linguatools-Logo
134 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
Ermittlung onderzoek 1.803
[Weiteres]
Ermittlung Vaststellen

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Ermittlung opsporing 66 identificatie 109 vaststelling 642 onderzoek naar 28 inventarisatie 20 bepalen 219 berekening 178 bepaling 193 speurwerk 2 identificeren 42 berekenen 30 het onderzoek 21 onderzoeken 19 nasporing 1 vast
beoordeling
vast te stellen
onderzoeken
opsporen
vastgesteld

Verwendungsbeispiele

Ermittlung onderzoek
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

OLAF hat alle Ermittlungen bis auf eine abgeschlossen.
OLAF heeft op een na alle onderzoeken afgerond.
   Korpustyp: EU
Zum einen die Aufforderung an die Kommission, Ermittlungen über die allgemeine Lage der Menschenrechte in Birma anzustellen.
Ten eerste of de Commissie een onderzoek wil instellen naar de algemene situatie van de mensenrechten in Birma.
   Korpustyp: EU
Für qualifizierte Ermittlungen auf diesem Gebiet ist ein größeres Fachwissen erforderlich.
Er is meer deskundigheid nodig om goed onderzoek te kunnen doen.
   Korpustyp: EU
Weder die USA noch die EU dürfen das System zu Ermittlungen im Zusammenhang mit anderen Straftaten oder zu anderen Zwecken verwenden.
Noch de VS noch de EU mag het systeem gebruiken voor het onderzoeken van andere soorten misdrijven of voor andere doeleinden.
   Korpustyp: EU
Die Ergebnisse der von der türkischen Polizei eingeleiteten Ermittlungen sind noch nicht bekannt.
De resultaten van het onderzoek door de Turkse politie zijn nog niet bekend.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


behördliche Ermittlung administratief onderzoek 7
strafrechtliche Ermittlung strafrechtelijk onderzoek 4 justitieel onderzoek
gerechtelijk onderzoek
verdeckte Ermittlung infiltratie
Ermittlung der Strahlenexposition evaluatie van de blootstelling
blootstellingsbeoordeling
bepaling van de blootstelling
gemeinsamer Ermittlungs- und Strafverfolgungsraum gemeenschappelijke opsporings- en vervolgingsruimte
Ermittlung des Zollwerts bepalen van de douanewaarden
vaststellen van de douanewaarde
vaststelling van de douanewaarde
Ermittlung vom Amts wegen ambtshalve onderzoek
staatliche Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde Staatsbureau voor onderzoek en bescherming
SIPA
Ermittlung schädlicher Wirkungen gevarenbeoordeling
omschrijving van de gevaren
gevarenidentificatie
eine Ermittlung vornehmen een onderzoek instellen
Ermittlung des anzuwendenden Rechts aanwijzen van het toepasselijk recht
Ermittlung von Verstößen opsporen van inbreuken
Ermittlung eines Datensatzes recordzoekbewerking
Ermittlung des Oberschwingungsgehaltes directe bepaling van harmonische componenten
Ermittlung der konstanten Durchflußmenge evenwichtstijd
nachtraegliche Ermittlung des Nutzens achteraf vastgestelde voordelen
achteraf vastgestelde effecten
Ermittlung des Druckverlaufs lekinspectie op basis van drukverlies
Ermittlung der Nebenempfangsstellen meting van parasitaire responsie
Ermittlung des Herzminutenvolumens meting van het hartdebiet
Ermittlung des Preises waarde-onderzoek
Ermittlung des Sachverständigen deskundigenonderzoek
rechnerische Ermittlung des Ausfuhrpreises samenstelling van prijs bij uitvoer
Ermittlung der Erdmassen inhoudsberekening
Ermittlung des Wahlergebnisses telling van de stemmen
Ermittlung der Beeinträchtigungen evaluatie van degradaties
Ermittlung der Tonqualität evaluatie van geluidskwaliteit
Ermittlung der Taubheit aantoning van doofheid
Ermittlung der Kaufkraftparitäten opstelling van koopkrachtpariteiten
stufenweise Ermittlung der Kanalbreite graduele benadering van het kanaal
Ermittlung des Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten evenwichtspartitiemethode
Ermittlung der Exposition beoordeling van de blootstelling
Studie zur Ermittlung des Dosisbereichs dosisbereikstudie
Methode zur Ermittlung vorbildlicher Verfahren "BEST-procedure"

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Ermittlung

203 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Die Immunohistochemie war die häufigste Testmethode zur Ermittlung einer HER2-Überexpression (IHC) in dieser pivotalen Studie.
De voornaamste testmethode die gebruikt werd om HER2 positiviteit aan te tonen was immunohistochemie (IHC).
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Klinische Studien zur Ermittlung pharmakokinetischer Unterschiede in verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind bisher nicht durchgeführt worden.
Mogelijke farmacokinetische verschillen als gevolg van verschillen in ras zijn niet prospectief onderzocht.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Die Kommission muss sie diesbezüglich unterstützen, vor allem was die Ermittlung und Förderung bester Praktiken betrifft.-
De Commissie moet hen in dat opzicht aanmoedigen, in het bijzonder door op zoek te gaan naar beste praktijken en deze te bevorderen.
   Korpustyp: EU
Meiner Meinung nach sollten wir künftig einen Plan zur Ermittlung von Einsparmöglichkeiten im Parlamentshaushalt erstellen.
