Behältnisse umgesetzt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Terugslagkleppen voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen
Rückschlagklappen und -ventile für Rohr- oder Schlauchleitungen usw.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Emmers, bakken, grijpemmers, ..., voor machines van GS 8426, 8429 en 8430
Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen für Krane, Bagger usw.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Producten op transportbanden en in liften en bakken worden beschermd tegen incidentele verontreiniging.
Erzeugnisse in Förderanlagen, Aufzügen oder Behältern sind vor Zufallskontamination zu schützen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In de bakken moet een temperatuur van 25 ± 2 oC worden gehandhaafd.
Die Temperatur in den Hälterungsbehältern sollte bei 25 ± 2 oC gehalten werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen, voor hijskranen, excavateurs (emmergravers) en dergelijke
Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen für Krane, Bagger usw.
   Korpustyp: EU DGT-TM
CPA 28.22.20: Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen, voor hijskranen, excavateurs (emmergravers) en dergelijke
CPA 28.22.20: Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen für Krane, Bagger usw.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De containers voor gescheiden afval mogen niet moeilijker bereikbaar zijn dan de bakken voor restafval.
Container für die Abfalltrennung dürfen nicht schwerer erreichbar sein als normale Abfallbehälter.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Emmers, bakken, grijpemmers, ..., voor machines van GS 84[.26+ .29+ .30]
Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen für Krane, Bagger usw.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Er worden toereikende maatregelen getroffen om de condensvorming in bakken en liften of op transportbanden zoveel mogelijk te beperken.
Es sind ausreichende Maßnahmen zu treffen, um die Kondensierung innerhalb von Behältern, Förderanlagen oder Aufzügen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Vijf tot tien vrouwtjes- en mannetjesvissen worden minimaal twee weken voor het geplande kuitschieten in aparte bakken ondergebracht.
5 bis 10 Männchen und Weibchen werden mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten Laichen einzeln gehalten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„batterijpak”: een enkel mechanisch samenstel, bestaande uit batterijmodules en frames of bakken om die in vast te houden.
„Batteriesatz“ eine einzelne mechanische verbundene Einheit, die aus Batterieeinheiten und Batteriegestellen oder -schalen besteht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen voor machines en toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 en 8430
Eimer, Kübel, Schaufeln, Löffel, Greifer und Zangen, für Maschinen, Apparate und Geräte der Pos. 8426, 8429 oder 8430
   Korpustyp: EU DGT-TM
de concentratie van de teststof in de bakken is gedurende de opnamefase nooit meer dan 20 % hoger of lager dan het gemiddelde van de gemeten waarden;
die Konzentration der Prüfsubstanz in den Kammern liegt zwischen ± 20 % der während der Aufnahmephase gemessenen Durchschnittswerte;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Er kunnen normale, uit een chemisch inert materiaal vervaardigde rechthoekige of cilindervormige bakken worden gebruikt die voldoende ruimte bieden, gegeven de beoogde populatiedichtheid (aantal vissen per liter water).
Es können rechteckige oder zylindrische Standardbehälter aus chemisch inertem Material, die ein dem Besatz entsprechendes Fassungsvermögen haben, verwendet werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In de loop van de test moeten het gehalte aan opgeloste zuurstof, TOC, pH en temperatuur in alle bakken worden gemeten.
Während des Tests sollten der gelöste Sauerstoff, der TOC, der pH-Wert und die Temperatur in allen Behältnissen gemessen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De totale hardheid en, voorzover relevant, het zoutgehalte moeten worden gemeten in de bakken met de controlegroepen en in een bak met de hoogste teststofconcentratie.
Die Gesamthärte und gegebenenfalls die Salinität sollten in den Kontrolllösungen und in einem Behältnis mit höherer (oder höchster) Konzentration gemessen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
bakken van chemisch inert materiaal met een inhoud die geschikt is voor de aanbevolen densiteit en bezettingsgraad (zie punt 1.8.5 en aanhangsel 1);
Behältnisse aus chemisch inertem Material und mit einem dem empfohlenen Besatz und der Besatzdichte entsprechenden Fassungsvermögen (siehe Abschnitt 1.8.5 und Anlage 1);
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ten minste één keer per week dient water om te baden beschikbaar te worden gesteld in ondiepe bakken waarin het water 0,5 tot 1 cm hoog staat.
