linguatools-Logo
41 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
uitwerpselen Ausscheidungen 7 Stuhl
Exkrement
Dejekte
Excrementum

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

uitwerpselen Kot 20 Exkremente 18 Exkrementen 8 Fäkalien 13 Kot- 2 Exkremente ausfließen 2 von Ausscheidungen 2 Fäzes 2 anfallenden Exkremente 1 Exkremente Tiere 1 den Exkrementen 1 Kot verunreinigt 1 Tierexkremente
Exkrementen möglich
Körperöffnung
andere Kot
möglichen
eigenen Fäkalien
ehrlich

Verwendungsbeispiele

uitwerpselen Kot
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

De tralievloeren dienen zich onder de zittakken te bevinden indien de uitwerpselen moeten worden opgevangen.
Muss der Kot aufgesammelt werden, so sollten unter den Sitzstangen Gitterflächen platziert werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Karkassen mogen niet zichtbaar met uitwerpselen verontreinigd zijn.
Die Schlachtkörper dürfen nicht sichtbar mit Kot kontaminiert sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Uitwerpselen, urine en niet-aangeroerde of gemorste voedselresten moeten zo vaak als nodig is worden verwijderd om ongewenste geuren zoveel mogelijk te beperken en te vermijden dat insecten of knaagdieren worden aangelokt.
Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Vaste mest bestaat uit uitwerpselen (al dan niet met stalstro) van huisdieren, die een kleine hoeveelheid urine kunnen bevatten.
Festmist ist der Kot (mit und ohne Einstreu) von Haustieren, eventuell mit geringen Harnanteilen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
zo zijn geconstrueerd dat uitwerpselen, strooisel of voeder van de dieren niet uit het voertuig kunnen lopen of vallen; en
so gebaut sein, dass Kot, Einstreu und Futter nicht aus dem Fahrzeug herausfließen oder herausfallen können, und
   Korpustyp: EU DGT-TM
het weglekken van urine en uitwerpselen tot een minimum beperkt is;
die Bodenfläche so beschaffen ist, dass das Ausfließen von Kot oder Urin auf ein Mindestmaß beschränkt wird;
   Korpustyp: EU DGT-TM
V. Het paard zal worden vervoerd in een voertuig dat vooraf is gereinigd en ontsmet met een in het land van verzending officieel erkend ontsmettingsmiddel, en dat zo is ontworpen dat uitwerpselen, strooisel of voeder tijdens het vervoer niet uit het voertuig kunnen vallen.
VD as Pferd wird in einem Fahrzeug befördert, das zuvor mit einem im Versandland amtlich zugelassenen Mittel gereinigt und desinfiziert wurde und das so konzipiert ist, dass Kot, Einstreu und Futter während der Beförderung nicht herausfallen können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De hele geslachte dieren mogen door geen enkele bron van besmetting worden verontreinigd, in het bijzonder niet door uitwerpselen of grote bloedvlekken.
Die Schlachtkörper dürfen nicht verunreinigt sein, insbesondere nicht durch Kot oder größere Blutflecke.
   Korpustyp: EU DGT-TM

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


dierlijke uitwerpselen tierische Ausscheidungen
tierische Exkremente
Tierfäkalien
dierlijke uitwerpselen als brandstof Stalldünger als Kraftstoff
uitwerpselen van insecten Insektenkot
uitwerpselen van de zijderups Exkremente der Seidenraupen

4 weitere Verwendungsbeispiele mit "uitwerpselen"

63 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

in pluimveestallen voor legkippen moet een voldoende groot gedeelte van het voor de kippen beschikbare vloeroppervlak beschikbaar zijn voor het opvangen van de uitwerpselen;
in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend großer Teil der den Hennen zur Verfügung stehenden Bodenfläche als Kotgrube vorzusehen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
De voor het vervoer gebruikte voertuigen dienen zodanig te zijn ingericht dat gedurende het vervoer daaruit geen dierlijke uitwerpselen, ligstro en voer voor paardachtigen naar buiten kunnen lopen of vallen.
Die Transportfahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass tierische Abgänge, Einstreu oder Futter während des Transports nicht heraussickern oder herausfallen können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De voor het vervoer gebruikte voertuigen dienen zodanig te zijn ingericht dat gedurende het vervoer daaruit geen dierlijke uitwerpselen, ligstro en voer voor paardachtigen naar buiten kunnen lopen of vallen.
Die Transportfahrzeuge müssen so beschaffen sein, dass tierische Abgänge, Einstreu oder Futter während des Transports nicht heraussickern oder -fallen können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bovendien heeft de Internationale Organisatie voor normalisatie een nieuwe specifieke norm goedgekeurd voor de detectie van Salmonella spp. in uitwerpselen van dieren en in milieumonsters uit de primaire productiefase, met name EN/ISO-norm 6579-2002/Amd1:2007 Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage.
Darüber hinaus hat die Internationale Organisation für Normung eine neue Norm speziell für den Nachweis von Salmonella spp. in Tierkot und in Umgebungsproben aus der Primärproduktion angenommen, insbesondere die Norm EN ISO 6579:2002+A1:2007 Anhang D: „Nachweis von Salmonella spp. in Tierkot und in Umgebungsproben aus der Primärproduktion“.
   Korpustyp: EU DGT-TM