Naar mijn mening moeten we in de toekomst een plan opstellen om potentiële besparingen in de begroting van het Parlement te inventariseren.
   Korpustyp: EU
Ich stimme Ihnen zu, daß die Ermittlung von vergleichbaren und schrittweise harmonisierten Daten sehr wichtig ist.
Wij zijn het met u eens dat het belangrijk is naar vergelijkbare en geleidelijk geharmoniseerde gegevens te streven.
   Korpustyp: EU
Als erste Maßnahme wird aus diesem Programm eine Mission zur Ermittlung der materiellen Schäden finanziert.
De eerste maatregel die met dit programma wordt gefinancierd, betreft een missie voor de taxatie van de materiële schade.
   Korpustyp: EU
Herkunft - Klinische Studien zur Ermittlung pharmakokinetischer Unterschiede in verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind bisher nicht durchgeführt worden.
Ras - Mogelijke farmacokinetische verschillen als gevolg van verschillen in ras zijn niet prospectief onderzocht.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Mit Alglucosidase alfa wurden keine Studien zur Ermittlung der Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln durchgeführt.
Er zijn geen formele geneesmiddelinteractieonderzoeken uitgevoerd met alglucosidase alfa.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ermittlung der Anwendung außerhalb der zugelassenen Indikation bei Patienten ohne AD
Het meten van off-label-gebruik bij patiënten zonder AD
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ermittlung der Anwendung außerhalb der zugelassenen Indikation bei Patienten mit AD im Alter unter 2 Jahren
Het meten van off-label-gebruik bij patiënten met AD en jonger dan 2 jaar
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Zur Ermittlung der wirksamen Mindestdosis sollte der Blutzuckerspiegel (Blutglukose) des Patienten regelmäßig überprüft werden.
De glucosespiegel (suikerspiegel) in het bloed van de patiënt moet regelmatig worden gecontroleerd om de laagste werkzame dosis te vinden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
So konzentriert sich die Debatte vor allem auf die Ermittlung zusätzlicher Finanzierungsquellen.
De discussie concentreert zich namelijk vooral op het aanwijzen van aanvullende financieringsbronnen.
   Korpustyp: EU
Ermittlung von Defiziten im Bereich des Binnenmarktes, um die Verbraucher in Europa besser zu schützen.
Wij moeten kijken naar wat niet goed werkt op de interne markt, om de consument in Europa te beschermen.
   Korpustyp: EU
Die USA verfügen über 3 000 Mitarbeiter zur Ermittlung illegaler Einfuhren.
Ter vergelijking, in de Verenigde Staten wordt de controle van de illegale invoer verricht door 3000 mensen.
   Korpustyp: EU
Zur Ermittlung von Ursachen muss eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet sein.
Om erachter te kunnen komen wat de oorzaken zijn, moet traceerbaarheid van de producten gegarandeerd zijn.
   Korpustyp: EU
sowie Verfahren , welche die Erstellung von Inflationsprognosen und die Ermittlung anderer volkswirtschaftlicher Eckdaten des EuroWährungsraums ermöglichen .
en instrumenten voor het opstellen van prognoses ten aanzien van de inflatie en andere economische variabelen voor het eurogebied .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Auf der zweiten Aggregationsebene wird die Ermittlung von den NZBen durchgeführt .
Op het tweede niveau wordt de samenvoeging uitgevoerd door de NCB 's .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Die Ermittlung der Wechselkurse bei Devisenswapgeschäften wird in Kasten 2 dargestellt .
Zie Kader 2 voor de bij een deviezenswap gehanteerde koersen .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Es geht um Bedingungen für die Produktionsprozesse, Kontrollen, Überwachung und Ermittlung der Unternehmen mit Exportgenehmigung.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de produktie-, controle-, toezicht- en identificatieprocédés van de bedrijven met een exportvergunning.
   Korpustyp: EU
Bei der Ermittlung der Kontaminationsgefahr von Grundwasserleitern müssen Boden- und Unterbodentypen berücksichtigt werden.
Bodemtypen en -subtypen zijn belangrijke overwegingen bij het karakteriseren van de kwetsbaarheid van waterhoudende lagen voor besmetting.
   Korpustyp: EU
Wir können nur hoffen, dass das Staatsoberhaupt ein ernsthaftes Interesse an der Ermittlung und Bestrafung der Täter hat.
We kunnen alleen maar hopen dat het staatshoofd serieus van plan is de daders op te sporen en te bestraffen.
   Korpustyp: EU
Ich habe keine Ahnung, welche Informationen genau eingeholt werden, wer ihre Ermittlung genehmigt hat oder wie sie danach gespeichert werden.
Ik heb geen idee wat voor informatie er precies vergaard is, wie daarvoor toestemming heeft gegeven of hoe die informatie naderhand wordt opgeslagen.
   Korpustyp: EU
Die Kommission ihrerseits ist bereit, umgehend vor Ort einen Einsatz zur Ermittlung des Bedarfs und der Möglichkeiten der Wahlhilfe durchzuführen.
Daarnaast staat de Commissie op het punt een missie naar het land te zenden om de behoeften en mogelijkheden inzake hulp bij de verkiezingen in kaart te brengen.
   Korpustyp: EU
Dabei macht es Sinn, Gewinnbegriffe und die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen gemeinschaftlich zu definieren und auch eine Mindestbesteuerung einzuführen.