Mindestens einmal pro Woche sollte Wasser zum Baden in flachen, ca. 0,5 bis 1 cm hoch gefüllten Behältern bereitgestellt werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Afschrijving van gebouwen, vaste constructies (met inbegrip van kassen en bakken) en cultuurtechnische verbeteringen in eigendom van het bedrijfshoofd, ongeacht de exploitatievorm van de grond.
Abschreibung von Betriebsgebäuden, festen Anlagen (einschließlich Gewächshäusern und Gartenbaukästen) und Bodenverbesserungen, die dem Betriebsinhaber gehören, unabhängig von den Besitzverhältnissen am Land.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verwerkte dierlijke eiwitten moeten worden verpakt en opgeslagen in nieuwe of gesteriliseerde zakken of worden opgeslagen in adequate bakken voor bulkgoederen of in opslagloodsen.
Verarbeitetes tierisches Protein ist in neuen oder sterilisierten Säcken zu verpacken und zu lagern oder in geeigneten Massengutbehältern oder in Lagerschuppen zu lagern.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aanbevolen wordt, visbakken en bakken voor andere waterdieren van een alarmsysteem te voorzien voor het geval de water- of luchttoevoer uitvalt.
Bei Aquarien für Fische oder andere Wassertiere werden Alarmsysteme für den Ausfall der Wasser- oder Luftversorgung empfohlen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Er moeten vetscheiders worden geïnstalleerd, en voor bakken en frituren gebruikte vetten en oliën moeten op passende wijze worden verzameld en verwijderd (2 punten).
Es sind Fettabscheider einzubauen, Brat- und Frittierfette bzw. -őle sind zu sammeln und auf geeignete Weise zu entsorgen (2 Punkte).
   Korpustyp: EU DGT-TM
Er moeten vetscheiders worden geïnstalleerd en voor bakken en frituren gebruikte vetten en oliën moeten op passende wijze worden ingezameld en verwijderd (1 punt).
Es sind Fettabscheider einzubauen, Brat- und Frittierfette bzw. -öle sind zu sammeln und auf geeignete Weise zu entsorgen (1 Punkt).
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor doorstroomtests is een systeem vereist dat de stockoplossing van de teststof continu verdeelt en verdunt en ervoor zorgt dat in de bakken met de proefdieren de gewenste testconcentratie wordt gehandhaafd (bijvoorbeeld doseerpomp, mechanisme voor evenredige verdunning, saturatorsysteem).
Bei Durchflusstests ist ein System erforderlich, das kontinuierlich eine Stammlösung der Prüfsubstanz abzieht und verdünnt (z. B. Dosierpumpe, Proportionalverdünner, Sättigungsvorrichtung), um die Testkonzentrationen den Testkammern zuzuführen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze controle omvat eveneens de bepaling van de stroomsnelheid door iedere proefbak afzonderlijk: er moet op worden toegezien dat de verschillen, zowel per bak als tussen de bakken onderling, niet meer dan 20 % bedragen.
Im Rahmen dieser Prüfung wird die Durchflussgeschwindigkeit durch jede der Testkammern bestimmt und sichergestellt, dass sie innerhalb oder zwischen den Kammern um nicht mehr als 20 % abweicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die bakken worden in de loop van de test zo schoon mogelijk gehouden om de concentratie van organische stoffen zo laag mogelijk te houden, aangezien de aanwezigheid van organische koolstof de biologische beschikbaarheid van de teststof negatief kan beïnvloeden (1).
