linguatools-Logo
53 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
poging Versuch

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

poging versucht 137 Bemühungen 73 Bemühen 55 Versuche 61 versuchen 69 Absicht 9 Versuchen 14 Vorstoß 14 versuchte 18 versuchten 32 Versuchs 21 Versuch unternommen 8 Anlauf 19 Anstrengungen
Bestreben
Bestrebungen
Mal
Schritt
Anstrengung
Bemühung

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


redelijke poging zumutbare Anstrengung
handover-poging Handover-Attempt
vrijwillig terugtreden bij poging Rücktritt vom Versuch
vrijwillige terugtred bij poging Rücktritt vom Versuch
poging tot verheimelijking Versuch der Verheimlichung
poging tot abortus provocatus versuchter Schwangerschaftsabbruch
poging tot oproep Anrufversuch
poging tot verlegging van handelsverkeer Versuch von Verkehrsverlagerung

30 weitere Verwendungsbeispiele mit "poging"

222 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Deze poging mislukte in juli 1999.
Dieses Vorhaben scheiterte im Juli 1999.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Etiketten moeten knoei- en fraudebestendig zijn en onbruikbaar worden bij een poging het etiket te verwijderen.
Etiketten müssen manipulations- und fälschungssicher sowie so beschaffen sein, dass sie nicht unbeschädigt entfernt werden können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De fabriek van het Bochvar-Instituut (VNIINM) in Moskou bevat splijtstoffen die tegen elke poging tot bestemmingswijziging moeten worden beveiligd.
In der Moskauer Anlage des Bochvar-Instituts (VNIINM) befindet sich spaltbares Material, das vor Abzweigung geschützt werden muss.
   Korpustyp: EU DGT-TM
BE heeft haar „trading”-strategie herzien, in een poging minder kwetsbaar te worden voor productie- en prijsrisico's.
BE hat seine Handelsstrategie geändert, um seine Produktions- und Preisrisiken zu senken.
   Korpustyp: EU DGT-TM
de container is uitgerust met een mechanisme voor de definitieve neutralisatie van de bankbiljetten in geval van een ongeoorloofde poging om de container te openen, en
der Behälter ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der bei einem unbefugten Öffnungsversuch Banknoten dauerhaft neutralisiert, und
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een tweede stap in de vulprocedure wordt uitgevoerd met een aangedrukte massa die een derde bedraagt van de totale hoeveelheid die in de eerste poging werd bepaald.
Dann wird eine zweite Probebefüllung durchgeführt, die mit einer angedrückten Menge von einem Drittel der Gesamtmenge der ersten Probebefüllung beginnt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De analyse van de diensten van de Commissie heeft bevestigd dat dit een duidelijke poging was om de rechten te ontwijken.
Die Analyse der Kommissionsdienststellen bestätigte, dass dies ein klarer Zollvermeidungsversuch war.
   Korpustyp: EU DGT-TM
TKMS/GNSH zien niet in waarom een dergelijke vrijwaringsbepaling aangemerkt zou kunnen worden als een poging om de terugvordering van steun te ontwijken.
TKMS/Elliniki Nafpigokataskevastiki kann nicht verstehen, weshalb solch eine Freistellungsklausel eine Umgehung der Beihilferückforderungen sein könne.
   Korpustyp: EU DGT-TM
een landing of poging tot landing op een gesloten of bezette baan, een rijbaan (met uitzondering van toegestane bewegingen door helikopters) of een niet toegewezen startbaan;
Landung oder Landeversuch auf einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, auf einem Rollweg, mit Ausnahme zulässiger Manöver von Hubschraubern, oder auf einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Daarbij werd, in een poging om de uitwisseling van marktgegevens te rechtvaardigen, een organisatie voor de statistiek, [...] (hierna „[...]”), in de arm genomen.
Zusätzlich wurde ein Statistikunternehmen namens [...] (im Folgenden [...]) eingeschaltet, um den Austausch der Verkaufszahlen zu rechtfertigen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De pooling verhoogt de kosten/risico's om een octrooi met succes aan te vechten, omdat de poging faalt indien één enkel octrooi in de pool geldig is.
Das Pooling erhöht die Kosten bzw. Risiken für eine erfolgreiche Anfechtung, denn diese scheitert, sobald auch nur ein Patent im Pool noch gültig ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voorafgaand aan elke poging tot wijziging van een vermelding, wordt gecontroleerd of de gebruiker gemachtigd is de wijziging door te voeren.
Vor jeder Änderung eines Eintrags wird die Berechtigung des Benutzers für diesen Vorgang überprüft.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Om te onderzoeken of kan worden gezegd dat de feitelijke prijsverschillen tussen beide ondernemingen de marktvoorwaarden weergeven, wordt een correctiefactor gebruikt als poging om de dominante positie die TV2 op de markt heeft, te neutraliseren.