Daarbij is het zinvol de begrippen winst en belastinggrondslag gezamenlijk te definiëren en ook een minimumbelasting in te voeren.
   Korpustyp: EU
Europol-Beamte werden bei strafbaren Handlungen weder die politische Verantwortung noch die Verantwortung der Ermittlung übernehmen können.
Functionarissen van Europol zullen de politieke verantwoordelijkheid noch de opsporingsverantwoordelijkheid voor dergelijke handelingen ooit kunnen dragen.
   Korpustyp: EU
Die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Umsetzung dieser Grundsätze und die Ermittlung tatsächlicher Ressourcen sind ebenfalls dringend geboten.
Het is eveneens dringend noodzakelijk fondsen toe te wijzen voor de uitvoering van deze principes en eigen middelen daarvoor te aan te merken.
   Korpustyp: EU
Im Schnitt gibt es 40 bis 43 Vorschläge zur Vereinfachung von Rechtsvorschriften oder zur Ermittlung veralteter Rechtsvorschriften.
Gemiddeld zijn er zo'n 40 tot 43 voorstellen om wetgeving te vereenvoudigen of wetgeving aan te wijzen die verouderd is.
   Korpustyp: EU
Die Ermittlung der Herkunft von Rindfleisch ist nur eine rückwirkende Kontrolle und beseitigt nicht schon entstandene schwere Schäden.
De traceerbaarheid van rundvlees betekent slechts controle achteraf en kan reeds aangerichte schade niet meer herstellen.
   Korpustyp: EU
Auf der Tagesordnung standen die Ermittlung von Schwerpunktaufgaben, die Förderung neuer und erfolgversprechender Behandlungsstrategien und die Überarbeitung von Gentherapie-Leitlinien.
het aangeven van prioriteiten, het bevorderen van nieuwe, veelbelovende therapiestrategieën en het herzien van de richtsnoeren met betrekking tot gentherapie.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
42 Zur Ermittlung der ersten ZYPADHERA Dosierung für alle Patienten, sollte das Schema in Tabelle 1 herangezogen werden.
(Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken voor olanzapine 10 mg poeder voor oplossing voor injectie voor meer informatie over dit product.)
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Dieses Programm muß nach Ermittlung der Schäden durch einen Plan zum Wiederaufbau der völlig verwüsteten Gebiete ergänzt werden.
Nadat de schade is opgenomen, zal dit project moeten worden afgerond met een plan om de gebieden die volledig zijn verwoest weer voor bewoning geschikt te maken.
   Korpustyp: EU
Dieser soll das Verfahren zur Ermittlung des Einflusses verschiedener Strategien und Verpflichtungen, die KMU einschränken, stärker berücksichtigen.
Het doel daarvan is ervoor te zorgen dat sterker rekening wordt gehouden met de procedure voor de effectbeoordeling van de diverse beleidsvormen en de vereisten die de activiteiten van het midden- en kleinbedrijf beperken.
   Korpustyp: EU
Warum haben wir die Leistungstests für jeden Dienst zur Ermittlung der positiven oder negativen Interaktionen zwischen bestimmten europäischen Texten eingeführt?
Waarom zijn we gestart met deze prestatietests voor elke dienst om te zien wat de positieve of negatieve interacties tussen bepaalde Europese teksten zijn?
   Korpustyp: EU
Deren Empfehlungen führten dazu, dass die Staatspräsidentin anordnete, Ermittlungs- und Anklageprozesse zu verstärken, Sondergerichte und endlich auch Zeugenschutzprogramme zu schaffen.
De bevindingen van deze commissie hebben de president doen besluiten de onderzoekscapaciteiten en het gerechtelijk apparaat te versterken, bijzondere rechtbanken in te stellen en eindelijk ook programma's ter bescherming van getuigen op te voeren.
   Korpustyp: EU
Für meinen Wahlkreis London und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich weiß, was Ermittlung mittels herkunftsbasierter Personenprofile bedeutet.
Voor mijn kiesdistrict Londen en voor mijzelf persoonlijk, kan ik zeggen dat ik weet wat het opstellen van etnische profielen betekent.
   Korpustyp: EU
Die Ermittlung der Wahrheit über das Unglück von Ustica wäre ein erster großer Schritt auf diesem Weg.
Het achterhalen van de waarheid over Ustica is een eerste grote stap in die richting.
   Korpustyp: EU
Ich möchte ferner erwähnen, dass die Kommission Maßnahmen zur statistischen Ermittlung der Qualität und Wirksamkeit des gerichtlichen Verfahrens unterstützt.
Ik moet ook nog opmerken dat de Commissie steun biedt bij het statistisch meten van de kwaliteit en de effectiviteit van het gerechtelijke proces.
   Korpustyp: EU
Sehr wichtig war darüber hinaus seine Arbeit zur Ermittlung des Stands der Mitwirkung von NRO anhand eines Fragebogens.
Bovendien is de vragenlijst die hij bij zijn werkzaamheden heeft gebruikt om de participatie van de verschillende niet-gouvernementele organisaties in kaart te brengen zeer nuttig gebleken.
   Korpustyp: EU
Der Abbau dieser Hürden würde die Rechtssicherheit erhöhen sowie Unternehmen und Unternehmern eine effizientere Ermittlung der Haftungsrisiken ermöglichen.
