linguatools-Logo
246 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
Arbeitsplatz baan 4.317 arbeidsplaats 2.043 werk 1.160 werkplek 451 plaats 10 arbeidsmilieu 9 bedieningsplaats
plaats waar hij werkt
werkvlak
plaats van de beroepsbezigheden
ploeg

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Arbeitsplatz arbeidsmarkt 23 arbeid 23 arbeidsplaatsen 10 job 9 lactatie 8 banen 23 werken 13 werkgelegenheid 17 werknemers 10 werkvloer 54 werkplaats 30 functie 15 werkomgeving 9 bureau
werkstation
hokje
arbeitsplatz werken
werken

Verwendungsbeispiele

Arbeitsplatz baan
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Wirtschaftswachstum vollzieht sich nur dann, wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Economische groei doet zich voor als er nieuwe banen gecreëerd worden.
   Korpustyp: EU
In der Katalysatorenindustrie wurden 15 000 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Zo heeft de katalysatorindustrie gezorgd voor 15.000 nieuwe banen.
   Korpustyp: EU
Auch in Deutschland ist in den Jahren von 1983 bis 1992 ein Drittel der neu entstandenen Arbeitsplätze durch Arbeitszeitverkürzung entstanden.
Ook in Duitsland is een derde van de nieuwe banen tussen 1983 en 1992 aan de arbeidstijdverkorting toe te schrijven.
   Korpustyp: EU
Unternehmen und Gewerbetreibende müssen ermutigt werden, Arbeitsplätze zu schaffen, Geld zu investieren und Reichtum zu erwirtschaften.
Je moet bedrijven en ondernemingen aanmoedigen om banen te creëren, geld te investeren en rijkdom te creëren.
   Korpustyp: EU
Europa muss sich bewusst sein, dass etwa 40 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Landwirtschaft hängen.
Europa moet zich ervan bewust zijn dat ongeveer 40 miljoen banen direct of indirect van de landbouw afhangen.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


grafischer Arbeitsplatz | graphischer Arbeitsplatz grafisch werkstation
arbeitsintensiver Arbeitsplatz arbeidsintensieve activiteit
qualifizierter Arbeitsplatz geschoolde baan
grüner Arbeitsplatz groene baan 1
dauerhafter Arbeitsplatz duurzame arbeidsplaats
neuroradiologischer Arbeitsplatz afdeling neuroradiologie
geschützter Arbeitsplatz gereserveerde arbeidsplaats
multifunktionaler Arbeitsplatz multifuctie-werkstation
multi-functioneel werkstation
geteilter Arbeitsplatz tweelingbaan
job-pairing
duofunctie
duobetrekking
duobaan
Multimedia-Arbeitsplatz multimediaal werkstation
IKT-Arbeitsplatz digitale baan
ICT-baan
digitaler Arbeitsplatz digitale baan
ICT-baan
Arbeitsplatz im Nahbereich werkgelegenheid in de directe omgeving
Zufriedenheit am Arbeitsplatz positieve arbeidsbeleving
Sicherung des Arbeitsplatzes ontslagbescherming
baanbescherming
Lernen am Arbeitsplatz werkplekleren
Wohlbefinden am Arbeitsplatz welzijn op het werk
welzijn op de werkvloer
Psychoterror am Arbeitsplatz pesterijen op het werk
pesterijen op de werkvloer
pesten op het werk
tragbare Erweiterung des Arbeitsplatzes draagbaar verlengstuk van het werkstation
Schallfeld des Arbeitsplatzes geluidsveld van de arbeidsplaats
Strahlenbelastung am Arbeitsplatz blootstelling aan straling beroepshalve

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Arbeitsplatz

242 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Über 400 Personen haben ihren Arbeitsplatz verloren.
Meer dan vierhonderd mensen zijn op straat gezet.
   Korpustyp: EU
Sicherheit, Hygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Veiligheid, hygiëne en gezondheidsbescherming op dearbeidsplaats
   Korpustyp: EU
Es geht um Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Het is een gezondheids- en veiligheidskwestie.
   Korpustyp: EU
Viele Frauen konnten durch diese Tätigkeit einen fixen Arbeitsplatz bekommen.
Veel vrouwen hebben op deze manier een vaste betrekking gekregen.
   Korpustyp: EU
Jetzt droht mindestens 10.000 Familien der Verlust des Arbeitsplatzes.
Nu dreigen ten minste tienduizend gezinnen hun bron van inkomsten te verliezen.
   Korpustyp: EU
Diese kommt am Arbeitsplatz häufiger vor, als uns lieb ist.
Die komt in werksituaties vaker voor dan ons lief is.
