linguatools-Logo
47 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
opzoeken Suche
Recherche

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

opzoeken besuchen 144 zu finden 5 suchen 44 Besuch 6 finden 38 aufsuchen 16 kommen
nachschauen
Abfrage
nachsehen
zu sehen
besucht
überprüfen
nachschlagen
treffen
sehen
zu besuchen
gehen
besuchen kommen

Verwendungsbeispiele

opzoeken besuchen
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Tartan Day is de dag waarop Schotland op feestelijke wijze contact onderhoudt met Schotten in de diaspora in Noord-Amerika en waarop wij onze Noord-Amerikaanse vrienden aanmoedigen om ons te komen opzoeken.
Der Tartan Day ist ein Festtag, an dem wir Schotten uns unserer Diaspora in Nordamerika öffnen und unsere nordamerikanischen Freunde dazu auffordern, uns besuchen zu kommen.
   Korpustyp: EU
Nu heb ik vernomen dat de echtgenotes van twee van deze gedetineerden in september dit jaar opnieuw een bezoekersvisum is geweigerd. Zij hebben hun echtgenoten op grond van de herhaalde weigeringen al negen jaar niet kunnen opzoeken.
Außerdem ist der Fragestellerin bekannt, dass im September 2007 auch den Ehefrauen von zwei dieser Gefangenen die Besuchserlaubnis verweigert wurde, wobei diese ihre Ehemänner aufgrund der wiederholten Verweigerungen seit neun Jahren nicht besuchen konnten.
   Korpustyp: EU
We vertrouwen daarbij op deze opmerkelijke vrouw, die we welkom heten in het Europees Parlement of die we zelf zullen opzoeken als zij haar Sacharov-prijs niet in ontvangst kan komen nemen, om de geest van vrijheid in dit verscheurde land in stand te houden.
Ferner vertrauen wir auf diese bemerkenswerte Frau, die wir im Europäischen Parlament erwarten, oder die wir für den Fall besuchen werden, dass sie ihren Sacharow-Preis nicht empfangen kann, um einen Geist der Freiheit in diesem zerrütteten Land aufrechtzuerhalten.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


intelligent opzoeken intelligenter Suchlauf
globaal opzoeken Grobrecherche
grof opzoeken Grobrecherche
fijn opzoeken Feinrecherche
bibliografisch opzoeken bibliographische Recherche
documentair opzoeken dokumentarische Recherche
informatief opzoeken informatische Recherche
Datensuche
opzoeken op microvorm Mikroform-Retrieval
opzoeken van documentatie Dokumentenabfrage
opzoeken van gegevens informatische Recherche
Datensuche

30 weitere Verwendungsbeispiele mit "opzoeken"