Wegnemen van deze belemmeringen zou een grotere rechtszekerheid scheppen en ondernemers in staat stellen een nauwkeurigere risicocalculatie te maken.
   Korpustyp: EU
Er empfiehlt daher Kriterien für die Ermittlung der Ziele und der Akteure vor, die diese Ziele verwirklichen sollen.
Voorts stelt het verslag ook criteria voor inzake de omschrijving van de doelstellingen en de aanwijzing van de subjecten welke die moeten verwezenlijken.
   Korpustyp: EU
Auf der ersten Aggregationsebene wird die Ermittlung von den Berichtspflichtigen gemäß den Absätzen 60 bis 65 durchgeführt .
Zoals vastgelegd in paragrafen 60 tot en met 65 wordt op het eerste niveau de samenvoeging uitgevoerd door de informatieplichtigen .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
-- allgemeine Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit , einschließlich der Ermittlung und des Managements von Interessenkonflikten ( Artikel 15 bis 17 ) ;
-- algemene uitoefeningsvoorwaarden met inbegrip van het onderkennen en beheersen van belangenconflicten ( artikelen 15 tot en met 17 ) ;
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
In Zukunft beginnen sie mit der wirtschaftlichen Analyse zur Ermittlung der kurz - bis mittelfristigen Risiken für die Preisstabilität .
Deze verklaring zal beginnen met de economische analyse om de korte - tot middellange-termijnrisico 's voor prijsstabiliteit in kaart te brengen .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Bei einem Korb von Anleihen sollte die einfache Durchschnittsbildung von Renditen zur Ermittlung des repräsentativen Rendite verwendet werden .
Aggregatie Waar een steekproef meer dan één obligatie bevat , volstaat het gemiddelde van de rendementen als representatieve koers .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Vielfache der MAC werden als Richtschnur für die Ermittlung chirurgischer Narkosetiefen, die im typischen Fall das 1,3- bis 1,5fache des MAC-Wertes betragen, verwendet.
Veelvouden van de MAC worden gebruikt als richtlijn voor chirurgische anesthesieniveaus, die normaal 1,3 tot 1,5 keer de MAC-waarde zijn.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Im Fall von Twitter handelt es sich dagegen um einen spezifischen Gerichtsentscheid, der von einem Gericht im Rahmen einer strafrechtlichen Ermittlung erlassen wurde.
Bij de Twitter-affaire is daarentegen sprake van een concrete rechterlijke beslissing die door de rechtbank in het kader van een concreet strafonderzoek is genomen.
   Korpustyp: EU
Falls über den Bericht abgestimmt wird, bitte ich Sie, für den von Kollegen Staes und mir eingebrachten Änderungsantrag zur Ermittlung der Fakten in dieser Angelegenheit zu stimmen.
Indien er een stemming komt over dit verslag, dan verzoek ik u om te stemmen voor de amendementen die de heer Staes en ikzelf hebben ingediend en die tot doel hebben om de feiten over deze zaak boven water te krijgen.
   Korpustyp: EU
Bei einer 2000 durchgeführten Umfrage zur Ermittlung der Zufriedenheit der Delegierten wurde ein hoher Grad an Zufriedenheit mit dem Serviceangebot der EMEA festgestellt.
Hieruit bleek dat men zeer tevreden was met het niveau van de door het EMEA verleende diensten.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
In den ersten 1-2 Wochen nach der Impfung mit Menitorix ist es möglich, dass Urintests zur Ermittlung von Hib-Infektionen ein falsches (falsch-positives) Resultat ergeben.
In de eerste 1-2 weken na een dosis Menitorix is het mogelijk dat urinetesten om een Hib infectie aan te tonen een verkeerde (fout-positieve) uitslag geven.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Die Kommission begrüßt den neuen Ansatz, bei dem Ausschüsse in die Ermittlung von Prioritäten und die Diskussion des Arbeitsprogramms der Kommission einbezogen werden.
De Commissie waardeert de nieuwe opzet waarbij commissies worden betrokken bij het stellen van prioriteiten en het bespreken van het werkprogramma van de Commissie. Dit proces begint nu serieuzer gestalte te krijgen.
   Korpustyp: EU
rasche und effiziente Ermittlung aller vermuteten und wahrscheinlichen Fälle von SARS-Infektionen und die angemessene Isolierung dieser Fälle in den Krankenhäusern;
een snelle en efficiënte diagnose van de vermoedelijke en waarschijnlijke gevallen van SARS en gepaste isolatie daarvan in ziekenhuizen;
   Korpustyp: EU
Tatsächlich müsste das koordinierte Handeln dieser Einrichtungen das Vorgehen der nationalen Polizeikräfte erleichtern und die grenzüberschreitende Ermittlung durch Bündelung der Informationskapazitäten der Mitgliedstaaten vor Ort befördern.
Samenwerking tussen deze instanties zou het optreden van de nationale politiekorpsen versterken en het transnationaal opsporingsonderzoek vergemakkelijken, door uitwisseling van informatie tussen de lidstaten.
   Korpustyp: EU
Im Gegenteil, in dem Bericht werden sie, unter der Voraussetzung, dass sie strengen Beschränkungen und Bestimmungen unterliegen, als rechtmäßige Methoden der polizeilichen Ermittlung bezeichnet.
Men beschouwt deze zelfs als legitiem bij politieonderzoek, mits onderworpen aan strenge voorwaarden en beperkingen.