Die Kammern werden während der gesamten Testdauer so sauber wie möglich gehalten, damit die Konzentration organischer Stoffe so gering wie möglich gehalten wird, da das Vorhandensein organischen Kohlenstoffs die Bioverfügbarkeit der Prüfsubstanz (1) u. U. beeinträchtigen kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De TOC moet worden bepaald bij het begin van de opnamefase (24 uur en 48 uur vóór de vissen in de bakken worden geïntroduceerd) en vervolgens ten minste wekelijks, zowel gedurende de opname- als gedurende de depuratiefase.
Der TOC sollte zu Beginn des Tests (24 bzw. 48 Std. vor Beginn der Aufnahmephase) vor dem Einsatz der Fische und sowohl während der Aufnahme- als auch der Ausscheidungsphase mindestens einmal pro Woche gemessen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In plaats daarvan moeten maatregelen worden getroffen om de bakken zo schoon mogelijk te houden en moet het TOC-gehalte zowel gedurende de opnamefase als gedurende de depuratiefase bestendig worden gecontroleerd.
Stattdessen müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um die Behältnisse so sauber wie möglich zu halten, und der Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff sollte sowohl während der Aufnahme- als auch während der Ausscheidungsphase kontrolliert werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als een ontsluitingsmiddel wordt gebruikt bij het maken van stamoplossingen, mag de uiteindelijke concentratie hiervan niet groter zijn dan 0,1 ml/l en moet de concentratie bij voorkeur in alle bakken gelijk zijn (zie punt 1.6.3).
Wird ein Lösungsvermittler verwendet, so soll dessen Konzentration nicht mehr als 0,1 ml/l betragen und vorzugsweise in allen Testbehältnissen identisch sein (siehe 1.6.3).
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het is belangrijk dat wordt onderkend dat deze methode geen rekening houdt met, of bescherming biedt tegen, variabiliteit tussen de bakken, behalve die welke wordt veroorzaakt door de variabiliteit tussen de afzonderlijke vissen.
Zu beachten ist, dass es bei dieser Methode nicht möglich ist, die Variabilität zwischen den Prüfgefäßen über das auf die einzelnen Fische zurückzuführende Maß hinaus zu berücksichtigen oder sich in dieser Hinsicht abzusichern.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als een ontsluitingsmiddel wordt gebruikt bij het maken van testoplossingen (zie punt 1.6.6), mag de uiteindelijke concentratie hiervan in de testbakken niet groter zijn dan 0,1 ml/l en moet de concentratie in alle bakken gelijk zijn.
Wird ein Lösungsmittel bei der Herstellung der Prüflösungen verwendet (siehe 1.6.6), sollte dessen Endkonzentration in den Prüfgefäßen nicht mehr als 0,1 ml/l betragen und in allen Prüfgefäßen gleich sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Beoordeling en verificatie: de aanvrager legt een verklaring van conformiteit met dit criterium over, tezamen met relevante documentatie over de informatie aan gasten en de uitleg waar de bakken op het kampeerterrein staan.
Beurteilung und Prüfung: Der Antragsteller hat eine Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums zusammen mit maßgeblichen Unterlagen über die Informationen für die Gäste und mit Erläuterungen zu den Standorten der Container auf dem Campingplatz vorzulegen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Daarbij wordt gebruik gemaakt van bakken van voor levensmiddelen geëigend materiaal die in het handboek voor kwaliteit en de geldende regelgeving zijn goedgekeurd, waardoor de kwaliteit van het product wordt gegarandeerd.
Um die Produktqualität zu gewährleisten, sind dabei für Lebensmittel geeignete Materialen zu verwenden, die laut Qualitätshandbuch und nach den einschlägigen Rechtsvorschriften zugelassen sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
stapelkranen, waaronder te verstaan met Cartesische coördinaten werkende manipulatiesystemen, vervaardigd als integraal onderdeel van een verticale opstelling van opslagbakken en ontworpen voor het bereiken van de inhoud van deze bakken voor opslag of leeghalen.
eine Folge von Befehlen zur Ausführung eines Prozesses in einer Form oder umsetzbar in eine Form, die von einem Elektronenrechner ausführbar ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
stapelkranen, waaronder te verstaan met Cartesische coördinaten werkende manipulatiesystemen, vervaardigd als integraal onderdeel van een verticale opstelling van opslagbakken en ontworpen voor het bereiken van de inhoud van deze bakken voor opslag of leeghalen.