Um zu untersuchen, ob die Preisunterschiede zwischen den beiden Betreibern marktbedingt waren, wurde ein Berichtigungsfaktor angewandt, um die stärkere Position von TV2 auf dem Markt auszugleichen. Der Berichtigungsfaktor wurde auf der Grundlage von Berechnungen der Medienagenturen festgelegt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Haqqani is beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul in 2008 en bij de poging om president Karzai te vermoorden tijdens een militaire parade in Kabul eerder dat jaar.
Haqqani wurde beschuldigt, an dem Bombenanschlag auf die indische Botschaft in Kabul im Jahr 2008 und an dem Mordversuch an Präsident Karzai während einer Militärparade in Kabul Anfang 2008 beteiligt gewesen zu sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dit wijst erop dat de bedrijfstak van de Gemeenschap, geconfronteerd met invoer tegen dumpingprijzen, aan verkoopvolume en marktaandeel heeft ingeboet in een poging om de verliezen weg te werken.
Dies deutet darauf hin, dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft wegen gedumpter Einfuhren Absatzmengen und Marktanteile preisgeben musste, um Verluste zu vermeiden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dit wijst erop dat de bedrijfstak van de Gemeenschap, geconfronteerd met invoer tegen dumpingprijzen, aan verkoopvolume en marktaandeel heeft ingeboet in een poging om de verliezen weg te werken.
Dies deutet darauf hin, dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft wegen gedumpter Einfuhren Verkaufsmengen und Marktanteile preisgeben musste, um ohne Verluste zu wirtschaften.
   Korpustyp: EU DGT-TM
er moet een beveiligd systeem komen voor recente informatie over maatschappijen en vliegtuigen die de gewoonte hebben om, in een poging te vermijden dat ze worden opgespoord, activa te herregistreren en bedrijven elders te vestigen;
die Notwendigkeit, ein sicheres System für die Bereitstellung aktualisierter Informationen über Gesellschaften und Flugzeuge zu entwickeln, die regelmäßig umregistriert werden und ihre Geschäftstätigkeit verlagern, um nicht entdeckt zu werden;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ten tweede bleek uit het onderzoek dat de zwakke prestaties van de bedrijfstak van de Unie verband hielden met de verlaging van de prijzen in een poging om de aan de Chinese exporteurs verloren belangrijke afnemers terug te winnen.
Außerdem ergab die Untersuchung, dass das schwache Ergebnis des Wirtschaftszweigs der Union mit der Preissenkung verknüpft war, die vorgenommen wurde, um die wichtigen Kunden zurückzugewinnen, die an die chinesischen Ausführer verloren gegangen waren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als echter gebruik wordt gemaakt van een massaspectrometer voor de detectie van de bestanddelen, kunnen de verkregen massaspectra worden vergeleken met gepubliceerde gegevens [8] of met massaspectrumbibliotheken en kan een poging tot identificatie van de bestanddelen worden gedaan.
Wird jedoch zum Nachweis von Verbindungen die Massenspektrometrie angewandt, können die daraus gewonnenen Massenspektra mit veröffentlichten Daten [8] oder mit Archiven für Massenspektra verglichen werden, und so kann eine vorläufige Identifizierung der Bestandteile erreicht werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
het verzuim dat tot het ontstaan van de douaneschuld heeft geleid, had geen werkelijke gevolgen voor de juiste werking van de betrokken douaneregeling en hield geen poging tot bedrog in;
Der Verstoß, durch den die Zollschuld entstanden ist, hatte keine erheblichen Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Abwicklung des betreffenden Zollverfahrens und war kein Täuschungsversuch;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Tegelijkertijd vreest TNT dat RMG haar hervonden kracht zou kunnen gebruiken om de mededinging op de Britse postmarkt onnodig te beperken, in een poging de markt opnieuw te beheersen en de verloren marktaandelen terug te winnen.
Zugleich ist TNT besorgt, dass die RMG ihre neue Stärke dazu nutzen könnte, den Wettbewerb auf dem britischen Postmarkt unzulässigerweise einzuschränken, um die Kontrolle über den Markt und verlorene Marktanteile zurück zu erobern.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„zwaargewonde”: iemand die bij een ongeval gewond is geraakt en langer dan 24 uur in het ziekenhuis was opgenomen, met uitzondering van personen die een poging tot zelfmoord hebben ondernomen.