   Korpustyp: EU
Wie üblich hat die Kommission eine Folgenabschätzung zur genaueren Analyse der einzelnen Aspekte und zur Ermittlung möglicher Folgen verschiedener Maßnahmen veranlasst, bevor wir unsere Vorschläge offiziell unterbreiten.
Zoals gebruikelijk voert de Commissie op dit moment een effectbeoordeling uit om de problemen te analyseren en te bekijken welke effecten bepaalde oplossingen kunnen hebben, voordat we met formele voorstellen komen.
   Korpustyp: EU
In diesem Rahmen werden auch wichtige Vorschläge im Zusammenhang mit der Überwachung des Straßenverkehrs bei der Ermittlung der Unfallschwerpunkte auf den Autobahnen gemacht werden.
In dit verband zullen er ook met betrekking tot de wegcontroles en de registratie van plaatsen met een hoog ongevallencijfer belangrijke voorstellen worden gepresenteerd.
   Korpustyp: EU
Frau Präsidentin, für eine nachhaltige Zukunft ist die Ermittlung der vorgeschlagenen Werte notwendig, um eine objektive Grundlage für wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung zu haben.
Mevrouw de Voorzitter, als wij onze toekomst veilig willen stellen, moeten wij de voorgestelde waarden analyseren om op basis van objectieve gegevens doeltreffende maatregelen tegen de luchtverontreiniging te kunnen treffen.
   Korpustyp: EU
Einstweilen laufen die Aktivitäten weiter, doch werden bis auf Weiteres keine neuen Bewertungen oder Missionen zur Ermittlung des Bedarfs zur Vorbereitung der Kooperationslinie für 2005 in Angriff genommen.
De activiteiten zullen voorlopig doorgaan, maar tot nader order zullen er geen nieuwe evaluaties of identificatiemissies in gang worden gezet ter voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten die verder voor 2005 op het programma stonden.
   Korpustyp: EU
Ich erinnere nochmals daran, dass der Zweck der Dublin-Verordnung die Ermittlung des für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständigen Mitgliedstaates ist.
Ik wil u eraan herinneren dat de Dublin-verordening bedoeld is om te beoordelen welke lidstaat verantwoordelijk is voor het afhandelen van een asielaanvraag.
   Korpustyp: EU
Die Ermittlung des richtigen Verhältnisses zwischen Umweltanforderungen, den richtigen Bedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit und dem Schutz der Arbeitsplätze ist etwas, das die gesamte Europäische Union betrifft.
Het vinden van een juist evenwicht tussen milieueisen, goede randvoorwaarden voor concurrentievermogen en bescherming van de werkgelegenheid is een kwestie die de gehele Europese Unie aangaat.
   Korpustyp: EU
Für neue Erfordernisse neue Finanzierungen, wobei - wie immer - die umsichtige Ermittlung des Bedarfs, die rigorose Ausnutzung der Fonds Bedingung ist, wie es ja auch stets sein sollte.
Hieraan zijn echter zoals steeds een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de zorgvuldige signalering van de behoeften en het rigoureuze gebruik van de fondsen.
   Korpustyp: EU
Ich möchte auch bemerken, dass sich der Petitionsausschuss auf das Fachwissen der Europäischen Kommission bei der Ermittlung möglicher Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht verlässt, die durch Petitionen aufgedeckt werden.
Ikwil ook nog opmerken, inrelatietot de Europese Commissie, dat de Commissie verzoekschriftenzich baseert opde expertise van de Commissiewanneer zijonderzoek doet naar mogelijke overtredingen vanGemeenschapswetgevingdie aan het licht worden gebracht in de verzoekschriften.
   Korpustyp: EU
Dieses Abkommen sollte die Ermittlung der Herkunft des Holzes ermöglichen und die Umsetzung von unabhängigen Kontrollverfahren fördern, die das nachweisen können.
Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat de oorsprong van het hout kan worden geïdentificeerd en dat ten bewijze daarvan onafhankelijke controleprocedures ten uitvoer worden gelegd.
   Korpustyp: EU
Es kann nicht sein, dass biometrische Daten - selbst Fingerabdrücke -, die von Asylsuchenden erhoben werden, nicht zum Zwecke der strafrechtlichen Ermittlung verwendet werden dürfen.
Het mag niet zo zijn dat biometrische gegevens - zelfs vingerafdrukken - die van asielzoekers afkomstig zijn niet mogen worden gebruikt voor strafrechtelijke opsporingsdoeleinden.
   Korpustyp: EU
Sieht man sich Fazilität 1 an, so werden bis zu 100 000 Euro allein für die Ermittlung eines potentiellen Joint Ventures gewährt.
Als je naar faciliteit 1 kijkt, wordt er maar liefst 100.000 euro uitgetrokken, gewoon maar om mogelijke joint-venturepartners aan te wijzen.
   Korpustyp: EU
In diesem Zusammenhang hat die mexikanische Regierung 2006 einen Sonderstaatsanwalt ernannt, der für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, die gegen Journalisten begangen worden sind, zuständig ist.
De Mexicaanse regering heeft naar aanleiding hiervan een speciale openbare aanklager ingesteld voor de misdaden die in 2006 tegen journalisten zijn gepleegd.