Regalförderzeuge, die als Handhabungssysteme mit kartesischen Koordinaten bezeichnet werden und als wesentlicher Bestandteil vertikaler Lagereinrichtungen gefertigt und so konstruiert sind, dass sie Lagergut in die Lagereinrichtungen einbringen und aus diesen entnehmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
beslag of koppel: plaats en grootte; voederings- en opfokomstandigheden, voedermethode; voor waterdieren: grootte van en aantal bakken of hokken op het bedrijf, lichtomstandigheden en waterkwaliteit, inclusief watertemperatuur en zoutgehalte;
Bestand: Ort und Größe; Fütterungs- und Aufzuchtbedingungen, Fütterungsmethoden; bei Wassertieren: Größe und Anzahl der Tanks oder Becken im Betrieb, Lichtbedingungen und Wasserqualität einschließlich Wassertemperatur und Salzgehalt;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voorts moet hun de beschikking worden gegeven over een substraat (zand, houtspanen of stro) om in te foerageren, een plaats waar zij zich kunnen terugtrekken alsook extra bakken met zand of zaagsel indien het foerageersubstraat als zodanig niet geschikt is voor het nemen van stofbaden.
Sand, Sägespäne oder Stroh als Substrat für die Futtersuche sowie ein Platz, an den sich die Vögel zurückziehen können (mit zusätzlichem Sand oder Sägemehl zum Staubbaden für den Fall, dass das Substrat hierfür nicht geeignet ist), sollten zur Verfügung gestellt werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Per twee katten dient ten minste één kattenbak ter beschikking te worden gesteld waarvan de afmetingen minimaal 300 mm bij 400 mm bedragen. Deze bakken dienen een geschikt absorberend en niet-giftig strooisel of substraat te bevatten dat door de katten wordt geaccepteerd en gebruikt.
Zumindest eine Kotkiste von mindestens 300 × 400 mm Größe sollte für jeweils zwei Katzen bereitgestellt werden. Diese sollte ein geeignetes saugfähiges und nichttoxisches Einstreu- oder Substratmaterial enthalten, das von den Katzen angenommen und verwendet wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
mandenmakerswerk, vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601 (m.u.v. artikelen van plantaardig materiaal, wandbekleding als bedoeld bij post 4814; bindgaren, touw en kabel; schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan; vervoermiddelen en bakken daarvoor; artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94, bv. meubelen, verlichtingstoestellen)
Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus nichtpflanzlichen Flechtstoffen oder aus Waren aus nichtpflanzlichen Flechtstoffen der Pos. 4601 hergestellt (ausg. Wandverkleidungen der Pos. 4814; Bindfäden, Seile und Taue; Schuhe und Kopfbedeckungen und Teile davon; Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten; Waren des Kapitels 94, z. B. Möbel, Beleuchtungskörper)
   Korpustyp: EU DGT-TM
Olijvengisting/droesem flavour die kenmerkend is voor olie uit olijven die onder zodanige omstandigheden zijn opgehoopt of opgeslagen dat de anaerobe vergisting ver gevorderd is, of voor olie die in contact is gebleven met het bezinksel in de tanks en bakken, dat ook een anaeroob vergistingsproces heeft ondergaan.
Stichig/schlammig typisches Flavour bei Ölen aus Oliven, die so geschichtet oder gelagert sind, dass sie sich in einem Zustand fortgeschrittener anaerober Gärung befinden, oder bei Öl, das in Becken und Fässern mit Dekantier-‚Schlämmen‘ in Kontakt war, die ebenfalls eine anaerobe Gärung durchlaufen haben.
   Korpustyp: EU DGT-TM