   Korpustyp: EU
Der zweite Punkt ist die Verbesserung der Bedingungen am Arbeitsplatz.
Het tweede punt betreft de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
   Korpustyp: EU
Ungleichbehandlung aufgrund von Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung ist derzeit nur am Arbeitsplatz verboten.
Ongelijke behandeling op basis van godsdienst, levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid is momenteel echter alleen verboden in de beroepssfeer.
   Korpustyp: EU
Unter Mobilität versteht man den Wechsel des Arbeitsplatzes und des Arbeitsortes.
Mobiliteit betekent verandering van arbeidsplek, maar ook van arbeidsland.
   Korpustyp: EU
Ich möchte nochmals wiederholen, daß ein Arbeitsplatz nicht nur von wirtschaftlicher Bedeutung ist.
Ik ga nog eens herhalen wat ik al eerder heb gezegd.
   Korpustyp: EU
En weiteres Mal steht das Europäische Parlament für den Schutz von Frauen am Arbeitsplatz ein.
Het Europees Parlement staat eens te meer borg voor de bescherming van vrouwen die een beroep uitoefenen.
   Korpustyp: EU
Oft werden bei Fragen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu spät Maßnahmen ergriffen.
Maar al te vaak worden er met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsvraagstukken pas maatregelen getroffen als het al te laat is.
   Korpustyp: EU
Sind damit etwa die Ziele höherer Erwerbsbeteiligung und weniger krankheitsbedingtem Fehlens am Arbeitsplatz verschwunden?
Is daarmee de doelstelling van lager ziekteverzuim en hogere arbeidsparticipatie verdwenen?
   Korpustyp: EU
Viele Arbeitnehmer haben aufgrund der Liberalisierung und der Globalisierung ihren Arbeitsplatz verloren.
Veel mensen zijn werkloos vanwege de liberalisering en de mondialisering.
   Korpustyp: EU
Außerdem besteht in den USA eine weitaus höhere Mobilität der Arbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsplatzes.
Ook is de arbeidsmobiliteit in de VS vele malen hoger.
   Korpustyp: EU
Sie können beispielsweise diskriminiert werden, wenn sie sich um einen Arbeitsplatz bewerben.
Het komt voor dat zij gediscrimineerd worden bij sollicitaties.
   Korpustyp: EU
Hervorheben möchte ich die Anhebung der Mittel für KMU und die Verhütung von Unfällen am Arbeitsplatz.
Van belang is vooral dat er meer middelen zijn vrijgemaakt voor de KMO's en het voorkomen van arbeidsongevallen.
   Korpustyp: EU
Wir arbeiten derzeit an einer Gesamtevaluierung der Gesetzgebung im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
We zijn bezig met een algehele evaluatie van de gezondheids- en veiligheidswetgeving.
   Korpustyp: EU
Gewalt am Arbeitsplatz beispielsweise findet Beachtung, Gewalt in der Familie findet etwas zu geringe Aufmerksamkeit.
Wel voor arbeidsgeweld, enzovoort, iets te weinig voor gezinsgeweld.
   Korpustyp: EU
Wir können es uns nicht leisten, auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu verzichten.
We kunnen ons geen ongezonde en onveilige werkplekken veroorloven.
   Korpustyp: EU
Unfälle am Arbeitsplatz sind eine wirkliche Tragödie und mit unabsehbaren personellen und finanziellen Kosten verbunden.
Arbeidsongevallen zijn een heus drama met enorm hoge kosten – in menselijke termen en in financiële zin.
   Korpustyp: EU
In diesem Sinne müssen wir für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen.
Wij zullen dus moeten zorgen voor meer werkzekerheid.
   Korpustyp: EU
Nach wie vor werden Frauen auch am Arbeitsplatz benachteiligt und diskriminiert.
Nog steeds worden vrouwen achtergesteld en gediscrimineerd, ook in arbeidssituaties.
   Korpustyp: EU
Das stabile Fundament der Partnerschaft am Arbeitsplatz muß in der Anerkennung der Gewerkschaften bestehen.
De erkenning van vakbonden is onmisbaar als fundament voor de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen.
   Korpustyp: EU
Es ist wichtig, daß Frauen, die vorher noch keinen Arbeitsplatz hatten, Zugang dazu erhalten.
Voor vrouwen die nog nooit aan het arbeidsproces hebben deelgenomen is het belangrijk dat zij tot dit proces toegang krijgen.
   Korpustyp: EU
Zudem sollten wir nicht vergessen, dass sie mittlerweile Tausenden von Menschen einen Arbeitsplatz bieten.
Vergeet niet dat zij intussen ook duizenden mensen tewerkstellen.