202 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Hij zei dat hij de vissers ging opzoeken.
Können Sie mir darauf eine Antwort geben?
   Korpustyp: EU
Ik denk dat we nu minder de confrontatie opzoeken.
Ich denke, wir sind von unserem Konfrontationskurs abgekommen.
   Korpustyp: EU
Ik wil dat ook in het Reglement niet opzoeken.
Und ich möchte jetzt nicht die Geschäftsordnung ausgraben.
   Korpustyp: EU
De reders zullen al zeer snel die havens zonder vergunningensysteem opzoeken.
Die Reeder werden schon recht bald diese Häfen ohne Genehmigungssystem anlaufen.
   Korpustyp: EU
(a) het opzoeken, verzamelen, verifiëren, beoordelen en verspreiden van relevante wetenschappelijke en technische gegevens;
(a) Sammeln, Erheben, Zusammenstellen, Auswerten und Verbreiten der einschlägigen wissenschaftlichen und technischen Daten;
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Laten wij geen nederlaagstrategie opzoeken, maar onze energie richten op daadwerkelijke verbetering.
Wir sollten keine Strategie verfolgen, die eine Niederlage impliziert, sondern unsere Energie auf tatsächliche Verbesserungen konzentrieren.
   Korpustyp: EU
Na een interne audit werden in 2001 verbeteringen aangebracht aan het opslaan en opzoeken van EMEA-documenten.
Nach einem internen Audit wurden 2001 Verbesserungen im Hinblick auf die Archivierung und den Abruf von EMEA-Dokumenten vorgenommen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Maar daartoe moeten we ze wel zelf actief opzoeken, en dan eerder nog het kleinbedrijf dan het middenbedrijf.
Wir müssen jedoch alle gezielt solche Antworten einholen und uns dabei vor allem auf die kleinen und nicht so sehr auf die mittleren Unternehmen konzentrieren.
   Korpustyp: EU
Ik heb mij geamuseerd met het opzoeken van het woord globalisering in een woordenboek van het begin der jaren negentig.
Kürzlich habe ich interessehalber versucht, den Begriff Globalisierung in einem Lexikon vom Beginn der neunziger Jahre nachzuschlagen:
   Korpustyp: EU
Namens het Parlement zal een aantal afgevaardigden het woord voeren; zij zijn juist hun plaatsen aan het opzoeken.
Eine Reihe von Abgeordneten werden im Namen des Parlaments sprechen; sie nehmen gerade ihre Plätze ein.
   Korpustyp: EU
Ik veroordeel de nieuwe Amerikaanse invoerrechten voor staal ten zeerste, maar ondanks dat moet Europa niet het conflict opzoeken.
Mit Nachdruck verurteile ich die neuen Stahlzölle der Vereinigten Staaten, aber ungeachtet dessen sollte Europa keinen Streit vom Zaun brechen.
   Korpustyp: EU
Zelfs wanneer burgers van de Europese Unie een bepaalde wet opzoeken, hebben ze vaak geen idee dat er andere EU-besluiten zijn die fundamenteel hieraan gekoppeld zijn.
Auch wenn Bürger der Europäischen Union in einem bestimmten Gesetz nachlesen, wissen sie oft nicht, dass es andere gemeinschaftliche Rechtsakte gibt, die eng damit verbunden sind.
   Korpustyp: EU
In dit opzicht constateer ik dat de partijen ons zelf opzoeken en ons om hulp, raad, bijstand en steun vragen, niet alleen en niet hoofdzakelijk op financieel gebied.
Dabei stelle ich fest, dass die Parteien sich an uns wenden und um unsere Unterstützung, unseren Rat, unsere Intervention, unsere Mitarbeit bitten, die nicht nur und nicht in erster Linie finanzieller Art sind.
   Korpustyp: EU
Deze meertalige databank zal via het Internet kunnen worden geraadpleegd en doorzocht, zodat dan iedere burger documenten van de Raad met titel, datum en nummer kan opzoeken.
Dieses mehrsprachige Datenregister wird über das Internet abrufbar sein und Abfragemöglichkeiten anbieten, damit dann jeder Bürger Ratsdokumente mit Titel, Datum und Nummer ermitteln kann.
   Korpustyp: EU
Als ik deze term invoer in het zoekveld ‘titel,’ vind ik 45 documenten, maar ik kan niet opzoeken bij welke vergadering zij horen.