   Korpustyp: EU
Europa darf somit von den Verbrauchern nicht als eine ideologische Option erlebt werden, sondern als beständige Ermittlung der Interessen der einzelnen Staaten im Konnex einer europäischen Dimension.
Europa moet dus niet door de consumenten beleefd worden als een ideologische keuze, maar als een doorlopende toetsing van de belangen van de afzonderlijke staten in een Europese dimensie.
   Korpustyp: EU
Zu den großen Problemen bei der Ermittlung der richtigen Rinder, die im Vereinigten Königreich geschlachtet werden mußten, zählte das Fehlen von präzisen Unterlagen für die Tiere.
Dat men in het Verenigd Koninkrijk zoveel moeite had uit te maken welke koeien nu precies moesten worden geslacht, kwam onder meer doordat er geen nauwkeurige gegevens voorhanden waren.
   Korpustyp: EU
Die Palästinensische Autonomiebehörde arbeitet gerade an einem operativen Plan, der dann als nützliches Instrument für die Ermittlung von Entwicklungsmaßnahmen - insbesondere im Gazastreifen - dienen könnte, die unsere Unterstützung verdienen.
De Palestijnse Autoriteit is op dit moment bezig met het opstellen van een operationeel plan dat vervolgens als een nuttig instrument gebruikt zou kunnen worden om nieuwe ontwikkelingsactiviteiten in kaart te brengen, waaraan wij onze steun kunnen geven, met name in Gaza.
   Korpustyp: EU
Die wichtigsten sekundären Endpunkte sind gute zytogenetische Remission, hämatologische Remission, molekulare Remission (Ermittlung der minimalen residualen Erkrankung), Zeit bis zur akzelerierten Phase oder Blastenkrise und Überlebenszeit.
Belangrijke cytogenetische respons, hematologische respons, moleculaire respons (evaluatie van minimale residuele ziekte), tijd tot acceleratiefase of blastaire crisis en overleving zijn de belangrijkste secundaire eindpunten.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Epidemic Intelligence lässt sich definieren als der Prozess der Ermittlung, Überprüfung, Analyse, Bewertung und Untersuchung von Ereignissen, die eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellen können.
Epidemiologische informatievergaring kan worden gedefinieerd als het proces waarbij gebeurtenissen die een bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen, worden opgespoord, geverifieerd, geanalyseerd, beoordeeld en onderzocht.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Aufgrund dieser Beobachtungen wurde nach Absprache mit dem Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) ein intensives Untersuchungsprogramm zur Ermittlung der Ursachen der geringeren Immunantwort gestartet.
Deze waarnemingen leidden tot een intensief onderzoeksprogramma, met instemming van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, met het doel de reden van de lagere immuunrespons op te sporen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ermittlung des Leistungsniveaus durch eine Umfrage zu den Folgeaktivitäten nach Erteilung der Zulassung, insbesondere in Bezug auf Änderungsanträge sowie Anträge auf Erweiterung der Arzneimittelreihe.
Prestaties meten aan de hand van een enquête naar activiteiten na de vergunningverlening, met speciale aandacht voor wijzigings- en vervolgaanvragen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Die Pilotprojekte zur Prävention, Ermittlung von Risikozonen, und Wiederaufforstung geschädigter Zonen haben ihren Nutzen besonders in Portugal unter Beweis gestellt, aber auch ihre Grenzen deutlich gemacht.
De pilotprojecten voor bosbrandpreventie, het aanwijzen van risicogebieden en de wederopbouw van getroffen gebieden hebben, met name in Portugal, hun nut bewezen maar ook hun beperkingen laten zien.
   Korpustyp: EU
Was die hochrangige Gruppe betrifft, so wurde dieser Gruppe am 14. Juni von der Kommission ein Plan zur Ermittlung von Handelsbeschränkungen vorgelegt.
Wat de groep op hoog niveau betreft: op 14 juni jongstleden heeft de Commissie een plan gepresenteerd aan de groep op hoog niveau om handelsbelemmeringen in kaart te brengen.
   Korpustyp: EU
Wir haben erst kürzlich eine Strategie zur Ermittlung von Pilotländern erarbeitet, die aus unserer Sicht Hilfe in Bereichen benötigen, in denen die Kommission über mehr Erfahrung verfügt.
Wij zijn het net eens geworden over een strategie om landen te selecteren waarvan wij denken dat die daadwerkelijk steun kunnen gebruiken en ten aanzien waarvan de Commissie van mening is dat de Unie, vergeleken met anderen, een toegevoegde waarde heeft.
   Korpustyp: EU
Bei meinem Modell wäre eine Untersuchung zur Ermittlung des europaweiten Sparpotenzials durchgeführt worden und die Einsparziele dann entsprechend dem Sparpotenzial der einzelnen Länder zugewiesen worden.
Als mijn model was aangenomen, zou het besparingspotentieel in heel Europa worden onderzocht en zouden besparingsstreefcijfers per land worden toegekend overeenkomstig het besparingspotentieel van elk land.
   Korpustyp: EU
Bei der Ermittlung wird der Schwerpunkt teilweise auf Schmiergelder gelegt, die im Hinblick auf die Beschaffung von Aufträgen möglicherweise an Mittelspersonen gezahlt wurden .
Onderzocht wordt onder meer of er in het geheim provisies aan tussenpersonen zijn betaald om de contracten veilig te stellen.