   Korpustyp: EU
Zweitens möchte ich die Bildungseinrichtungen und das Lernen am Arbeitsplatz hervorheben.
Ten tweede wil ik lerende organisaties of scholing als onderdeel van het arbeidsproces aankaarten.
   Korpustyp: EU
Diese hohe Sterberate ergibt sich aus Unfällen am Arbeitsplatz und da vor allem im Baugewerbe.
Zij zijn het slachtoffer van arbeidsongevallen, met name in de bouwsector.
   Korpustyp: EU
Mit anderen Worten, der Arbeitsplatz muss den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen angepasst werden.
De letter van de richtlijn moet worden geëerbiedigd, hetgeen betekent dat de arbeidsplek aangepast moet worden aan de behoeften van gehandicapten.
   Korpustyp: EU
Es sollte an jedem Arbeitsplatz eine starke Gewerkschaftsorganisation geben, die auf konkrete Weise das Recht der Frau sicherstellen kann, nach der Geburt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu können, ohne Angst vor Diskriminierung haben zu müssen.
Ieder vakgebied zou een sterke vakbondsorganisatie moeten hebben die concreet het recht van vrouwen om terug te komen na de bevalling kan garanderen, zonder dat ze bang hoeven zijn om gediscrimineerd te worden.
   Korpustyp: EU
Erinnert sei nur daran, dass auch in Osteuropa und im Mittelmeerraum fünf Millionen Kinder der Ausbeutung am Arbeitsplatz ausgesetzt sind.
Ik hoef u er alleen maar aan te herinneren dat in Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied 5 miljoen kinderen worden uitgebuit als arbeidskrachten.
   Korpustyp: EU
Wenn jeder um einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz oder eine Wohnung kämpfen muß, wird ein Interessenstreit zwischen den Gruppen hervorgerufen.
Als ieder moet vechten om een arbeidplaats, een opleidingsplaats of een woning, wordt een belangenstrijd tussen groepen opgeroepen.
   Korpustyp: EU
Im Mittelpunkt steht der Gedanke, dass ein Arbeitsplatz die beste Absicherung gegen soziale Ausgrenzung und Armut ist.
Uitgangspunt is dat deelname aan het arbeidsproces het beste middel is om sociale uitsluiting en armoede te overwinnen.
   Korpustyp: EU
Heute ist es anscheinend so, daß in den meisten Fällen am Arbeitsplatz die berufsbedingte Exposition nicht 1 ppm überschreitet.
Vandaag blijkt dat in het merendeel van de arbeidssituaties de beroepsblootstelling niet hoger dan 1 ppm ligt.
   Korpustyp: EU
Wir haben eine Rahmengesetzgebung, die den Arbeitgeber verpflichtet, beim Auftreten von Mobbing am Arbeitsplatz entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Daar hebben wij een kaderwetgeving die bepaalt dat de werkgever de plicht heeft om voorkomende pesterijen aan te pakken.
   Korpustyp: EU
50 % aller Menschen leben dort, aber nur 20 % finden im ländlichen Raum ihren Arbeitsplatz; alle anderen sind Pendler.
Vijftig procent van de bevolking leeft op het platteland, maar slechts 20 % werkt daar ook. Alle anderen zijn forenzen.
   Korpustyp: EU
Damit würde es den Frauen ermöglicht, weiterhin an ihrem Arbeitsplatz tätig zu sein, ohne ihre familiären Pflichten zu vernachlässigen.
Vrouwen kunnen dan hun beroep blijven uitoefenen zonder hun gezinstaken te verwaarlozen.
   Korpustyp: EU
So haben wir uns u. a. zur Kodifizierung der Richtlinie über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet.
Eén voornemen is de gezondheids- en veiligheidsrichtlijn te codificeren.
   Korpustyp: EU
Aus diesem Grund sollten wir uns im anstehenden Programm für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz auch mit diesem Thema beschäftigen.
Vandaar dat wij in ons komende Health and Safety-programma daaraan aandacht moeten besteden.
   Korpustyp: EU
Ich erinnere mich noch an einen Bericht vom letzten Jahr über die Sicherheit am Arbeitsplatz auf Baustellen.
Ik herinner mij nog een verslag van vorig jaar dat betrekking had op de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.
   Korpustyp: EU
Nach Ansicht des Ministeriums könnte die Richtlinie die Sicherheit des Arbeitsplatzes für Leiharbeiter erhöhen und damit Leiharbeit attraktiver machen.
Ook meent het ministerie dat de richtlijn uitzendkrachten meer zekerheid biedt en dat uitzendwerk er aantrekkelijker door wordt.