Geben Sie den Begriff „Vorratsspeicherung von Daten“ in die Titel-Suchzeile ein, so werden 45 Dokumente angezeigt, aber es ist nicht möglich festzustellen, auf welche Tagung sie sich beziehen.
   Korpustyp: EU
Voor de rest moet er een open debat worden gevoerd en moeten wij onderling samenwerken. Laten wij alstublieft geen verdeeldheid opzoeken.
Alles andere müssen wir mit einer offenen Debatte und durch die gemeinsame Arbeit unter uns regeln, und bitte lassen Sie uns nicht die Gräben vertiefen.
   Korpustyp: EU
In antwoord op mijn verzoek kwam hij me op 2 maart opzoeken en heb ik bij die gelegenheid een aantal specifieke vragen gesteld.
Auf diese Bitte hin traf er sich am 2. März mit mir, und ich stellte die spezifischen Fragen.
   Korpustyp: EU
Het verslag is een uitdaging en een antwoord op de nieuwe technologieën, de nieuwe omgang met kennis en informatie en vooral ook op de toegang van jongeren tot leren, informatie en het opzoeken van kennis.
Der Bericht ist eine Herausforderung und eine Antwort auf die neuen Techniken, den neuen Umgang mit Wissen und Information und vor allen Dingen aber auch auf den Zugang der Jugendlichen zum Lernen, zu Information und zum Abruf von Wissen.
   Korpustyp: EU
De door de Commissie voorgestelde 24 uur is in geen geval voldoende voor de afkoeling van kapotte apparatuur, het opzoeken van het defect, de reparatie en het opnieuw op gang brengen daarvan.
Die von der Kommission vorgeschlagenen 24 Stunden reichen keinesfalls aus, um Anlagen, die repariert werden müssen, abzukühlen, Störungen zu ermitteln und zu beheben und die Anlagen erneut in Betrieb zu nehmen.
   Korpustyp: EU
Mijn vraag luidt daarom waarom u zich niet hetzelfde opstelt als in maart nu zich deze situatie voordoet waarbij familieleden van Cubaanse gevangenen de gedetineerden niet mogen opzoeken in hun cellen in Florida.
Was hingegen die Menschenrechtsverletzungen und die von der kubanischen Regierung verhängten Strafen anbelangt, so hat die Europäische Union, wie Sie wissen, einhellig und mit Unterstützung dieses Parlaments eine bestimmte Haltung zum Ausdruck gebracht.
   Korpustyp: EU
Omdat we de monitoring van letsel completer willen maken, noemen we het opzoeken van risicosituaties, drugs en alcohol, genderaspecten, de sociale omstandigheden en de omgeving als factoren die een rol spelen.
Um die Verletzungsüberwachung auszuweiten, haben wir Hinweise auf risikoreiches Verhalten, Drogen und Alkohol, geschlechtsbezogene Erwägungen sowie soziale und Umweltbedingungen mit aufgenommen.
   Korpustyp: EU
Dat betekent niet dat we de ogen moeten sluiten voor enkele van de zeer belangrijke punten die in dit voorstel worden aangekaart, omdat steeds meer mensen de grenzen van het systeem gaan opzoeken.
Das sollte uns nicht davon ablenken, uns mit einigen wirklich wichtigen Fragen, die in diesem Vorschlag aufgegriffen werden, zu beschäftigen, weil immer mehr Menschen die Grenzen des Systems infrage stellen werden.
   Korpustyp: EU
Terwijl enkele later gearriveerde collega's hun plaatsje opzoeken maak ik van de gelegenheid gebruik om een woord van dank te richten aan de zittingsdienst, die ervoor heeft gezorgd dat onze Toren van Babel nooit instort.
Ich werde mir den Zeitvorteil zunutze machen, der uns durch einige unserer spät eingetroffenen und gerade ihre Sitze einnehmenden Kollegen gewährt wurde, um den Diensten Anerkennung zu zollen, die dafür gesorgt haben, dass unser Turm von Babel nie eingestürzt ist.
   Korpustyp: EU
Men zou bijvoorbeeld op Internet eigen chatrooms kunnen inrichten waar men dan met een zoekmachine bepaalde vraagstukken kan opsporen. Dan kunnen de burgers zelfs de vraagstukken opzoeken die hen persoonlijk interesseren.