   Korpustyp: EU
Ich frage mich allerdings, ob eine externe Ermittlung zu diesem Zeitpunkt die richtige Lösung darstellt, wenn wir nicht wissen, wem gegenüber diese externe Ermittlungsstelle verantwortlich ist.
Maar ik vraag me af of in dit stadium de externe optie wel de juiste oplossing is als we niet weten tegenover wie het extern orgaan verantwoordelijk is.
   Korpustyp: EU
Sinn macht dagegen die im Bericht befürwortete Durchführung einer Notimpfung für den Seuchenfall, was natürlich die zügige Ermittlung des konkreten Seuchenstammes voraussetzt.
Wel zin heeft noodvaccinatie bij het uitbreken van een epidemie, waarbij de stam van het virus uiteraard snel moet worden achterhaald.
   Korpustyp: EU
Sie sollte die Arbeit der Mitgliedstaaten überwachen und mithilfe der Methode zur Ermittlung der bewährtesten Verfahren zur Verbreitung der besten Lösungen beitragen.
Zij zou moeten controleren wat de lidstaten doen, en een oplossing kunnen aandragen op basis van de methode van "best practice”.
   Korpustyp: EU
Man muss ein Scheitern bei der Ermittlung der Arbeitsmarkterfordernisse, der Bekämpfung von Schwarzarbeit, der jeweiligen Zusammenhänge sowie einer richtigen Zuwanderungspolitik feststellen.
Men heeft gefaald in de onderkenning van die behoeften, net zoals de strijd tegen zwartwerken mislukt is en er geen verband is gelegd tussen deze zaken en een goed immigratiebeleid.
   Korpustyp: EU
Schließlich muss diese Bake bei der Ermittlung der Containereigentümer einsetzbar sein, da es eine echte, in der mündlichen Anfrage aufgeworfene Haftungsfrage gibt.
Tot slot moet de eigenaar achterhaald kunnen worden met het baken, want aansprakelijkheid is een belangrijk punt, dat bij de mondelinge vraag aan de orde kwam.
   Korpustyp: EU
Sie ist ein wichtiges Element regionaler Statistiken und bietet die Grundlage für die Ermittlung von Regionen, die für eine Förderung aus Strukturfondsmitteln in Frage kommen.
Dit systeem speelt bij de regionale statistieken een belangrijke rol - of een bepaalde regio in aanmerking komt voor middelen uit de structuurfondsen wordt aan de hand van het NUTS-systeem bepaald.
   Korpustyp: EU
Gemäß einem risikobezogenen Ansatz sollte in den Gemeinschaftsvorschriften der Grundsatz eingeführt werden , dass in bestimmten Fällen eine vereinfachte Sorgfaltspflicht bei der Ermittlung der Kundenidentität zugelassen werden kann .
In overeenstemming met een risicogeoriënteerde benadering dient in de Gemeenschapswetgeving derhalve het beginsel te worden ingevoerd dat in passende gevallen een vereenvoudiging van de « ken-uw-cliënt "- vereisten ( customer due diligence ) kan worden toegestaan .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Zur Ermittlung von sich auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beziehenden Aggregaten für jede der in den Anlagen 1 und 2 definierten Instrumentenkategorie werden drei Ebenen der Aggregation durchlaufen .
Om de geaggregeerde bedragen met betrekking tot alle deelnemende lidstaten af te leiden , worden voor elk van de in de appendices 1 en 2 voorgestelde categorieën instrumenten drie niveaus van samenvoeging toegepast .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Der Ansatz zur Erfassung der Zusatzrisiken muss mit den internen Risikomanagement-Methoden des Instituts für die Ermittlung , Messung und Handhabung von Handelsrisiken in Einklang stehen .
De methode voor de weergave van additionele risico 's moet consistent zijn met de interne risicobeheermethoden die door de instelling worden gevolgd voor het detecteren , meten en beheren van handelsrisico 's .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Der Vorschlag, einen im Fernsehen übertragenen europäischen Wettbewerb zur Ermittlung des grenzüberschreitend tätigen europäischen Unternehmens des Jahres zu veranstalten, ist meiner Meinung nach eine sinnlose Verschwendung europäischer Ressourcen.
Het voorstel voor een Europese televisiewedstrijd met de titel "Europese grensoverschrijdende onderneming van het jaar” is wat mij betreft pure verkwisting van Europees geld.
   Korpustyp: EU
Ich befürworte ebenfalls die Einsetzung eines nichtständigen Ausschusses zur vollständigen Aufklärung der Katastrophe der Prestige, zur Ermittlung der Schuldigen und zur Festlegung von Maßnahmen für die Zukunft.
Ik ben ook voorstander van de oprichting van een tijdelijke parlementaire commissie, zodat er volledige duidelijkheid komt over de ramp met de Prestige, de schuldigen worden gevonden en er maatregelen voor de toekomst kunnen worden genomen.
   Korpustyp: EU
Um das zu erreichen, legt der Bericht das Schwergewicht auf die Ermittlung der Risikofaktoren, die Koordinierung der nationalen Politiken und die Früherkennungskampagnen.
Met het oog daarop wordt in het verslag terecht benadrukt hoe noodzakelijk het is de risicofactoren op te sporen, de nationale beleidsvormen te coördineren en opsporingscampagnes te voeren.
   Korpustyp: EU
Das Aktionsprogramm sieht spezifische Maßnahmen auf dem Gebiet sowohl der Prävention, Ermittlung und Sensibilisierung als auch der Information über schwere Krankheiten vor.