   Korpustyp: EU
Die Hauswirtschaft ist als Arbeitsplatz gar nicht anerkannt, die Mitarbeiter in Familienbetrieben, häufig Frauen, werden nicht berücksichtigt.
De woning als arbeidsplek in de huishouding wordt zelfs niet eens erkend. Medewerkers in familiebedrijven, vaak vrouwen, worden dikwijls buiten beschouwing gelaten.
   Korpustyp: EU
(PL) Gestern wurde in Łódź, Polen, ein Angestellter des Wahlkreisbüros des Europäischen Parlaments an seinem Arbeitsplatz ermordet.
(PL) Gisteren is in Polen een medewerker van het kiesdistrictkantoor van het Europees Parlement in Łódź vermoord.
   Korpustyp: EU
Dort geht es um Erschütterungen, Lärm usw. Beispielsweise in den Niederlanden wurde eingehend untersucht, wie Wohlbefinden am Arbeitsplatz auszulegen ist.
Met betrekking tot well-being at work is bijvoorbeeld in Nederland heel uitgebreid onderzocht hoe dat geïnterpreteerd moet worden.
   Korpustyp: EU
Dies war ein nützlicher Bericht, und zwar nicht nur im Hinblick auf eine einfache Kategorie wie die Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Dat was een nuttig verslag en daarbij moet niet alleen gekeken worden naar een simpele categorie zoals .
   Korpustyp: EU
In Kürze wird die Kommission eine Richtlinie über die Gleichbehandlung von Mann und Frau außerhalb des Arbeitsplatzes vorschlagen.
De Commissie zal binnenkort een voorstel doen voor een richtlijn over de gelijkheid van mannen en vrouwen buiten de werksfeer.
   Korpustyp: EU
Im Ergebnis der jüngsten Wahlen haben auch mehrere Marij-Schuldirektoren und Beamte mit Marij-Hintergrund ihren Arbeitsplatz verloren.
Ook zijn als gevolg van de recente verkiezingen verscheidene Mari schooldirecteuren en ambtenaren met een Mari achtergrond, ontslagen.
   Korpustyp: EU
Das gilt auch für den Aktionsplan zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, den die Kollegin Hermange vorhin erwähnt hat.
Dit geldt ook voor het actieplan inzake veiligheid en gezondheid dat collega Hermange daarnet al aangesneden heeft.
   Korpustyp: EU
Wir haben lange auf die Annahme einer Richtlinie gewartet, die die Geschlechtergleichstellung in anderen Bereichen als am Arbeitsplatz fördert.
We wachten al geruime tijd op een richtlijn ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen buiten de werksfeer.
   Korpustyp: EU
Hinsichtlich der Umsetzung der neuen Strategie für die Gesundheitsvorsorge und die Sicherheit am Arbeitsplatz gibt es neue Ideen.
Ik moet u echter zeggen dat er nieuwe ideeën zijn met betrekking tot de toepassing van de nieuwe strategie voor de gezondheid en de veiligheid.
   Korpustyp: EU
Sie können nicht bestätigen, daß das Gebäude den Bestimmungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie den Brandschutzbestimmungen entspricht?
Kunt u niet bevestigen dat dit gebouw aan de veiligheids-, gezondheids- en brandbeveiligingsvoorschriften voldoet?
   Korpustyp: EU
Den vorgeschlagenen Regelungen zu Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sollten aktuelle wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse zugrunde liegen.
Tot slot moet voorgestelde gezondheids- en veiligheidswetgeving gebaseerd zijn op actueel wetenschappelijk en medisch bewijs.
   Korpustyp: EU
Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehende Innovation ist nicht nur gut für die Unternehmen, sondern auch für Zufriedenheit am Arbeitsplatz, und kann den Stressabbau unterstützen.
Innovatie van onderaf is niet alleen goed voor het bedrijfsleven, maar is ook zeer gunstig voor de werknemerstevredenheid en kan helpen stress te verlichten.
   Korpustyp: EU
Obwohl Bestimmungen über den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz den legislativen Ausgangspunkt der Richtlinie bildeten, umfasst sie auch andere Aspekte, die nicht vernachlässigt werden dürfen.
Ofschoon de rechtsgrondslag voor de richtlijn met name betrekking heeft op gezondheid en veiligheid, mogen de andere aspecten daarvan niet worden veronachtzaamd.
   Korpustyp: EU
Zur Integration am Arbeitsplatz möchte ich die große Bedeutung des Austauschs von bewährten Verfahren hervorheben, insbesondere zur verbesserten Einbeziehung von Frauen in die Politik und den politischen Entscheidungsfindungsprozess.
Over integratie gesproken, ik wil hierbij wijzen op het belang van goede werkwijzen en de verspreiding daarvan, vooral als we vrouwen meer mogelijkheden willen bieden om actief te worden in de politiek en deel te nemen aan het politieke besluitvormingsproces.