Es ist vorstellbar, z. B. im Internet eigene chatrooms einzurichten, wo man dann mit einer Suchmaschine gewisse Themen positionieren kann, so dass sich der Bürger auch bei den Themen einklinken kann, die ihn persönlich interessieren.
   Korpustyp: EU
In Frankrijk hebben wij gezien hoe veehouders uit Charroux, in de Vienne, met hun runderen naar Parijs zijn getrokken alsof ze er de koning wilden opzoeken omdat zij meenden dat die, als hij op de hoogte zou zijn, dit alles niet zou toestaan.
In Frankreich haben Viehzüchter aus Charroux, aus dem Département Vienne ihre Rinder nach Paris getrieben, als ob sie zum König wollten, denn wenn der König das wüßte, würde er es verbieten!
   Korpustyp: EU
Zo stelt het verslag in overeenstemming met de houders van de rechten voor dat vanaf de Europese digitale bibliotheek de internaut gedigitaliseerde documenten kan opzoeken en lokaliseren, ongeacht hun status, en vervolgens de werken die tot het publiek domein behoren vrijelijk kan raadplegen, maar van de werken waarop rechten rusten slechts korte uittreksels kan zien.
So schlägt der Bericht vor, dass die Nutzer mit Hilfe der Europäischen Digitalen Bibliothek digitale Dokumente, unabhängig von ihrer Art, ermitteln und frei einsehen können, und zwar vollständig bei den keinen Rechten unterliegenden Werken, aber nur in Form von kurzen Auszügen für die geschützten Werke mit Einverständnis der Rechteinhaber.
   Korpustyp: EU
Ten tweede: ik denk dat het van belang is dat landen aan onze rand niet hoeven te wachten op de Europese Unie, totdat wij ons huiswerk af hebben, maar dat zij inderdaad met een soort van partnerschap nu al de verdieping kunnen gaan opzoeken.
Zweitens halte ich es für wichtig, dass Länder an unserer Peripherie nicht warten müssen sollten, bis die Europäische Union ihre Hausaufgabe erledigt hat, um mit einer Art Partnerschaft den Prozess der Vertiefung beginnen zu können.
   Korpustyp: EU
Tot slot liet ik er, toen ik de gezinnen en de oppositieleiders ontmoette die me kwamen opzoeken, geen twijfel over bestaan dat we verwachten dat politieke gevangenen worden vrijgelaten en dat Wit-Rusland zich ontwikkelt op de manier die we allemaal wensen, namelijk in de richting van echte democratie.
Schließlich: Als ich die Familien und die Oppositionsführer getroffen habe, die zu mir gekommen sind, habe ich ihnen sehr deutlich gesagt, dass wir erwarten, dass Menschen aus dem Gefängnis freigelassen werden und Belarus Fortschritte macht auf dem Weg, den wir alle wünschen, hin zu echter Demokratie.
   Korpustyp: EU
Als er geen mensen zijn die het boerenbedrijf uitoefenen in onze dorpen en gemeenten, bestaan er geen plattelandsgemeenschappen meer; dan is er niemand meer om te voorzien in de behoeften van de stedelingen die soms voor hun ontspanning het platteland opzoeken.
Wenn die Menschen in unseren Dörfern und Gemeinden keine Landwirtschaft betreiben, wird es keine ländlichen Gemeinden geben; niemand wird mehr da sein, der sich um die Bedürfnisse derjenigen von uns kümmert, die zuweilen zur Erholung in ländliche Gegenden fahren.
   Korpustyp: EU
Van een organisatie als de Commissie mag men toch verwachten dat zij concreet ingaat op vragen van afgevaardigden, deze inhoudelijk beantwoordt en niets slechts een wetstekst terugstuurt – die kan ik als jurist zelf ook wel opzoeken, dus daar kan de zin van deze exercitie niet in liggen.
Ich glaube, von einer Organisation wie der Kommission kann erwartet werden, dass sie auf Anfragen von Abgeordneten konkret eingeht und sie auch inhaltlich beantwortet und nicht nur einen Gesetzestext übersendet; ich bin Jurist und könnte mir diesen ja auch selbst heraussuchen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
   Korpustyp: EU