Zowel op het vlak van preventie, detectie, sensibilisering als van informatie bij ernstige ziekten worden in het actieprogramma specifieke maatregelen voorzien.
   Korpustyp: EU
Was wir versuchen, herauszufinden, ist die Art, wie dies geschehen konnte, und - wie Sie richtig gesagt haben - ist dies Gegenstand einer polizeilichen Ermittlung mit grenzüberschreitender Dimension.
We proberen uit te zoeken hoe dat toch heeft kunnen gebeuren, en zoals u terecht zei, is dat het onderwerp van een politieonderzoek met een grensoverschrijdend karakter.
   Korpustyp: EU
Erstens, zu den Anforderungen auf dem Gebiet der Messung - eine der Schlüsselfragen zur Ermittlung der tatsächlichen Erfüllung der MAP durch die einzelnen Staaten.
Het eerste punt betreft de vereisten met het oog op de meting - die van essentieel belang is om de daadwerkelijke naleving van de meerjarige oriëntatieprogramma's door de verschillende lidstaten te kunnen nagaan.
   Korpustyp: EU
Die Erklärung des tschechischen Verfassungsgerichts und das nachfolgende Verfahren sind ausschlaggebend für die Ermittlung des Zeitpunkts, wann der Vertrag von Lissabon in Kraft treten kann.
De uitspraak van het Tsjechische grondwettelijk hof en de daaropvolgende procedure zullen bepalend zijn voor het ogenblik waarop het Verdrag van Lissabon van kracht kan worden.
   Korpustyp: EU
Es muss darüber nachgedacht werden, der Kommission bei den Frühwarnverfahren und bei der Ermittlung des europäischen Gemeinwohls eine größere Rolle einzuräumen.
We moeten ons bezinnen op een belangrijkere rol van de Commissie in procedures van vroegtijdig waarschuwen en in het definiëren van het Europees algemeen belang.
   Korpustyp: EU
Wie das Gericht entschied, ist zur genauen Ermittlung der Rechtsgrundlage eines Rechtsaktes auf das Ziel und den Inhalt des Rechtsakts selbst Bezug zu nehmen.
Het Hof bevestigt dat de rechtsgrondslag van een document alleen duidelijk kan worden gedefinieerd door te verwijzen naar de doelstellingen en de inhoud van dat document zelf.
   Korpustyp: EU
Bei der Ermittlung der Gesamtdosis von Doxorubicin-HCl muß auch jegliche frühere (oder begleitende) Therapie mit kardiotoxischen Verbindungen, wie z.B. anderen Anthrazyklinen/Anthrachinonen oder 5-Fluorouracil in Betracht gezogen werden.
Voor de totale dosis doxorubicinehydrochloride moet ook rekening gehouden worden met vroegere (of gelijktijdige) therapie met cardiotoxische geneesmiddelen zoals andere antracyclines/antraquinonen of bijvoorbeeld 5-fluorouracil.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Viele Wissenschaftler an vielen Orten arbeiten daran, und die Kommission könnte bei der Bündelung dieser Informationen und bei der Ermittlung dessen, was wir über das damit verbundene und schwerwiegende Problem wissen, eine maßgebliche Rolle spielen.
Er zijn op allerlei locaties veel wetenschappers die zich hiermee bezighouden, en de Commissie zou een heel sterke rol kunnen spelen om die informatie te bundelen en uit te zoeken hoeveel we over dit samenhangende en zeer ernstige probleem weten.
   Korpustyp: EU
Sie hat über das Netz der Vertretungen und der regionalen Antennen ein Schnellwarnsystem zur Ermittlung der mit einigen aktuellen Europathemen verbundenen Kommunikationsschwierigkeiten eingerichtet, um auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete und besser auf sie zugeschnittene Botschaften übermitteln zu können.
Via het netwerk van de vertegenwoordigingen en de regionale bureaus hebben wij een snel waarschuwingssysteem gecreëerd, zodat de communicatieproblemen bij bepaalde onderwerpen van Europese actualiteit kunnen worden blootgelegd. Wij kunnen dan met gerichte boodschappen op bepaalde publieksgroepen reageren.
   Korpustyp: EU
Zur Ermittlung des Potenzials von Wechselwirkungen zwischen Micafungin und Mycophenolatmofe- til, Ciclosporin, Tacrolimus, Prednisolon, Sirolimus, Nifedipin, Fluconazol, Ritonavir, Rifampicin, Itraconazol, Voriconazol und Amphotericin B wurden Studien an gesunden Probanden durchgeführt.
Geneesmiddeleninteractiestudies naar mogelijke interacties tussen micafungine en mycofenolaatmofetil, ciclosporine, tacrolimus, prednisolon, sirolimus, nifedipine, fluconazol, ritonavir, rifampicine, itraconazol, voriconazol en amfotericine B werden uitgevoerd bij gezonde personen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Es ist eher die Regel als die Ausnahme, daß Personen, die zunächst als Zeugen oder Informanten eingestuft wurden, sich als Beteiligte an der Straftat herausstellen, die Gegenstand der Ermittlung ist.
Het is eerder regel dan uitzondering dat personen van wie wij aanvankelijk dachten dat het getuigen of informanten waren, feitelijk blijken te hebben deelgenomen aan de onderzochte misdrijven.
   Korpustyp: EU