   Korpustyp: EU
In Litauen gilt ein Rauchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen, am Arbeitsplatz, in geschlossenen Räumen, in allen Restaurants und für den öffentlichen Personenverkehr.
In Litouwen is tabaksconsumptie verboden in openbare instellingen, op werkplekken, in gesloten ruimten, in alle eetgelegenheden en in het openbaar vervoer.
   Korpustyp: EU
Deshalb muss die Kommission Maßnahmen vorschlagen, um die Lage der Frauen zu verbessern, und parallel dazu Initiativen zur Förderung ihrer uneingeschränkten Einbeziehung in die Entscheidungsfindung am Arbeitsplatz ergreifen.
De Commissie zal dus voorstellen moeten ontwikkelen om de situatie voor vrouwen te verbeteren, en tegelijkertijd initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat zij binnen de werksfeer participeren in de besluitvorming.
   Korpustyp: EU
Die Teilnahme an einem Auswahlverfahren für einen Arbeitsplatz bei der Europäischen Union ist für viele der erste unmittelbare Kontakt mit den Einrichtungen der Gemeinschaft.
Deelname aan vergelijkende onderzoeken voor posten bij de Europese Unie is voor velen hun eerste directe ervaring met de Europese instellingen.
   Korpustyp: EU
Die Wirtschaftskrise gerät mehr und mehr zu einer Arbeitsmarktkrise, und laut Untersuchungen sorgen sich die europäischen Bürger derzeit am meisten um ihren Arbeitsplatz.
De economische crisis wordt steeds meer een werkgelegenheidscrisis en uit peilingen blijkt dat de Europese burger zich momenteel het meest zorgen maakt over het risico van werkloos worden.
   Korpustyp: EU
Besondere Beachtung sollten die sozialen Aspekte der Anpassung finden, einschließlich der Risiken am Arbeitsplatz und der Folgen für die Lebens- und Wohnbedingungen.
Speciale aandacht moet worden besteed aan de sociale aspecten van aanpassing, waaronder de werkgelegenheidsrisico's en de gevolgen voor de leef- en woonomstandigheden.
   Korpustyp: EU
Ziel des Richtlinienvorschlags der Kommission ist die Harmonisierung der Einreise- und Aufenthaltsbedingungen von Drittstaatsangehörigen, die wegen eines Arbeitsplatzes in einen Mitgliedstaat einreisen.
Met haar voorstel voor een richtlijn wil de Commissie de voorwaarden inzake toegang en verblijf van arbeidsmigranten uit derde landen harmoniseren.
   Korpustyp: EU
Sie wollen auch beispielsweise einem Drittstaatsangehörigen schon dann einen Rechtsanspruch auf Zuwanderung zubilligen, wenn dieser unter anderem nachweist, dass es einen seit vier Wochen unbesetzten Arbeitsplatz gibt.
U wilt bijvoorbeeld onderdanen uit niet-lidstaten al een wettelijke aanspraak op immigratie laten maken, als zij onder meer kunnen aantonen dat er voor een specifieke vacature gedurende vier weken geen aanvaardbare sollicitatie is ontvangen.
   Korpustyp: EU
In Irland sind im Rahmen der Gesetzgebung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Vorschriften erlassen worden, wonach große Unternehmen verpflichtet sind, Leitfäden zum Umgang mit Mobbing zu erstellen.
In Ierland zijn wetten van kracht, als onderdeel van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, die bepalen dat grote bedrijven praktijkcodes moeten instellen om op te treden tegen intimidatie.
   Korpustyp: EU
Dieses Geld wird denjenigen zugutekommen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder mit sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind oder besonders schutzbedürftigen Menschen, die Schwierigkeiten beim Zugang zum konventionellen Kreditmarkt haben.
Dit geld komt ten goede aan werklozen, mensen die worden bedreigd door sociale uitsluiting of kwetsbare personen die worden geconfronteerd met moeilijkheden op de conventionele kredietmarkt.
   Korpustyp: EU
Ich meine die Entwicklung einer Kultur der Vorbeugung und Bekämpfung solcher Unfälle. Immerhin enthält dieser Bericht bereits konkrete Verpflichtungen in Bezug auf die Reduzierung der Unfallzahlen am Arbeitsplatz.
Ik bedoel dat er een cultuur van preventie moet komen en dat zulke ongevallen moeten worden bestreden; het onderhavige verslag bevat al concrete afspraken over het terugdringen van het aantal ongevallen.