‚Schwerverletzte‘ sind Verletzte, die nach einem Unfall für mehr als 24 Stunden in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, mit Ausnahme der Personen, die einen Selbstmordversuch unternommen haben.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Elke poging om de vangstmogelijkheden voor 2012 te benutten, zal leiden tot een toegenomen sterfte bij elk bestand dat samen met schelvis wordt gevangen, met name wijting en kabeljauw.
Die Nutzung der Fangmöglichkeiten 2012 wird unweigerlich die Sterblichkeit bei anderen, zusammen mit Schellfisch gefangenen Arten erhöhen, insbesondere bei Wittling und Kabeljau.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De vermindering van de capaciteit en de consolidering van de bedrijfstak van de Unie waren volgens dit argument niet een gevolg van de invoer uit de VRC, maar een poging om de overcapaciteit te beperken.
Die Verringerung der Kapazitäten und die Konsolidierungsbestrebungen im Wirtschaftszweig der Union seien daher nicht auf die Einfuhren aus der VR China zurückzuführen, sondern müssten als Maßnahme zur Verringerung der Überkapazitäten gewertet werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De poging om de situatie van CMdR te stabiliseren is echter op een mislukking uitgelopen en wegens de vermindering van haar activa en een gebrek aan bestellingen heeft de onderneming ten slotte het faillissement aangevraagd op 31 juli 2001.
Der Stabilisierungsversuch der CMdR ist jedoch gescheitert, und infolge der Verringerung der Aktiva und mangelnder Aufträge sah sie sich am 31. Juli 2001 gezwungen, Konkurs anzumelden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het feit dat CWP, in een poging om de dreigende insolventie af te wenden, zich uit haar traditionele markt terugtrok door haar fosfaatdivisie te verkopen, kan niet als een succesvolle herstructurering worden aangemerkt, maar is het bewijs dat het aanvankelijke plan is mislukt.
Die Tatsache, dass sich CWP, um die drohende Insolvenz abzuwenden, durch den Verkauf des Phosphatgeschäfts aus seinem traditionellen Markt zurückzog, kann nicht als erfolgreiche Umstrukturierung angesehen werden, sondern ist ein Beweis für das Scheitern des ursprünglichen Konzeptes.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In dit verband moet verder worden opgemerkt dat ten tijde van de toekenning van de betreffende lening door de Italiaanse staat geen enkele particuliere aandeelhouder de staat de staat heeft gesteund in haar poging om de onderneming te laten voldoen aan haar onmiddellijke liquiditeitsbehoefte.
In diesem Zusammenhang ist außerdem festzuhalten, dass zum Zeitpunkt der Gewährung des fraglichen Darlehens durch den italienischen Staat kein einziger privater Alitalia-Aktionär gemeinsam mit dem Staat Hilfe geleistet hat, damit das Unternehmen seinen unmittelbaren Liquiditätsbedarf decken kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
HP is verder van mening dat elke poging om de prijzen van notebooks of netbooks ten opzichte van desktops te verhogen, of andersom, voor marginale klanten een aanleiding zou zijn om over te schakelen, in die mate dat de kleinere vraag een groot effect zou hebben dan de hogere opbrengst als gevolg van de hogere prijzen.
Ferner würden nach Ansicht von HP alle Vorstöße, Notebooks oder Netbooks gegenüber Desktops zu verteuern oder umgekehrt, die Nachfrage einer bestimmten Zahl marginaler Kunden beeinflussen, sodass der Nachfragerückgang stärker ins Gewicht falle als der durch die höheren Preise erzielte Umsatzzuwachs.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De „herstructurering” verliep in drie fasen, waarvan enkele de laatste van belang is vanuit het oogpunt van het toezicht op staatssteun. Een eerste poging tot herstructurering, die plaatsvond in november 2001 in het kader van een gerechtelijk akkoord, eindigde op een fiasco.
Die „Umstrukturierung“ erfolgte in drei Etappen, wobei im Hinblick auf die Beihilfenkontrolle nur die letzte Etappe von Interesse ist. Der erste Umstrukturierungsversuch, der im Rahmen eines Vergleichsverfahrens im November 2001 stattfand, endete mit einem Fiasko.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het feit dat deze omvorming bij wet werd uitgevoerd, en niet bij notariële akte, was niet een poging om het vereiste van een notariële akte te omzeilen maar vloeide voort uit het algemene beginsel van het Portugese rechtsstelsel, namelijk dat wetsbesluiten alleen door gelijkwaardige wetsbesluiten kunnen worden gewijzigd.
Die Umwandlung erfolgte nicht per Gesetz, weil die erforderliche notarielle Beurkundung umgangen werden sollte, sondern aufgrund des allgemeinen portugiesischen Rechtsgrundsatzes, wonach Rechtsakte nur durch gleichrangige Rechtsakte geändert werden können.
   Korpustyp: EU DGT-TM