   Korpustyp: EU
Obwohl sehr viele Abgeordnete, ich eingeschlossen, für ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen gestimmt haben (besonders am Arbeitsplatz), hat die Volkspartei leider eine oppositionelle Haltung eingenommen.
Hoewel vele afgevaardigden, waaronder ikzelf, voor een verbod op roken in openbare ruimten (met name werkplekken) hebben gestemd, nam de Fractie van de Europese Volkspartij een tegengesteld standpunt in.
   Korpustyp: EU
(EN) Die EPLP hat für den Entschließungsantrag über die sozialen Folgen von Umstrukturierung gestimmt, weil wir an eine Partnerschaft am Arbeitsplatz glauben.
De Labourafgevaardigden in het Europees Parlement hebben voor de ontwerpresolutie over de sociale gevolgen van de herstructurering gestemd.
   Korpustyp: EU
Die Qualität als eine neue politische Dimension bei der Behandlung von Fragen wie Arbeitsbedingungen, Beziehungen am Arbeitsplatz und Leistungen des Sozialstaats.
Kwaliteit is een vrij nieuw begrip in de politiek; hier gaat het om arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en dienstverlening door de verzorgingsstaat.
   Korpustyp: EU
Die persönliche Verantwortung wird als die Hauptursache dieser "Verletzungen" bezeichnet, um die Verantwortung der Arbeitgeber für Unfälle am Arbeitsplatz nicht erkennbar werden zu lassen.
Individuele verantwoordelijkheid wordt de belangrijkste oorzaak genoemd van "letsel", omdat men de verantwoordelijkheid van de werkgever voor deze arbeidsongevallen onder het tapijt wil vegen.
   Korpustyp: EU
Die Abdeckung beruflicher Gefahren durch die Versicherung, die Einrichtung einer staatlichen Behörde von Betriebsärzten und Sicherheitstechnikern werden die Grundlage für eine systematische Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz bilden.
Met het verzekeren van de beroepsrisico's en de instelling van een overheidsorgaan van arbeidsartsen en veiligheidsdeskundigen kan men arbeidsongevallen op een stelselmatige wijze voorkomen.
   Korpustyp: EU
Letztlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Wettbewerbsfähigkeit, und die Vernachlässigung sozialpolitischer Maßnahmen hat immer auch ihren Preis.
Natuurlijk wordt er bij de analyse van uitgegaan dat gezondheids- en veiligheidskwesties gekoppeld zijn aan het concurrentievermogen en het verwaarlozen van sociaal beleid heeft altijd een prijs.
   Korpustyp: EU
Herr Präsident, im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und Chancengleichheit begrüße ich diese Strategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Mijnheer de Voorzitter, namens de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen verwelkom ik de mededeling over deze gezondheids- en veiligheidsstrategie.
   Korpustyp: EU
Die geltenden Vorschriften im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind zu evaluieren, damit wir Problembereiche ermitteln und künftige Rechtsvorschriften wirksamer gestalten können.
Een evaluatie van de huidige gezondheids- en veiligheidswetgeving is noodzakelijk om probleemgebieden te kunnen aanwijzen, zodat we toekomstige wetgeving effectiever kunnen maken.
   Korpustyp: EU
Gerade im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind wir zum Nachweis der Notwendigkeit entsprechender Vorschriften auf aktuelle wissenschaftliche und medizinische Daten angewiesen.
Bovenal hebben we met betrekking tot gezondheid en veiligheid actueel wetenschappelijk en medisch bewijs nodig om de noodzaak van dergelijke wetgeving aan te tonen.
   Korpustyp: EU
Der Änderungsantrag betreffend die Einführung von Maßnahmen gegen das unfreiwillige Passivrauchen in geschlossenen Räumen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln gibt der Empfehlung auch einen Mehrwert.
Het voorgestelde amendement met betrekking tot de invoering van maatregelen voor de bescherming tegen omgevingstabaksrook op afgesloten werkplekken en in openbare ruimtes en het openbaar vervoer creëert ook een meerwaarde in dit opzicht.
   Korpustyp: EU
Die nächste wichtige Angelegenheit ist, dass ich die Tatsache, dass wir alle drei Wochen unseren Arbeitsplatz wechseln, vor der Öffentlichkeit kaum rechtfertigen kann.
De tweede belangrijke zaak is dat ik de burgers op geen enkele wijze kan uitleggen waarom we om de drie weken van werklocatie veranderen.
   Korpustyp: EU
Ich sage es noch einmal: wir brauchen radikalere Maßnahmen, um gleiche Löhne und Gehälter durchzusetzen und Diskriminierung am Arbeitsplatz zu beseitigen.
Ik herhaal nogmaals dat radicaler acties nodig zijn om de lonen in evenwicht te brengen.
   Korpustyp: EU
Diejenigen, die sich an oberer Stelle der vom Arbeitgeber aufgestellten Hierarchie befinden, haben das Recht, über den Arbeitsplatz, ja sogar über die Beschäftigung ihrer Untergebenen zu entscheiden.
Wie hogerop geplaatst wordt in de hiërarchie, kan beslissen over de plaatsing en zelfs over het ontslag van zijn ondergeschikten.
   Korpustyp: EU
Die Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz und erhielten keine Entschädigung, und auch die Besitzer der Raffinerien und die Zuckerrübenanbauer gingen leer aus.
De mensen die in die fabriekten werkten, werden werkloos en kregen geen enkele compensatie, de fabriekseigenaren ontvingen evenmin compensatie en ook de suikerbietentelers bleven achter met lege handen.
   Korpustyp: EU
Die fellow trade unionists von Herrn Newman sind dann arbeitslos. Glücklicherweise hat sich Herr Newman hier auf Kosten der Gewerkschaft einen Arbeitsplatz im Parlament beschafft.
Dit is geen economie in de zin van doelstelling 4, maar economie in de zin van Sinterklaas.
   Korpustyp: EU
Nach Schätzungen des britischen Amts für Gesundheit und Sicherheit, der Stelle, die sich mit Unfällen am Arbeitsplatz befasst, ergehen rund 30 % der Untersagungsbescheide wegen unsicherer Gerüste.
Volgens schattingen van de Britse Health and Safety Executive, de instelling die zich bezighoudt met arbeidsongevallen, houdt alleen al circa 30% van alle bevelen tot stillegging van de werkzaamheden verband met onveilige steigers.
   Korpustyp: EU
Im Hinblick auf Änderungsantrag 14 zur geplanten Durchsetzung der Gleichstellung am Arbeitsplatz kann die Kommission diesen Vorschlag nach Umformulierung des Textes für Artikel 8 Buchstabe b teilweise akzeptieren.
Amendement 14, over plannen ter bevordering van gelijkheid en het niveau van de organisatie, wordt gedeeltelijk onderschreven door de Commissie. Zij wenst echter een nieuwe formulering van artikel 8 ter.
   Korpustyp: EU
Wenn der Nahverkehr nicht politischen Erwägungen und der behördlicher Intervention, beispielsweise auf lokaler Ebene, unterliegt, kann eine einfache Liberalisierung die Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu erreichen, praktisch unterbinden.
Als het stadsvervoer niet aan politieke overwegingen en de tussenkomst van de - lokale - autoriteiten wordt onderworpen, kan liberalisering de mobiliteit vrijwel geheel onmogelijk maken.
   Korpustyp: EU
Wir sehen auch eine beträchtliche Zahl arbeitender armer Menschen, die zwar einen Arbeitsplatz haben, von ihren Löhnen aber nicht leben können.
Ook zijn er grote getale arme arbeidskrachten die niet van hun inkomen kunnen rondkomen.
   Korpustyp: EU
Angesichts eines Personalabbaus auf etwa 40 % des Personalbestands von 1992 unterstellt er der Kommission, sie räume der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz eine geringere Priorität ein.
Hij beweert dat de vermindering van het aantal personeelsleden van de Commissie tot zo'n 40% van het niveau van 1992 wijst op een veel lagere prioriteit binnen de Commissie.
   Korpustyp: EU
Wie ich bereits sagte, stellt diese Strategie des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz einen Aktionsplan für die Europäische Gemeinschaft als Ganzes dar.
Zoals ik al eerder zei, is deze gezondheids- en veiligheidsstrategie een actieplan voor de gehele Europese Gemeenschap.
   Korpustyp: EU
Menschenhandel, insbesondere der Handel mit Frauen und Mädchen, ist nicht immer mit sexueller Ausbeutung verbunden, sondern auch mit Ausbeutung am Arbeitsplatz unter sklavenähnlichen Bedingungen.
Mensenhandel, en vooral handel in meisjes en vrouwen, heeft niet alleen betrekking op seksuele uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting onder omstandigheden die aan slavernij grenzen.
   Korpustyp: EU
Darüber hinaus werden die vom Rat verabschiedeten Richtlinien zur Bekämpfung jeder Art von Diskriminierung am Arbeitsplatz von den Mitgliedstaaten häufig nur unvollständig oder gar nicht umgesetzt.
Overigens blijven de lidstaten vaak in gebreke bij het omzetten van door de Raad goedgekeurde richtsnoeren ter bestrijding van allerlei vormen van discriminatie.
   Korpustyp: EU
Eines der Ziele der Mitteilung besteht darin, bessere Voraussetzungen für die Vorbereitung junger Menschen auf ihr künftiges Leben, ihren künftigen Beruf und ihren künftigen Arbeitsplatz zu schaffen.
Een van de doelstellingen van de mededeling is te waarborgen dat jonge mensen worden voorbereid op hun toekomstige leven en met name op hun toekomstige beroepsleven.
   Korpustyp: EU
Dabei sollte den Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz ebenso Rechnung getragen werden wie der möglichen sozialen Isolation und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen.
Hierbij moet rekening gehouden worden met gezondheids- en veiligheidsaspecten en met de kans op een sociaal isolement en onzekere werksituaties.
   Korpustyp: EU
Die entsprechenden Gewerkschaften sind im Parlamentsausschuss für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vertreten, der den Maßnahmen, die zur Beseitigung dieses Problems ergriffen wurden, zugestimmt hat.
De desbetreffende vakbonden hebben zitting in de Commissie gezondheid en veiligheid van het Parlement, die heeft ingestemd met de maatregelen die genomen zijn om dit probleem uit de wereld te helpen.
   Korpustyp: EU
Aber die 10 % der Erwerbsbevölkerung und die 20 % Jugendlichen, die auf einen Arbeitsplatz warten, brauchen klarere Ergebnisse im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
Maar de 10 % van de actieve bevolking en de 20 % werkzoekende jongeren willen meer resultaten in de strijd tegen de werkloosheid.
   Korpustyp: EU
Als Folge gibt es wenig Ausbildungsplätze für junge EU-Offiziere und -Schiffsleute, und bedauerlicherweise wird in der EU vielen dieser Branche der Verlust des Arbeitsplatzes angeboten.
Dientengevolge zijn slechts weinig opleidingsplaatsen beschikbaar voor juniorofficieren en gewone bemanningsleden uit de EU en worden velen in deze industrie in de EU helaas gedwongen ontslagen.
   Korpustyp: EU
0.6 . Würde am Arbeitsplatz Die Mitarbeiter unterlassen jegliche Diskriminierung an ­ derer Personen und jede Form psychologischer oder se ­ xueller Belästigung sowie Schikanierungen .
Voor het efficiëntste gebruik van de beschikbare middelen nemen personeelsleden alle redelijke , gepaste en moge ­ lijke kostenbeperkende maatregelen voor de ECB . 0.7.3 .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Bei den geleisteten Gesamtarbeitsstunden war im Beobachtungszeitraum ein Rückgang zu verzeichnen , der zum Teil eine rasche Zunahme von Fällen krankheitsbedingten Nichterscheinens am Arbeitsplatz widerspiegelte .
De voorraadwijzigingen leverden een licht negatieve bijdrage aan de reële bbp-groei voor 2002 als geheel . De werkgelegenheidsgroei vertraagde aanmerkelijk , hoewel hij relatief hoog bleef in de bouwnijverheid en de overheidssector .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Unserer Ansicht nach sollten sich auch die Arbeitgeber ihrer Verantwortung stellen und dafür Sorge tragen, dass es am Arbeitsplatz nicht zu sexueller Belästigung kommt.
Wij vinden dat ook de werkgevers een verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat in de arbeidsomgeving geen seksuele intimidatie voorkomt.
   Korpustyp: EU
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Strategie für die Gesundheitsvorsorge und die Sicherheit am Arbeitsplatz in die Liste der Prioritäten der Europäischen Kommission aufgenommen worden ist.
Tot slot wil ik nog opmerken dat de strategie voor de gezondheid en de veiligheid een van de prioriteiten is van de Europese Commissie.
   Korpustyp: EU
Daher ist es entscheidend, dass auf nationaler Ebene Mechanismen zur Überwachung der Probleme der Gesundheitsvorsorge und der Sicherheit am Arbeitsplatz ins Leben gerufen werden.
Daarom is het zeer belangrijk dat nationale mechanismen in het leven worden geroepen waarmee controle kan worden uitgeoefend op de gezondheids- en veiligheidsvraagstukken.
   Korpustyp: EU
Unfälle am Arbeitsplatz sind der hohe Preis, den die Arbeiterklasse angesichts der barbarischen Ausbreitung des Kapitalismus zahlen muss, um dessen Profitgier zu befriedigen.
Beroepsongevallen zijn de hoge prijs die de leden van de werkende klasse moeten betalen voor de weerzinwekkende verspreiding van het kapitalisme in het belang van de winst.
   Korpustyp: EU
Ich bin der Schattenberichterstatter für die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) für die Richtlinie zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz.
Ik ben schaduwrapporteur voor de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) voor de richtlijn inzake de gezondheid en de veiligheid van zwangere werkneemsters.
   Korpustyp: EU